Categories for MyelomaMultiplex

Budoucnost patří hmotnostní spektrometrii

leden 30, 2020 5:45 Published by Leave your thoughts

Pro sledování monoklonálních imunoglobulinů (paraproteinů) a aktivity onemocnění (MRD) se bude v dohledné budoucnosti zřejmě používat i hmotnostní spektrometrie. Jedná se ve srovnání s elektroforézou či imunofixací o výrazně citlivější metodu, s jejímž testováním již výzkumníci na renomované Mayo Clinic ve Spojených státech začali a první výsledky (Murray D et al., Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2019;19-Suppl:e45) představili na IMW.

Kvadruplet KCRD je u nově diagnostikovaných pacientů vysoce účinný!

leden 23, 2020 5:35 Published by Leave your thoughts

Britští výzkumníci (Pawlyn C et al., Clin Lymphoma Myeloma 2019;19-Suppl:e2) v randomizované studii Myeloma XI testovali v rámci indukční léčby u nově diagnostikovaných pacientů (n = 1 056) s mnohočetným myelomem (MM) před plánovanou autologní transplantací (ASCT) přípravek karfilzomib ve čtyřkombinaci s cyklofosfamidem, lenalidomidem a dexametazonem oproti tripletům na bázi imunomodulačních léků (cyklofosfamid-talidomid-dexametazon – CTD, nebo cyklofosfamid-lenalidomid-dexametazon – CRD).

Co je lepší? VTD, nebo VRD?

prosinec 18, 2019 5:15 Published by Leave your thoughts

Integrovaná studie španělských a francouzských autorů (Rosiñol L et al., OAB-001, Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2019;19/10 Suppl./:e1–e2) srovnávala léčebné režimy VTD a VRD v rámci indukční léčby u nemocných před autologní transplantací kostní dřeně (ASCT). Cílem bylo porovnat standardní parametry úspěšnosti terapie, například dobu do progrese (TTP), léčebnou odpověď, respektive minimální reziduální chorobu (MRD) – tedy to, jak hluboká příslušná léčebná odpověď vlastně je. Až donedávna byla totiž v tomto smyslu posuzována a srovnávána hlavně kompletní remise. Dnes se používají kvalitnější léčebné odpovědi, a to molekulární či imunofenotypová kompletní remise, které umožňují mnohem podrobnější sledování zbývajícího postižení organismu nádorem.

Jak postupovat při léčbě Waldenströmovy makroglobulinemie?

srpen 7, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Waldenströmova makroglobulinemie (WM) představuje fenotypově značně variabilní onemocnění, vykazující naprosto ojedinělé biologické chování, jaké nelze za normálních okolností pozorovat u běžných lymfomů ani myelomů. Ač je její incidence přibližně desetkrát méně častá než u mnohočetného myelomu, přesto je nezbytné na ni pamatovat v rámci diferenciální diagnostiky. WM náleží do skupiny monoklonálních gamapatií a je zapříčiněna maligní mutací B-lymfocytu s následnou proliferací a diferenciací na lymfoplazmocytární buňky, produkující monoklonální imunoglobulin IgM.

Denosumab v prevenci kostních komplikací myelomu – co přináší nového?

červenec 23, 2019 5:30 Published by Leave your thoughts

Denosumab je indikován k prevenci kostních komplikací, jako jsou patologické fraktury nebo míšní komprese, u dospělých pacientů s pokročilými malignitami postihujícími kosti. V současné době se v této indikaci standardně používá u pacientů se solidními tumory, například nádory prsu nebo prostaty. Otázkou, zda tato podpůrná léčba přináší užitek i pacientům s mnohočetným myelomem, se na XVII. národním workshopu mnohočetný myelom zabývala prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno.

Jak optimálně léčit AL amyloidózu?

červenec 17, 2019 5:20 Published by Leave your thoughts

Amyloidózy představují vzácný, zato však velmi komplikovaný typ onemocnění, charakterizovaný nadměrnou extracelulární depozicí insolubilního bílkovinného materiálu ve tkáních. Toto postižení má za následek dezorganizaci a úbytek normálních tkáňových elementů, ve spojení s narušením funkce orgánů, nejčastěji ledvin, jater a srdce. Alarmující skutečností také zůstává, že více než třetina pacientů umírá do několika měsíců po diagnostikování amyloidózy, protože většina přijde příliš pozdě nebo s chybnou počáteční diagnózou.

Praktické otázky ke karfilzomibu aneb o čem se také diskutovalo v Mikulově

červenec 7, 2019 5:25 Published by Leave your thoughts

V diskusi, jež následovala po sdělení zaměřeném na další analýzy studií využití režimů s karfilzomibem (KFZ) v léčbě mnohočetného myelomu (MM), které na XVII. národním workshopu mnohočetný myelom v Mikulově prezentoval prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., z I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze, zaznělo několik zajímavých otázek. Na dotazy odpovídali také prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, z IV. interní hematologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové, autor předchozího sdělení s podobným zaměřením, a prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno, která na workshopu přednášela o léčbě kostních komplikací MM.

Ohlédnutí za posterovou sekcí ASH 2018

červen 25, 2019 5:10 Published by Leave your thoughts

Použitím karfilzomibu v léčbě mnohočetného myelomu, jeho účinností a bezpečností ve srovnání s režimy založenými na bortezomibu, se zabývaly dvě studie – ASPIRE a ENDEAVOR. Vybrané závěry plynoucí z dalších analýz těchto studií, jak byly prezentovány na setkání ASH 2018, podrobně komentoval na XVII. národním workshopu mnohočetný myelom prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., z I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Zaostřeno na léčbu relabujícího a refrakterního myelomu (RRMM)

červen 11, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

I přes značnou snahu lékařů a rozšiřující se možnosti léčby bohužel většina pacientů s mnohočetným myelomem dlouhodobě nezůstává v kompletní remisi, naopak po určité době dochází k opakovaným relapsům. Proto je nutné sestavit takovou strategii postupu, aby se doba do progrese co možná nejvíce prodloužila. Jaké režimy je možno v tuzemsku využít a jak jsou na tom s účinností?

Zaostřeno na léčbu nově diagnostikovaného myelomu (NDMM)

červen 4, 2019 5:35 Published by Leave your thoughts

Terapeutické metody u pacientů s mnohočetným myelomem se za posledních patnáct let dramaticky proměnily. Už rozhodně nejde o polychemoterapii, která dominovala začátkům snahy o léčbu této nemoci. V dnešní době existuje řada nových léků – a také jejich kombinací – s rozličným mechanismem účinku. I přesto, že se jednotlivá léčiva navzájem liší, spojuje je jediný společný cíl: zajistit co nejúčinnější odpověď na léčbu a tím prodloužit časový interval do progrese.

Šance na dosažení kompletní remise nebo výrazně lepší odpovědi se zvyšuje s délkou podávání KRd

květen 26, 2019 5:30 Published by Leave your thoughts

Prvním z moderní řady léčiv zaměřených na léčbu mnohočetného myelomu, které bylo v ČR schváleno, je inhibitor proteazomu karfilzomib. Od jeho zavedení do praxe uplynul již více než rok, zkušenosti s jeho používáním se od té doby postupně rozrůstají – a přinášejí velmi uspokojivé výsledky. Na nedávné konferenci „XVII. národní workshop mnohočetný myelom“ komentoval používání karfilzomibu v terapii pacientů s relapsem tohoto onemocnění, především s ohledem na výsledky analýzy studie ASPIRE, prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, ze IV. interní hematologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové.

Co mohou nabídnout hlavní myelomová centra?

únor 7, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

V současné realitě léčby pacientů s myelomem u nás platí, že většina z nich dříve či později projde péčí (nebo minimálně konzultací) v některém ze 7 myelomových center. Co všechno mohou tato specializovaná pracoviště, kromě transplantací, nabídnout?

Co očekávat od terapie RRMM pomocí kombinací přípravků různých skupin? (1. část)

leden 24, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

V terapii relabujícího/refrakterního mnohočetného myelomu (RRMM) se využívá několika skupin léčivých přípravků, s odlišnými mechanismy účinku. Bylo dosaženo zásadního zlepšení výsledků, nicméně výběr správného léku, resp. jejich kombinace v případě relapsu, není jednoduchý. Profesor Gordon Cook ze St. James’s Institute of Oncology (Leeds, Velká Británie) publikoval v Critical Reviews in Oncology/Hematology podrobný přehled mechanismů účinku, efektivity a bezpečnostních profilů přípravků z každé lékové skupiny a terapeutických režimů, které je kombinují.

Jak jsou režimy IMiD účinné v terapii RRMM?

prosinec 16, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Velká skupina pacientů s mnohočetným myelomem (MM) relabuje anebo se u nich vytvoří forma nemoci, která nereaguje na léčbu. Relabující/refrakterní MM (RRMM) tak pro ně představuje těžkou zdravotní zátěž – jejich potřeby eliminace příznaků progrese a komplikací spojených s léčbou zůstávají spíše nenaplněny. Před zahájením specifického režimu léčby RRMM zvažují lékaři vícero faktorů, včetně předchozí farmakoterapie a s ní spojené toxicity. V minulosti provedené studie RRMM referují o korelaci terapeutických výsledků s charakterem a počtem léčebných linií, které nemocný absolvoval. Některé závěry také naznačují, že předchozí terapie RRMM mohou být důležitými modifikátory efektivity a bezpečnosti aktuální léčby a měly by být brány v úvahu při volbě vhodného terapeutického režimu.

Co zjistila studie A.R.R.O.W.?

listopad 20, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Podávání karfilzomibu v dávce 27 mg/m2 je schválenou terapií pro pacienty s relabujícím/refrakterním mnohočetným myelomem (RRMM). Fáze I/II klinické studie CHAMPION-1, první, která zkoumala dávkování karfilzomibu s dexametazonem 1× týdně, stanovila v kombinaci s tímto přípravkem jeho maximální tolerované množství na 70 mg/m2. Studie A.R.R.O.W. srovnávala dobu přežití bez progrese (PFS) u osob nemocných RRMM s karfilzomibem podaným 1× (70 mg) nebo 2× (27 mg) týdně. S jakými závěry?

Léčba myelomu s omezenými zdroji v éře nejmodernějších léků

listopad 11, 2018 5:35 Published by Leave your thoughts

Během posledních několika let byla schválena řada moderních léčebných postupů, které zásadně zdokonalují výsledky léčby mnohočetného myelomu (MM). Přesto však celosvětově dochází k „rozšiřování nůžek“ mezi schválenými terapeutickými postupy a léky a jejich skutečnou dostupností pro většinu pacientů s MM. Prof. Meletios A. Dimopoulos a doc. Efstathios Kastritis, oba z Oddělení klinické terapie Lékařské fakulty Národní Kapodistriovy univerzity v Athénách, komentovali v červenci 2018 možnosti léčby v podmínkách, kdy je přístup k nejnovějším terapiím značně omezený.

Myelom u pacientů s del(17p) – korigujme výsledky důležité metaanalýzy!

říjen 25, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Po zveřejnění výsledků metaanalýzy 13 prospektivních studií, kde Liu et al. vyhodnocují účinnost léčby založené na inhibitoru proteazomu a imunomodulaci u nově diagnostikovaných a relabujících/refrakterních (RR) del(17p) pacientů s mnohočetným myelomem (MM), upozornil prof. Hervé Avet-Loiseau (Centre de recherches en cancérologie de Toulouse; Francie) na skutečnosti, které mohly závěry metaanalýzy ovlivnit.

Které parametry určují prognózu nemocných s mnohočetným myelomem?

červen 20, 2018 5:20 Published by Leave your thoughts

Stanovení prognózy pacienta s mnohočetným myelomem je většinou komplikované, a to z důvodu mnoha objektivních překážek, z nichž v popředí stojí komplexita onemocnění, včetně jeho heterogenní genetiky. Prognostické nástroje, které se v dané oblasti aktuálně velmi rychle rozvíjejí, je třeba vnímat jako soubor dynamických proměnných, jež významně ovlivňují osud nemocného nejen v době diagnózy, ale i během terapie. Jedním z nejdůležitějších ukazatelů a také zástupným parametrem pro přežití bez progrese i celkové přežití v klinických studiích se zdá být dosažení minimální reziduální choroby (flow).

Vynikající účinnost karfilzomibu je vykoupena vyšší, ale řešitelnou kardiotoxicitou

červen 20, 2018 5:10 Published by Leave your thoughts

„Pro nové léky je typické, že zpočátku jsme z nich nadšeni, je to bomba, obrovská síla, a pak se postupně do popředí dostávají jejich nežádoucí účinky. Takže tu pomyslnou energii, kterou máme, musíme spoutat a správně ji využít. Platí to také v případě karfilzomibu, který je v dvoj- a trojkombinaci vysoce účinným režimem s prokázaným prodloužením celkového přežití pacientů s refrakterním nebo relabujícím mnohočetným myelomem (MM). Tuto léčbu však provázejí i bezpečnostní rizika, z nichž nejzávažnější je kardiopulmonální toxicita. Zdá se přitom, že nejrizikovějším faktorem je věk – jak to ostatně platí u mnoha jiných diagnóz. Ukazuje se ale, že dané komplikace jsou dobře zvládnutelné.“

Léčba mnohočetného myelomu v ČR – guidelines vs. realita

červen 20, 2018 5:00 Published by Leave your thoughts

Dosažení co nejhlubší, dlouhodobé remise v primoterapii nebo relapsu. To je cílem léčby mnohočetného myelomu v reálné klinické praxi. Jak se ho daří naplňovat v českých podmínkách vzhledem k úhradovým mechanismům? V indukční léčbě velké změny nenastaly a dominují režimy s bortezomibem, při relapsu lze podávat zejména kombinované režimy na bázi bortezomibu, lenalidomidu nebo talidomidu. Které léky lze do kombinace indikovat a za jakých podmínek?

Dostupnost terapie mnohočetného myelomu v ČR není špatná – ale ty stereotypy!

květen 30, 2018 5:20 Published by Leave your thoughts

Zjednodušeně řečeno, je jedno, čím lékař léčí, pokud je léčba účinná a bezpečná. V této souvislosti je stěžejní, aby „regionální hematologové“ věřili, že když budou indikovat nejúčinnější terapii mnohočetného myelomu, výsledky léčby budou opravdu dramaticky lepší. A aby si „centroví hematologové“ uvědomili, že nežijí v klinických studiích, ale v reálné praxi, která skýtá několik léčebných možností – a je jisté, že budou přibývat. Zdá se však, že není vždy snadné změnit úhel pohledu, třeba kvůli zaběhnutým tradicím. Kde tedy vzniká prostor pro zlepšení přístupu k pacientům s mnohočetným myelomem?

Český registr potvrzuje efektivitu karfilzomibu u pacientů s MM

květen 30, 2018 5:10 Published by Leave your thoughts

Do multicentrické randomizované studie fáze III ASPIRE, která testovala přidání karfilzomibu ke standardní kombinaci lenalidomidu s dexametazonem, bylo zařazeno také několik osob s relabujícím mnohočetným myelomem z České republiky, evidovaných v tuzemském registru RMG. Jak si tento přípravek u našich pacientů stojí v porovnání s výsledky celého sledovaného souboru?

Karfilzomib: delší PFS = delší OS = (téměř) u všech podskupin pacientů s MM

květen 30, 2018 5:00 Published by Leave your thoughts

V dvojkombinaci dosahuje u již předléčených nemocných s refrakterním nebo relabujícím mnohočetným myelomem doby přežití bez progrese na úrovni většiny současných trojkombinačních režimů, tedy okolo 1,5 roku. V trojkombinaci pak dokonce přes 2 roky, navíc s celkovým přežitím přesahujícím 4 roky. I to jsou data, která provázejí karfilzomib, proteázový inhibitor druhé generace. Mimochodem, víte, jak jeho název vlastně vznikl?

Kontroverze na ASH: jak léčit doutnající mnohočetný myelom?

březen 25, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

O existenci „doutnajícího“ mnohočetného myelomu (dMM) panují určité pochybnosti, navzdory tomu, že jeho výskyt byl zaznamenán v kazuistice šesti pacientů s 16 let neprogredujícím MM již v roce 1980 a jeho charakteristiku publikovali v NEJM v roce 2007 Kyle, Remstein, Terneau et al. Nejasnosti provázejí také monoklonální gamapatie nejasného významu). Co je ale víceméně jasné – dMM by se měl léčit raději dříve než později, i když léčiva pro takovou indikaci neschválil ještě ani americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA).

Volba vhodného léčebného režimu u relabujícího mnohočetného myelomu

březen 18, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Díky inovativním přípravkům a sofistikovaným lékovým kombinacím se podařilo v terapii mnohočetného myelomu (MM) dosáhnout nových úspěchů, a to i u pacientů po prvním relapsu. Léčebné možnosti se u relabujícího onemocnění rozšiřují a volba terapie právě po prvním relapsu může být kritická. I přes velké pokroky je však prognóza u časného relapsu nadále špatná a náročná zůstává i terapie pacientů ve vysokém riziku. Přesto se můžeme do budoucnosti dívat s jistým optimismem.

Výtěžnost mobilizace po indukční léčbě u pacientů s mnohočetným myelomem

únor 21, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Cílem indukční léčby u nemocných s mnohočetným myelomem je co největší redukce populace myelomových buněk a co nejvyšší možná mobilizace periferních kmenových buněk (PBSC) k autologní transplantaci. Ani jeden z těchto cílů nemůže být opomenut. Jak ovšem této úspěšné mobilizace dosahovat? Jaký režim zvolit? Na co dbát? Jak si nezavřít dveře k další úspěšné terapii a maximalizovat její výtěžnost?

Česká stopa na ASH v Atlantě!

únor 8, 2018 4:50 Published by Leave your thoughts

Přečtěte si komentář k posteru z prosincového kongresu ASH v Atlantě ke studii ADMYRE, na které významně participovala dvě centra z České republiky! Popisuje randomizovanou studii fáze III (ADMYRE) srovnávající účinnost plitidepsinu v kombinaci s dexametazonem vs. monoterapii dexametazonem u pacientů s relabujícím/refrakterním mnohočetným myelomem.

Co všechno může přinést českým pacientům terapeutický režim KRd?

prosinec 13, 2017 6:50 Published by Leave your thoughts

Lze konstatovat, že díky rozhodnutí regulačních autorit se od 1. 11. 2017 dostává lékařům v České republice do rukou velmi bezpečný léčebný režim KRd (karfilzomib-lenalidomid-dexametazon), který výrazně posouvá úspěšnost terapie mnohočetného myelomu kupředu, prodlužuje nemocným život (OS) o osm a dobu do progrese (PFS) o devět měsíců.

Optimální profylaxe tromboembolické nemoci u pacientů s mnohočetným myelomem

listopad 30, 2017 6:30 Published by Leave your thoughts

Mezi pacienty s mnohočetným myelomem se zvyšuje podíl osob, jimž jsou podávána trombolytika a antikoagulancia, ať již kvůli řešení komplikací v podobě tromboembolické nemoci či z důvodu jiného, souběžného onemocnění. S expanzí poznatků o antikoagulačních přípravcích dochází k vývoji a změnám v doporučeních pro léčbu těchto stavů. Není ovšem záhodno jen slepě následovat guidelines – je vhodné zvažovat i individuální postup na základě posouzení konkrétní klinické situace. A je třeba pozorně rozmýšlet rizikový profil pacientů a speciální případy.

Když je cílem iCR aneb kam se v ČR posouvá léčba mnohočetného myelomu

únor 13, 2016 10:20 Published by Leave your thoughts

Šanci na pětileté přežití má dnes zhruba polovina pacientů s mnohočetným myelomem, na desetileté pak čtvrtina. Cílem všech terapeutickcýh postupů je dosažení imunofenotypické kompletní remise – tedy úrovně ≤ 10-4 nádorových buněk detekovaných pomocí multiparametrické průtokové cytometrie. Zásadou léčby je nepoužívat monoterapii, ale minimálně dvoj- a nejlépe trojkombinaci, a řídit se při indikaci aktuální legislativou SÚKL.

Dostupnost a organizace léčby mnohočetného myelomu IV.

únor 12, 2016 10:20 Published by Leave your thoughts

Naposledy se vracíme k prosincovému semináři pořádanému v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Prof. Roman Hájek zde za Českou myelomovou skupinu představil v mnoha ohledech převratný návrh, jak by mohli výrobci léků spolu s plátci i poskytovateli péče sdílet rizika a ušetřit možná třetinu z 1,8 mld. Kč ročně.

MGUS a SMM v národním registru RMG

únor 8, 2016 10:10 Published by Leave your thoughts

Z XV. národního wokshopu mnohočetný myelom v Mikulově: Kolik pacientů v ČR onemocní monoklonální gamapatií nejasného významu (MGUS) nebo doutnajícím myelomem (SMM) a u kolika z nich dojde k maligní transformaci?

Dostupnost a organizace léčby mnohočetného myelomu III.

únor 7, 2016 10:00 Published by Leave your thoughts

Třetí ze čtyř klíčových přednášek, které zazněly v průběhu semináře pořádaného 13. prosince 2016 Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, přednesl prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., z I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze. Její obsah by se dal stručně shrnout jako „boj o pacienta – boj o peníze“.

Citace09

únor 7, 2016 4:55 Published by Leave your thoughts

„Víme, že karfilzomib nejen, že oproti léčbě bortezomibem významně prodlužuje přežití pacientů bez progrese onemocnění (PFS), dominuje však i v parametru celkového přežití (OS), což v léčbě relabujících či refrakterních mnohočetných myelomů představuje klinicky významný pokrok.“

Meletios A. Dimopoulos
(profesor klinické terapie na lékařské fakultě Státní a Kapodistriánské univerzity v Aténách)

Studie ENDEAVOR: jak dopadlo vůbec první přímé porovnání dvou inhibitorů proteazomu?

únor 6, 2016 9:00 Published by Leave your thoughts

Společnost Amgen zveřejnila příznivé výsledky analýzy celkového přežití (OS) pacientů s mnohočetným myelomem (MM) ze své head-to-head klinické studie fáze III nazvané ENDEAVOR (RandomizEd, OpeN Label, Phase 3 Study of Carfilzomib Plus DExamethAsone Vs Bortezomib Plus DexamethasOne in Patients With Relapsed Multiple Myeloma). Primární analýza byla publikována v prestižním časopise The Lancet Oncology a podrobné výsledky byly před několika dny prezentovány na 16. Mezinárodním workshopu o myelomu (IMW) v indickém Novém Dillí.

Citace08

únor 3, 2016 9:50 Published by Leave your thoughts

„Až dosud přicházely jednotlivé inovativní léky v rozdílném čase a s využitím různých korekčních mechanismů se dařilo předejít krizové situaci. Dnes je však situace z pohledu systému úhrad zdravotní péče zcela odlišná, protože přicházejí ve stejném čase celé skupiny drahých a účinných léků najednou.“

Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.
(I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze)

Cyklofosfamid zřejmě potencuje moderní léčbu mnohočetného myelomu

únor 3, 2016 9:45 Published by Leave your thoughts

V rámci pravidelných seminářů Centra onkologického výzkumu, které se konají na akademické půdě 3. lékařské fakulty UK v Praze, se letos hovořilo o mnohočetném myelomu. Pozvání přijal také zahraniční host prof. Michael O'Dwyer, z National University of Ireland v Galway v Irsku, který se věnoval především možnostem zařazení cyklofosfamidu do recentních terapeutických režimů.

Dostupnost a organizace léčby mnohočetného myelomu II.

únor 2, 2016 9:40 Published by Leave your thoughts

Přinášíme souhrn druhé ze čtyř klíčových přednášek, které zazněly v průběhu semináře pořádaného 13. prosince 2016 Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou svého předsedy prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. Na téma, jak se léčí mnohočetný myelom v ČR podle dat z Registru monoklonálních gamapatií, přednášel prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, zástupce přednosty 4. interní hematologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové.

Vybíráme ze zajímavých posterů ASH – závěr

únor 1, 2016 9:35 Published by Leave your thoughts

V závěrečném díle našeho výběru ze zajímavých posterů prezentovaných na nedávném kongresu Americké hematologické společnosti (ASH) v San Diegu si můžete přečíst novinky v detekci minimální reziduální choroby, výsledky studie vzácné formy mnohočetného myelomu (MM) secernujícího molekulu IgM, závěry porovnání různých typů ASCT u nově diagnostikovaného MM a nová data o citlivosti a prognostickém významu konvenčního vyšetřování skeletu (CSS) ve srovnání s celotělovou výpočetní tomografií (WBCT).

Co nás ještě zaujalo na ASH?

leden 31, 2016 9:30 Published by Leave your thoughts

Mnohočetný myelom (MM) je příkladem onkologického onemocnění, jehož prognóza se za poslední desetiletí dramaticky změnila. Z agresivní choroby se díky moderní léčbě stalo spíše plíživé, chronické onemocnění, s výrazným prodloužením délky kvalitního života (řádově v letech). Kromě nových přípravků se zásadně vyvíjejí i různé kombinační režimy jak v primoterapii, tak v léčbě relapsu. To všechno jsou témata, která nechyběla na nedávném, 58. setkání Americké hematologické společnosti (American Society of Hematology; ASH).

Citace07

leden 30, 2016 9:30 Published by Leave your thoughts

„Na základě dat z Registru monoklonálních gamapatií se lze oprávněně domnívat, že kvůli ekonomicky motivovaným restriktivním opatřením nebyl v ČR využit léčebný potenciál lenalidomidu. Skutečný ekonomický efekt těchto opatření je navíc sporný.“

Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA
(zástupce přednosty 4. interní hematologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové)

Vybíráme ze zajímavých posterů ASH – 2. část

leden 29, 2016 9:25 Published by Leave your thoughts

V předchozím vydání jsme se zaměřili na „českou stopu“ na nedávném kongresu Americké hematologické společnosti (ASH) v kalifornském San Diegu. Představili jsme vám 3 postery, kde byl hlavním řešitelem tuzemský vědecký pracovník. V aktuálním pokračování si můžete přečíst stručný výtah z dalších 3 zajímavých posterových prezentací ASH. V prvních dvou sděleních je opět zachycena česká stopa, třetí vychází z prostředí renomované Mayo Clinic.

Dostupnost a organizace léčby mnohočetného myelomu I.

leden 28, 2016 9:20 Published by Leave your thoughts

Léčba mnohočetného myelomu zaznamenala v posledních letech mimořádné úspěchy – v celé onkologii bezpochyby největší. Ve financování centrové péče však systém v ČR selhává a léčba mnohočetného myelomu je toho prvním, nikoli však jediným důkazem. To je stručný závěr semináře pořádaného 13. prosince 2016 Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou svého předsedy prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. Postupně vám nabídneme výběr ze 4 klíčových přednášek, které v programu zazněly.

Citace06

leden 28, 2016 9:15 Published by Leave your thoughts

„V roce 2000, kdy bylo k léčbě senzitivních jen 25 % ze všech pacientů s mnohočetným myelomem v relapsu, činil medián PFS 12 měsíců. V roce 2010, kdy již byl k dispozici lenalidomid, bylo senzitivních 50 % nemocných v relapsu a medián PFS dosahoval 18 měsíců. Pokud bychom měli v budoucnu k dispozici všechny léky, které již vstupují do registračních řízení, dosáhli bychom počtu 90 % senzitivních pacientů a PFS pak může být delší než 30 měsíců.“

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
(přednosta Kliniky hematoonkologie LF OU a FN Ostrava, předseda České myelomové skupiny)

ASH 2016 očima profesora Ivana Špičky

leden 27, 2016 9:10 Published by Leave your thoughts

Dalším příspěvkem do postupně skládané zpravodajské mozaiky z prosincového kongresu Americké hematologické společnosti (American Society of Hematology; ASH) v kalifornském San Diegu je odborný komentář jeho přímého účastníka, prof. MUDr. Ivana Špičky, CSc., z 1. interní kliniky LF UK a VFN v Praze, k důležitým novinkám v léčbě mnohočetného myelomu (MM).

České stopy na letošním ASH

leden 26, 2016 8:55 Published by Leave your thoughts

Na 58. setkání Americké hematologické společnosti (American Society of Hematology; ASH), které se konalo v prvním prosincovém týdnu v kalifornském San Diegu, bylo možné zaznamenat i výraznou českou stopu. Na tomto největším a nejprestižnějším světovém hematologickém kongresu byly prezentovány i abstrakta tří vědeckých týmů se zastoupením českých lékařů. Vědci z České republiky tak měli příležitost představit výsledky své odborné práce i nové poznatky publiku čítajícímu 20 tisíc hematologů.

Fyzioterapie u mnohočetného myelomu

leden 25, 2016 8:50 Published by Leave your thoughts

Pro nemocné s mnohočetným myelomem neexistují žádná přesná rehabilitační doporučení, nicméně, vzhledem k povaze onemocnění, je nutno se vyvarovat všech tzv. „tvrdých technik“ (manipulace, klasické masáže, případně i mobilizace). Současně se stále u všech onkologických onemocnění považuje za kontraindikovanou elektroléčba.

Léčba myeloma multiplex – quo vadis?

leden 22, 2016 8:35 Published by Leave your thoughts

K životnímu jubileu prof. Vlastimila Ščudly – dokončení
V dokončení dvoudílného materiálu k životnímu jubileu prof. Vlastimila Ščudly se ještě jednou vracíme k jeho slavnostnímu sdělení na nedávném XXIII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP v Brně.

Citace05

leden 21, 2016 8:30 Published by Leave your thoughts

„V budoucnosti lze předpokládat odklon od medicíny založené na důkazech k optimální a bezpečné personalizované léčbě, zohledňující vulnerabilitu a křehkost pacienta. Tudíž odklon od relativní empirie k individuálnímu, selektivnímu podávání biologických léků.“

Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
(Hemato-onkologická klinika a III. interní klinika LF UP a FN Olomouc)

Diagnostika myeloma multiplex – quo vadis?

leden 19, 2016 8:15 Published by Leave your thoughts

K životnímu jubileu prof. Vlastimila Ščudly – 1. část
Na nedávno ukončeném, XXIII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP v Brně, vystoupila s vyzvanou slavnostní přednáškou opravdová legenda českého boje proti mnohočetnému myelomu, prof. Vlastimil Ščudla, který se v letošním roce dožívá významného životního jubilea.

Citace04

leden 18, 2016 8:15 Published by Leave your thoughts

„Z hlediska hodnocení prognózy se do popředí dostávají vnitřní biologické vlastnosti myelomového klonu (fenotypické, genotypické) oproti konvenčním parametrům (věk, výkonnostní stav, komorbidity aj.). Nutné je definování nových prognostických faktorů, které by umožnily rozpoznání vysoce- a nízkorizikových onemocnění.“

Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
(Hemato-onkologická klinika a III. interní klinika LF UP a FN Olomouc)

Prognostické faktory u pacientů s mnohočetným myelomem

leden 16, 2016 8:00 Published by Leave your thoughts

Cytogenetické vyhodnocování za použití fluorescenční in situ hybridizace (FISH) je v době diagnózy mnohočetného myelomu (MM) základem pro výchozí stratifikaci rizika a zahájení riziku přizpůsobených terapeutických postupů. Pacienti s MM a standardně rizikovou cytogenetikou tvoří heterogenní skupinu. Třetina z nich přežije méně než 3 roky od diagnózy.

prof. Roman Hájek

leden 14, 2016 7:55 Published by Leave your thoughts

prof. Roman Hájek, předseda České myelomové skupiny a přednosta Kliniky hematoonkologie LF OU a FN Ostrava míní, že v léčbě mnohočetného myelomu stojíme na prahu nové éry.

Citace03

leden 12, 2016 4:55 Published by Leave your thoughts

„Za všechny zúčastněné mohu hovořit téměř o radosti, kterou jsme při průběhu studie ASPIRE zažívali. Jen v našem centru máme nemocné, kteří jsou například při 60. cyklu léčby trvale v kompletní remisi.“

Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.
(I. Interní klinika – klinika hematoonkologie 1. LF UK a VFN v Praze)

Ve znamení totální terapie

leden 10, 2016 4:35 Published by Leave your thoughts

V současné medicíně dochází nadále k velmi významným vědeckým posunům. Jedním z nich je změna paradigmatu některých onemocnění, které díky moderní terapii přecházejí z rychle fatálních do chronických až kurabilních.

Citace02

leden 7, 2016 4:35 Published by Leave your thoughts

„Překrásné prostředí Mikulova přivítalo v dubnu XIV. národní workshop mnohočetný myelom a Roční setkání České myelomové skupiny. Redakce Myelomamultiplex.cz samozřejmě nemohla chybět.“

Tým MyelomaMultiplex.cz

Citace01

leden 2, 2016 9:35 Published by Leave your thoughts

„Mnohočetný myelom stojí na počátku historického zlomu, kdy začínáme hovořit o možnosti vyléčitelnosti.“

MUDr. Jan Straub
1. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze