Categories for UroGEN

Prof. C. Szczylik: Pokud bych měl volit, vyberu do druhé linie RCC kabozantinib

duben 15, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Nedávno byly v druhé linii léčby pokročilého renálního karcinomu (RCC) schváleny dva nové přípravky – multikinázový inhibitor kabozantinib a inhibitor PD-1 nivolumab. Změní tyto přípravky reálnou klinickou praxi? Který z nich zvolit a jak optimálně nastavit sekvenční léčbu? Přímo z lednového 9. mezioborového kolokvia PragueONCO 2018 komentuje prof. Cezary Szczylik, PhD., z Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polsko).

Metastatický kastračně senzitivní KP: androgenní deprivace standardem, ale…

duben 15, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Personalizovaný přístup k léčbě v současnosti vyžadují i muži s metastatickým kastračně senzitivním karcinomem prostaty. Klíčovým terapeutickým režimem stále zůstává androgenní deprivace (ADT). Nicméně u pacientů nově diagnostikovaných ve stadiu M1 lze s výhodou do kombinace časně zařadit podávání docetaxelu, případně abirateron acetátu s prednisonem. Jedinci, kteří výše uvedené postupy neakceptují, mohou dostávat ADT s antiandrogeny, nebo bez nich. Ukazuje se ovšem, že v léčbě toho nádorového onemocnění ještě zůstávají otevřené otázky.

Jak léčit hypertenzi indukovanou TKIs u pacientů s nádorem ledvin?

duben 4, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Efektivní management nežádoucích účinků je zásadní pro maximalizaci klinických výsledků při jakékoliv onkologické léčbě. Při terapii renálního karcinomu pomocí inhibitoru tyrozinkinázy je třeba důkladně informovat nemocného o tom, jaké případné komplikace se mohou v průběhu podávání těchto přípravků vyskytnout, i to, jak mohou souviset s odpovědí na léčbu. Je vhodné včas zavést preventivní opatření, event. nasadit symptomatickou léčbu, a je-li to nezbytné, podávání léčiva přerušit, snížit jeho dávku či terapii ukončit a přípravek změnit. Komunikace, spolupráce s pacientem, a zejména jeho motivace, jsou pro dlouhodobou a úspěšnou léčbu těmito přípravky velmi důležité.

Léčba pokročilého RCC: „brejky“ v druhé linii, fantastická data i v té první

duben 4, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

V populaci nemocných s pokročilým renálním karcinomem se při podávání sekvenční cílené terapie do druhé linie dostane méně než polovina jedinců a do třetí pouze asi 15 %. Čeká nás tedy ještě spousta práce, abychom zlepšili účinnost a mohli v pozdějších liniích léčit více pacientů. Jaká vypadá současná evidence a budoucnost vývoje léčby pokročilých nádorů ledvin?

Přinese fúzní biopsie prostaty konec saturační biopsie?

březen 6, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Pro zahájení léčby karcinomu prostaty je naprosto zásadní histologická verifikace vzorku tkáně, proto hraje při diagnostice tohoto onemocnění klíčovou roli právě biopsie. Zdá se, že u nemocných, kteří již několikrát podstoupili standardní biopsii s negativním výsledkem, by se mohla uplatnit biopsie pomocí digitální fúze obrazu magnetické rezonance a transrektální ultrasonografie, jež probíhá ambulantně a bez anestezie, s odběrem nižšího počtu vzorků než při biopsii saturační. Navíc má multiparametrické MR vyšetření velmi vysokou negativní prediktivní hodnotu, takže pokud radiolog nepopíše podezřelé ložisko, pacient s vysokou pravděpodobností signifikantní karcinom prostaty nemá.

Druhá linie léčby mRCC: ovlivněním MET a AXL proti rezistenci na TKI VEGFR!

březen 6, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

„Pokud se týká druhé linie léčby pokročilého renálního karcinomu, jsem optimista. Nedávno schválené molekuly s různými mechanismy účinku rozšířily naše terapeutické armamentarium, a především vedly k prodloužení přežití, na které jsme byli dosud zvyklí jen v první linii.“ I takové konstatování zaznělo na letošním PragueONCO, konkrétně z úst prof. Cezaryho Szczylika, PhD., z polské Warszawski Uniwersytet Medyczny.

2. linie léčby mRCC – návod k použití

listopad 28, 2017 9:30 Published by Leave your thoughts

S MUDr. Tomášem Svobodou, Ph.D., o tom, jak zohlednit prospěch z anti-VEGF blokády, pokud jej bylo v první linii dosaženo, dále proč multikinázový inhibitor VEGF/MET/AXL prokazuje vysokou účinnost u nemocných s mRCC s vícečetnými metastázami a speciálně s kostními metastázami, i o tom, proč je kontrola onemocnění legitimním terapeutickým cílem.

Radikální prostatektomie i u pacientů s vysokým rizikem

listopad 28, 2017 9:30 Published by Leave your thoughts

U chirurgické léčby nádorových onemocnění vždy platí, že její potenciální přínos musí převážit rizika. Ukazuje se, že z radikální prostatektomie profitují i muži s „high-risk“ nádory, ve stadiu cT3–4. Důvodem je dobré celkové přežití a excelentní nádorově specifické přežívání, dále fakt, že minimálně 20 % pacientů nemá nepříznivou definitivní histologii, redukce objemu a optimální lokální kontrola, bez symptomů dolních močových cest a pozdních lokálních komplikací.

Kdy začít léčit mCRPC? Hlavně včas

listopad 28, 2017 9:25 Published by Leave your thoughts

Je známo, že u metastatického karcinomu prostaty na androgendeprivační terapii dochází k přechodu do kastračně rezistentního stadia během 2–3 let, což je dříve než u negeneralizovaného postižení. Díky novým hormonálním přípravkům lze tyto nemocné léčit již ve fázi před podáním chemoterapie. Pro stanovení metastatického kastračně rezistentního nádoru prostaty je přitom dostačující samotná progrese PSA. U některých mužů se však může objevit pouze progrese radiologická (bez PSA). Důležité je, že asi pětina nemocných vůbec nemá prokázáno metastatické postižení (M0) a je u nich třeba po metastázách cíleně pátrat, právě s ohledem na moderní léčbu.

Jak léčit podle úhrady?

říjen 9, 2017 8:35 Published by Leave your thoughts

Prof. Michael Staehler, Ph.D., z Mnichovské univerzity v exkluzivním rozhovoru pro Urogen.cz upozorňuje, že pro pacienty s mRCC má mnohdy zásadní hodnotu i samotná kontrola onemocnění a zastavení růstu lézí. Vyjádřil se také k tomu, jak se při léčbě vyrovnat s úhradovými limitacemi, což je v ČR v souvislosti s příchodem nových molekul pro léčbu mRCC ve 2. a vyšší linii momentálně velmi žhavé téma.

Adjuvantní léčba RCC – čekání na Godota trvá

říjen 9, 2017 4:10 Published by Leave your thoughts

Primární analýza studie PROTECT neprokázala s pazopanibem 600 mg podávaným po resekci snížení rizika rekurence (o 14 %, ale p = 0,16). Ve skupině léčené 800 mg pazopanibu bylo sice riziko sníženo výrazně (o 31 %, p = 0,02), ale protože se nejednalo o primární cíl studie, nelze o tento výsledek opřít léčebné doporučení.

The Best of Guidelines 2017

srpen 2, 2017 9:30 Published by Leave your thoughts

Nové léky v 2. linii léčby metastatického renálního karcinomu jsou nepochybně největší novinkou aktuálně platných evropských doporučení. Nejedná se však o inovaci zdaleka jedinou – zásadní proměnou prošly mj. i skórovací systému gradingu či stagingu onemocnění.

Léčba mRCC: na cestu svítí METEOR

květen 30, 2017 6:00 Published by Leave your thoughts

Nemocní s pokročilým renálním karcinomem (mRCC) mají po selhání předchozí antiangiogenní léčby novou naději a další účinnou a bezpečnou léčbu. Je efektivní napříč rizikovými skupinami, bez ohledu na přítomnost viscerálních a kostních metastáz a její účinek není ovlivněn počtem předchozích linií anti-VEGF terapie. Pokud přemýšlíte, zda má smysl pokračovat v anti-VEGF blokádě u pacientů s mRCC i po selhání předchozí antiangiogenní léčby, pak kabozantinib ve studii METEOR prokázal, že ano.

Kombinace, nebo sekvence – to je, oč tu běží

květen 24, 2017 9:45 Published by Leave your thoughts

 

Renální karcinom patří spolu s maligním melanomem k nádorům, pro které je typická přítomnost mnoha genetických malformací. Jsou poškozeny signální dráhy vedoucí k progresi onemocnění a snazšímu metastazování. Zablokování jakékoli z nich je nepochybně přínosem. Zřejmě klíčovou je blokáda cévního zásobení pro nádor. S využitím všech dostupných a nových možností zatím nelze mluvit o vyléčení, ale o významné prodloužení doby přežití ve velmi dobré kvalitě života.

Moderní diagnostické metody u nádorů ledvin

květen 23, 2017 5:20 Published by Leave your thoughts

Česká republika, a především pak její Plzeňský kraj, se řadí k oblastem s nejvyšší incidencí renálního karcinomu ve světě. Pro posouzení charakteru a chování maligních lézí, předoperační diagnostiku či odhalení vzdálených metastáz lze využít některé zobrazovací modality – především CT, MR a PET/CT. Vyšetření pomocí hybridních metod mj. ukazují, že tumory ledvin s vysokou úrovní akumulace fluorodeoxyglukózy mají největší potenciál k diseminaci a rychlému růstu.

Naděje nemocných s mRCC selháním anti-VEGF léčby nekončí!

květen 17, 2017 5:30 Published by Leave your thoughts

Problémem léčby pacientů s pokročilým renálním karcinomem je, že i navzdory předchozí úspěšné odpovědi na antiangiogenní cílenou léčbu nakonec jejich nádor dále progreduje. Proč tomu tak je a co jim může nově nabídnout léčba druhé linie založená na trojím mechanismu účinku – inhibici signálních drah pro VEGF, MET a AXL?

Nalaďte se na změnu!

duben 24, 2017 12:25 Published by Leave your thoughts

 

Druhá linie léčby metastatického renálního karcinomu se zásadně mění. Co to znamená pro správný výběr léčby již linie první – a stane se metastatický renální karcinom v dohledné době dlouhodobě léčitelným onemocněním? Podívejte se, co si o tom myslí prof. Jindřich Fínek, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň.

Renální tumory dospělých – kde to nejde bez genetiky

duben 20, 2017 9:55 Published by Leave your thoughts

Nádory ledvin jsou v současné patologii a molekulární genetice nejvíce zkoumanou oblastí. Mnoho z nich vypadá jinak, než by odpovídalo jejich skutečné biologické podstatě. Prof. Ondřej Hes z Šiklova ústavu patologie LF UK a FN Plzeň vysvětluje, v čem jsou limity morfologické klasifikace renálních karcinomů a kdy genetika pomáhá správné diagnostice.

Lze u mRC pominout lokální léčbu?

duben 20, 2017 9:00 Published by Leave your thoughts

U metastatických karcinomů – nejen renálních – existují pacienti, pro které má stále svůj význam lokální léčba. Podle dat prezentovaných MUDr. Tomášem Svobodou z Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň v průběhu 2. plzeňského dne karcinomu ledviny může někdy dokonce lokální léčba prodloužit i dobu celkového přežití, což je výsledek, kterého často nelze dosáhnout ani chemoterapií.