Categories for Onkologum

Germinální ovariální nádory u dětí a adolescentů: rozmanitá etiologie, cílená léčba

únor 25, 2020 9:55 Published by Leave your thoughts

Ovariální karcinomy představují značně heterogenní skupinu onkologických onemocnění, jejichž incidence je u premenarcheálních dívek velmi nízká. I přes svou relativní vzácnost se však řadí k nejčastějším gynekologickým nádorům postihujícím generaci dívek do dvaceti let věku. Dominujícím histologickým typem jsou zde nádory germinální, které mají původ v zárodečných buňkách. Ze statistických dat vyplývá, že více než polovina z nich je tvořena zralými teratomy, majícími zcela benigní, biologickou povahu. Zhoubných je tedy pouze cca 50 % zachycených případů, přičemž ve vysokém procentu se jedná o nádory kurabilní, se značně příznivou prognózou.

Smutné dědictví aneb hereditární nádorové syndromy

únor 11, 2020 4:30 Published by Leave your thoughts

Dědičné predispozice se na manifestaci nádorových onemocnění obvykle podílejí v rozmezí 5–10 %. Značně odlišná situace ale panuje v případě karcinomu ovaria, kde podíl hereditární formy často dosahuje až jedné čtvrtiny všech zaznamenaných případů. I přesto, že dědičná varianta onemocnění postihuje pouze menší procento pacientek, bylo by chybou domnívat se, že genetické testování zde pozbývá smyslu. Je tomu totiž právě naopak.

Zbytečné disekce axily aneb obavy z podléčení stále vítězí

listopad 24, 2019 12:00 Published by Leave your thoughts

Během posledních 20 let došlo v chirurgické léčbě karcinomu prsu k výraznému ústupu od axilárních disekcí. Tento výkon byl tradičně prováděn u všech pacientek a byl považován za „stagingový“, nicméně u dvou třetin žen sloužil ke zjištění, že uzlinové postižení nemají. Řada klinických studií i menších prací potvrzuje, že vynechání axilární disekce v řadě klinicky definovaných situací nebývá spojeno se zhoršením léčebných výsledků. Ke zbytečnému odstranění uzlin z podpaží se však přistupuje stále. Co je příčinou a v jakých situacích se chybuje nejvíce?

Jak řešit nežádoucí účinky palbociklibu?

listopad 4, 2019 3:50 Published by Leave your thoughts

„Jsem ráda, že přichází doba, kdy díky nastavení úhradového mechanismu můžeme začít používat inhibitory CDK4/6 v každodenní klinické praxi. Doufám, že jejich širší uplatnění u žen s HR+/HER2– metastatickým karcinomem prsu nebude probíhat jako podle absurdního dramatu Čekání na Godota a že stále nebudeme nuceni psát žádosti na pojišťovnu.“

Karcinom prsu a riziko nadléčení v adjuvanci

listopad 4, 2019 3:40 Published by Leave your thoughts

Pozitivita estrogenních a progesteronových receptorů, grade nádoru, jeho proliferace či stav HER2. To jsou prediktivní a prognostické faktory, které musejí být důkladně vyšetřeny pro správné rozhodnutí o adjuvantní léčbě karcinomu prsu. Jejím cílem je snížení rizika relapsu onemocnění s ohledem na co nejmenší komplikace a následky terapie včetně její nadbytečné indikace. Ve kterých případech dochází k nadléčení nejčastěji?

Která fytofarmaka mohou interagovat s onkologickou léčbou?

říjen 21, 2019 12:00 Published by Leave your thoughts

Česnek, ženšen, sója nebo heřmánek. Nejen mezi onkologickými pacienty je populární názor, že jakékoli přípravky získávané z přírodních zdrojů jsou zdraví neškodné a mohou na něj mít jen pozitivní efekt. Postrádají však informace o tom, že právě fytofarmaka, která jsou na tuzemském trhu zastoupena poměrně významně, jsou vysoce účinné látky asociované i s nežádoucími účinky a především s lékovými interakcemi různého charakteru, jež mohou ovlivnit protinádorovou terapii.

Ovlivňuje podávání palbociklibu další linie?

říjen 9, 2019 11:30 Published by Leave your thoughts

„Když rozhodujeme o terapii metastatického karcinomu prsu, vždy musíme dopředu uvažovat i o tom, jak budeme v léčbě pokračovat dál. A to hlavně u HR+ pacientek, které mají za sebou již několik předchozích linií,“ konstatovala MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně, na satelitním sympoziu společnosti Pfizer, jež bylo součástí 43. brněnských onkologických dnů 2019.

I emoce mohou zásadně měnit progresi nádorového onemocnění

říjen 9, 2019 11:00 Published by Leave your thoughts

Diagnóza onkologického onemocnění s sebou nepochybně přináší velké množství emocí. Převážná část z nich je negativních, přičemž několik recentních studií poukazuje na fakt, že pokud působí dlouhodobě, mají i negativní dopad na imunitní systém a další pochody probíhající v nádorovém mikroprostředí. Naproti tomu se zdá, že pozitivní emoční prožitky mohou progresi tumoru zpomalit. Velkou roli při zvládání náročných psychických stavů pacienta přitom sehrávají jeho blízcí včetně ošetřujícího lékaře.

Proč pacienti přistupují k alternativní medicíně?

srpen 28, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

Zájem nejen onkologicky nemocných o alternativní možnosti léčby se v posledních letech stále zvyšuje. Ukazuje se, že zhruba tři čtvrtiny pacientů užívají potravinové doplňky a metody alternativní medicíny, aniž by o tom informovaly svého ošetřujícího lékaře. Drtivá většina z nich je přesvědčena, že to zvýší účinnost standardní terapie a prodlouží jejich přežití. Téměř třetina pak během protinádorové léčby užívá potenciálně nebezpečné kombinace přípravků, z nichž některé nejenže zvyšují toxicitu, ale dokonce snižují efektivitu ověřené onkoterapie.

Aktuální postavení palbociklibu v tuzemské onkologické praxi

červen 23, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Letos v lednu bylo formulováno společné stanovisko VZP ČR a České onkologické společnosti ČLS JEP, které upravuje doporučené podmínky pro použití inhibitorů cyklin-dependentních kináz 4 a 6 (CDK4/6) při léčbě žen s HR+/HER2– neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu. Nejen tomu, co toto usnesení bude znamenat pro tuzemské pacientky, ale i tomu, jak si inhibitory CDK4/6 vydobyly své místo na slunci, se na satelitním sympoziu společnosti Pfizer, jež bylo součástí 43. brněnských onkologických dnů, věnovala doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Léčba karcinomu prsu u žen starších 70 let? Hlavně neškodit!

červen 23, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Ačkoli je více než třetina žen s karcinomem prsu ve věku nad 70 let (a 10 % dokonce nad 80 let), stojí tato skupina pacientek dosud stále tak trochu na okraji zájmu. O to víc u ní platí, že při zvažování léčby je třeba individuální přístup a pečlivé zhodnocení rozsahu onemocnění i komorbidit, přičemž je třeba respektovat přání nemocné. Ukazuje se totiž, že mnoho starších žen lpí na zachování prsu více, než je tomu v případě těch mladších.