Categories for Kardiorok

Jak zlepšit compliance?

říjen 20, 2019 5:00 Published by Leave your thoughts

Proč v léčbě hypertenze preferovat fixní kombinace? A proč se snažit léky spíše rychleji titrovat a neváhat se zvyšováním dávek? Čím jsou nemocní motivováni? V jedné minutě Vám to poví prof. Jan Filipovský:

Měly by být léky titrovány do maximálních tolerovaných dávek?

říjen 9, 2019 3:40 Published by Leave your thoughts

Ačkoli mají lékaři k dispozici řadu účinných léčivých přípravků, které mohou významným způsobem zlepšit prognózu nemocných s chronickým srdečním selháním, nejsou využívány s dostatečnou efektivitou. Například nedostatečná titrace inhibitorů ACE a beta-blokátorů představuje v současnosti jednu z nejzávažnějších farmakoterapeutických komplikací. Alarmujícím zjištěním vyplývajícím z nedávno provedených studií je fakt, že cílových dávek léčivých přípravků dosahuje pouhá pětina nemocných (!). Tento značně nežádoucí jev je zapříčiněn více faktory, zejména nedostatečnou informovaností a inercií lékařů, finančními aspekty léčby a také obavami z možných nežádoucích účinků na základě zvyšování titrované dávky. Jsou tyto obavy oprávněné?

Jak zaručit, aby nemocný užíval léčbu spolehlivěji?

říjen 1, 2019 10:00 Published by Leave your thoughts

Nemalé procento hypertoniků svou terapii postupně přerušuje či vysazuje léky a vystavuje se tím zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku. Jednou z cest, jak tuto non-compliance omezit, je použití fixních kombinací, které zaručují, že nemocný užívá léčbu daleko spolehlivěji, než když je rozdělena do několika tablet. Více Vám v jedné minutě prozradí prof. Aleš Linhart:

Co nového říkají aktuální evropské guidelines pro management arteriální hypertenze?

srpen 27, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Loni publikovaná doporučení pro management arteriální hypertenze (Williams B et al., Eur Heart J 2018) jsou obsáhlým „state of the art“ textem z dílny dvou odborných společností – Evropské kardiologické společnosti (ESC) a Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH). Podílelo se na nich 28 autorů, 59 recenzentů (a dalších specialistů z národních odborných společností) a obsahují 629 citací a 98 stran textu (kapesní verze 56 stran). Pojďme se podívat na některé zajímavé i nové postuláty v nich obsažené.

Doporučení jako praktický návod pro lepší a jednodušší život hypertoniků (a jejich lékařů)

srpen 8, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Medicína 21. století je doslova protkána doporučeními s algoritmickými principy, které hodnotí přínosy konkrétní terapie, zabývají se komorbiditami a vše dávají do souvislostí. Tento trend se navíc prohlubuje – počty odborných publikací obsahujících sousloví „clinical guidelines“ exponenciálně narůstají a je jich přes 12 tisíc za rok. Vždyť už před 20 lety měl britský praktický lékař k dispozici 855 různých doporučení! Lékaři jsou dnes doslova „zavalováni“ novými daty, a schopnost alespoň částečně si je zapamatovat pochopitelně prudce klesá. Co s tím? Praktický návod pro optimální léčbu hypertenze předkládá předseda výboru České kardiologické společnosti (ČKS), prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., přednosta II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Hypertenze během gravidity a její rizika

červenec 21, 2019 12:40 Published by Leave your thoughts

Problematika hypertenze se v současné době týká přibližně 9 % žen v reprodukčním věku, přičemž farmakoterapii dostává zhruba polovina z nich. Z tohoto důvodu je zcela nezbytné prenatální poradenství, díky němuž lze významně snížit rizika vlivu zvýšeného tlaku matky na vyvíjející se plod. Ženy s preexistující hypertenzí mají obecně horší prognózu, včetně vysokého rizika rozvoje preeklampsie během gravidity. Svůj nezpochybnitelný vliv zde má také předchozí užívání perorálních antikoncepčních prostředků či užití metod asistované reprodukce.

Primární vs. sekundární hypertenze – kdy hrozí větší cévní komplikace?

březen 20, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

Větší tuhost a tloušťka cévní stěny. To jsou komplikace, které se u nemocných se sekundární hypertenzí manifestují výrazně více než v případě pacientů se stejně závažnou primární hypertenzí. Výhodou je, že po odstranění vyvolávající příčiny sekundární hypertenze může dojít k regresi cévních změn. Jako nejúčinnější se zdá být chirurgická léčba, která je s ohledem na rychlost regrese efektivnější než farmakoterapie.

Czech EUROASPIRE V: současný stav sekundární prevence ICHS

březen 10, 2019 4:50 Published by Leave your thoughts

Projekt mezinárodních studií EUROASPIRE vznikl na základě poznatků a zkušeností získaných v 90. letech 20. století ve Velké Británii při studii ASPIRE (Action on Secondary Prevention through Intervention to Reduce Events). První studie EUROASPIRE I, která mapovala situaci v devíti zemích včetně České republiky, byla provedena v období 1995–1996, v nedávné době proběhla již studie EUROASPIRE V. Přináší aktualizované výsledky sekundární prevence u pacientů rok po akutním koronárním syndromu nebo revaskularizaci myokardu. Jakých hodnot dosahovali čeští pacienti v porovnání s předchozí studií EUROASPIRE IV a ve srovnání s evropským průměrem?

Jak správně vybrat beta-blokátor z pohledu farmakologa i klinika

únor 6, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

Beta-blokátory (BB) jsou jednou z nejúspěšnějších lékových skupin. Hned po inhibitorech ACE a sartanech představují třetí nejčastěji užívanou farmakologickou strategii v kardiologii. Proto nepřekvapí, že je touto lékovou skupinou léčeno 10 % dospělé populace. Jak pro daného pacienta vybrat vhodný BB z pohledu optimálního efektu a klinických konsekvencí a které BB jsou nejčastěji používány v klinické praxi?

Hypertenze, arytmie a hypertrofie – sehraní zabijáci

leden 22, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Hypertenzní srdce je pravděpodobně nejčastějším arytmogenním substrátem 21. století. Z výsledků epidemiologických studií vyplývá, že hypertenze a hypertrofie levé komory (LK) spolu s poruchou diastolické funkce srdce jsou nejvýznamnějšími faktory vzniku fibrilace síní (FS) i souvisejících KV komplikací, přičemž toto riziko výrazně narůstá se zvyšujícím se systolickým krevním tlakem. Při záchytu nově vzniklé FS je tedy u pacienta nutno myslet v první řadě na přítomnost arteriální hypertenze a její adekvátní kompenzaci, a ne na koronární choroby srdce.

Jak moc se liší adherence k různým skupinám antihypertenziv?

leden 22, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Malá adherence k léčbě je jedním z hlavních důvodů neuspokojivé kompenzace hypertoniků. Jak lze zvýšit compliance pacientů? Prof. Jiří Widimský ve svém dalším komentáři mj. připomíná hlavní rezervy na straně lékařů a také zkušenosti svého pracoviště i kolegů z Velké Británie s adherencí k různým skupinám antihypertenziv.

prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Jak se změnila kontrola hypertenze v ČR za posledních 30 let?

listopad 27, 2018 10:00 Published by Leave your thoughts

Je smutným faktem, že arteriální hypertenze (AH) stojí v pozadí více než 50 % cévních mozkových příhod a téměř 50 % příhod koronárních. Proto má kontrola AH významný vliv na vývoj kardiovaskulární morbidity i mortality. Jaké změny v oblasti prevalence a léčby nastaly během posledních více než 30 let? Odpověď přinášejí výsledky nejnovějšího průřezového šetření studie MONICA. Jak se liší trendy v prevalenci AH za posledních 30 let u mužů a u žen? A jak moc může ovlivnit výsledek měření krevního tlaku typ použitého tonometru?

Jak se liší nové evropské guidelines od českých?

listopad 14, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Koncem srpna byla na kongresu Evropské kardiologické společnosti prezentována nová evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze (ESC/ESH 2018). V čem se tato guidelines liší od těch nových českých, které byly publikovány začátkem letošního roku? Kterým doporučením dát v klinické praxi přednost? Přečtěte si komentář prof. MUDr. Jiřího Widimského, CSc., předsedy České společnosti pro hypertenzi.

Co si myslí o nových evropských guidelines prof. Widimský?

listopad 14, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Co přinášejí nová evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze (ESC/ESH 2018) v porovnání s novými českými guidelines, které byly publikovány začátkem letošního roku? Podle kterých doporučení byste se měli řídit při léčbě pacientů ve své každodenní klinické praxi? Podívejte se na stručný videokomentář prof. MUDr. Jiřího Widimského, CSc., předsedy České společnosti pro hypertenzi.

prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

10 hlavních závěrů nových guidelines pro management AH

říjen 14, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Co nového přinášejí aktualizovaná Doporučení ESC/ESH pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze (AH)? Přečtěte si 10+1 hlavních závěrů, které z guidelines plynou podle dvou hlavních spoluautorů prof. Bryana Williamseprof. Giuseppeho Mancii. Je mezi nimi jak upřesnění definice AH a možností diagnostiky, tak změna cílových hodnot krevního tlaku u různých věkových skupin pacientů i doporučení pro terapii a modifikaci životního stylu.

Kontroverze v léčbě beta-blokátory

říjen 14, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Jak vypadá ideální pacient pro podání beta-blokátorů v terapii hypertenze a jaké je jejich současné postavení ve srovnání s dalšími antihypertenzivy?
Prof. Jiří Widimský ve 2 minutách komentuje nejčastější mýty spojené s touto léčbou. Zajímá Vás, které to jsou?

prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Jak redefinovat použití beta-blokátorů při hypertenzi?

červenec 24, 2018 5:45 Published by Leave your thoughts

Beta-blokátory jsou jednou z nejúspěšnějších lékových skupin v kardiologii a uplatňují se u širokého spektra diagnóz. V posledních letech se však objevila celá řada analýz a informací, které roli beta-blokátorů v některých jejich kardiovaskulárních indikacích zpochybňují. Prof. Samuel J. Mann se proto pokouší v přehledovém článku publikovaném v loňském roce v Journal of the American Society of Hypertension definovat současné postavení beta-blokátorů v léčbě hypertenze.

Jak dávkovat léky u srdečního selhání? Používejte vlastní rozum, nejen guidelines!

červenec 24, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

V roce 2016 vydala European Society of Cardiology doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání, které poprvé zdůrazňují, že základem není pouze snížení mortality, ale i prevence hospitalizací a zlepšení funkční kapacity pacientů. Jak se tedy guidelines odrážejí v každodenní klinické praxi? A nejsou některá doporučení spíše nevhodná s ohledem na další osud nemocných?

Jak předcházet nejčastějším chybám v léčbě akutního srdečního selhání?

červen 10, 2018 5:45 Published by Leave your thoughts

Srdeční selhání (HF) může být akutní/chronické, dominovat může porucha plnění/výdeje (resp. obě), může být systolické/diastolické, resp. souběžné, levostranné/pravostranné, event. oboustranné, s projevy stázy/bez nich, a též s rozličnou etiologií, klinickým průběhem i prognózou. Z toho plyne, že se jedná o poměrně složitý a různorodý syndrom, u kterého není snadné zajistit adekvátní péči a vyvarovat se případných chyb. Kdy a kde se dělají nejčastější chyby v klinické praxi u pacientů s akutním HF a nemocných s akutní dekompenzací chronického HF?

Elektrická vozidla jsou pro pacienty s pacemakerem bezpečná

červen 3, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Elektrická a hybridní vozidla zaznamenávají prudký nárůst na popularitě. Oceňovaný je zejména jejich ekologický provoz a moderní design. Zároveň však vyvstávají otázky o jejich účinku na lidský organismus. Jednou z těch naléhavějších je vliv elektromagnetické interference na funkci srdečních implantabilních elektronických zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo defibrilátory. Podle recentního článku z časopisu Annals of Internal Medicine však obavy v tomto ohledu spíše nejsou na místě.

Antikoagulační léčba chrání nemocné s fibrilací síní před demencí

červen 3, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Fibrilace síní (FS) patří mezi nejrozšířenější arytmie. Kromě vyšší incidence kardioembolických cévních mozkových příhod (CMP) trápí nemocné s FS sekundárně také častější výskyt demence. Souvislosti mezi podáváním antikoagulační léčby a prevencí vzniku demence se věnovala studie švédských autorů z Karolinska Institutet ve Stockholmu, která byla publikována v časopise European Heart Journal.

Polyfarmacie u seniorů – jak omezit její negativní dopady?

červen 3, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Senioři jsou nesporně polymorbidními pacienty a tím pádem mají „nárok“ na větší počet užívaných léků. Není divu, že o polyfarmacii lze najít zmínku téměř v každé publikaci věnující se geriatrické problematice. Jak ovšem docílit optimalizace racionální preskripce u seniorů a tím se vyhnout jejím případným nežádoucím účinkům? Platí totiž, že i u polymorbidních pacientů by polyfarmacie měla zůstat užitečným nástrojem, a nikoli narůstajícím problémem nejen zdravotnickým, ale i ekonomickým.

Současné kontroverze a omyly v terapii hypertenze

květen 3, 2018 5:45 Published by Leave your thoughts

Kde hledat příčiny nedostatečné kontroly hypertenze v klinické praxi? Rezervy jsou jak na straně pacientů, tak na straně lékařů. Jaké jsou v současnosti nejčastější kontroverze a omyly v léčbě arteriální hypertenze z pohledu odborné veřejnosti? Jsou spojené např. s podáváním beta-blokátorů či oblastí nefarmakologické terapie nebo paroxysmální hypertenze, ale chybuje se i v kombinační léčbě. Na co si tedy v ambulanci dávat konkrétně pozor?

„Efekt víkendu“ u AKS stále přetrvává. Čím to je?

duben 22, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Navzdory všem pokrokům v léčbě i organizaci péče stále záleží na tom, který den v týdnu pacienta postihne akutní koronární syndrom (AKS). Pokud k tomu dojde o víkendu, je pravděpodobnost, že během hospitalizace nemocný zemře, vyšší, než když do nemocnice dorazí ve všední den. Alespoň tak je tomu v Itálii. Vyplývá to z práce, prezentované na začátku března na výročním zasedání Asociace pro akutní kardiologii Evropské kardiologické společnosti. Tento „efekt víkendu“ je přitom nejzřetelnější u mladých mužů.

Proč o víkendu umírá více pacientů s AKS a co s tím?

duben 22, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Podle výsledků analýzy provedené u více než 80 000 nemocných s akutními koronárními syndromy (AKS) v oblasti Lombardie je mortalita pacientů přijatých v sobotu a neděli vyšší než v pracovních dnech. Nejvýraznější je však tento rozdíl u mladších mužů. Studii prezentoval Dr. Giovanni Malanchini na sjezdu Acute Cardiovascular Care 2018. Výsledek budí zájem a další otázky. Hlavní otázkou je, proč je tomu tak a jak lze mortalitu nemocných přijatých přes víkend snížit na úroveň dosahovanou v pracovních dnech.

Fibrilace síní – rizikový faktor nebo rizikový marker CMP?

duben 22, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Při extenzivní monitoraci EKG, jež se stává díky novým technologiím stále dostupnější, bude prevalence paroxysmální fibrilace síní (FS) v populaci dramaticky narůstat a aplikace našich současných zjednodušených představ o indikaci antikoagulační léčby by hrozila jejím masivním nadužíváním. Proto se stále častěji objevují úvahy, zda lze FS vždy považovat za kauzální příčinu CMP, a pokud ne, u kterých pacientů s FS je indikace antikoagulace oprávněná.

Má smysl usilovat o sinusový rytmus?

březen 29, 2018 5:45 Published by Leave your thoughts

Fibrilace síní je asociovaná se zvýšenou úmrtností, především kardiovaskulární v důsledku náhlé srdeční smrti, srdečního selhání a CMP, ale také s rizikem hospitalizací, zhoršenou kvalitou života a poklesem kognitivních funkcí. Udržení sinusového rytmu je důležité zejména u výrazně symptomatických nemocných. Kontrolu rytmu je třeba preferovat v počátečních fázích léčby, a je-li tato léčba účinná a dobře tolerovaná, je vhodné v ní pokračovat. Kontrola srdeční frekvence je doporučovaným přístupem též u nemocných, kde jsou časté paroxysmy FS a dosavadní metody k udržení rytmu byly vyčerpány.

Kteří pacienti s ICHS profitují z intervenční a kteří z chirurgické revaskularizace?

březen 15, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Revaskularizace myokardu představuje hlavní strategii v léčbě ischemické choroby srdeční (ICHS) již téměř půl století. V praxi se využívají dva přístupy – chirurgický nebo katetrizační. Která strategie je výhodnější u pacientů s ICHS bez akutního infarktu myokardu, intervence ve formě aortokoronárních bypassů, nebo perkutánní koronární intervence? Na porovnání obou revaskularizačních strategií z pohledu mortality se zaměřila meta-analýza, publikovaná recentně v časopise Lancet.

O způsobu revaskularizace by měl rozhodovat Heart team

březen 15, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

V jednom z nejprestižnějších časopisů, Lancet, byla recentně publikovaná meta-analýza, která hodnotila mortalitu pacientů s ischemickou chorobou srdeční bez akutního infarktu myokardu po aortokoronárním bypassu ve srovnání s nemocnými po perkutánní koronární intervenci s implantací stentu. Jak zapadají výsledky této práce do současného algoritmu léčby ICHS? Přečtěte si komentář doc. MUDr. Petra Němce, CSc., MBA, ředitele Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně a předsedy České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP.

Určit prognózu pacienta s CHSS není žádná věda. Nevěříte?

březen 15, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Nastavujete terapeutický management vašich pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS) individuálně podle jejich prognózy, nebo se nad jejich dalším osudem zamýšlíte až v okamžiku, kdy se na něj sami zeptají? Víte, které faktory ovlivňují jejich prognózu nejvíce a které lze při stratifikaci rizika nemocných s CHSS v ambulanci jednoduše využít?

Uzávěr ouška levé síně jako alternativa k warfarinu?

únor 28, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Fibrilace síní (FS) je onemocněním, které trápí především starší polymorbidní populaci. Tito nemocní jsou nejenom ve zvýšeném riziku tromboembolických příhod, ale také krvácivých komplikací. Chronická antikoagulace tak pro tyto často křehké osoby představuje značné riziko. Asociaci mezi okluzí ouška levé síně a počtem hospitalizací pro tromboembolii u pacientů s FS, kteří intervenci na oušku levé síně podstoupili v jedné době s kardiochirurgickým zákrokem, se věnovala práce amerických autorů, která vyšla letos v lednu v časopise JAMA.

Může být okluze ouška alternativou k antikoagulaci u seniorů s FS?

únor 28, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Časopis JAMA zveřejnil ve svém lednovém vydání práci kolektivu autorů pod vedením Daniela Friedmana, která hodnotila vztah mezi počtem hospitalizací pro tromboembolické příhody a chirurgickou okluzí ouška levé síně u pacientů s fibrilací síní, kteří tuto intervenci podstoupili v jedné době v rámci kardiochirurgického zákroku (chlopenní operace nebo provedení koronárního bypassu). O komentář toho, jak by se daly výsledky této práce interpretovat a jaké jsou její limitace, jsme požádali prof. MUDr Petra Neužila, CSc., FESC., primáře Kardiologického oddělení pražské Nemocnice na Homolce.

Profitují nemocní po PCI z aspirinu před nekardiální operací?

únor 28, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

I tak základní lék, jako je aspirin, může ještě stále vzbuzovat kontroverzi. Velmi recentní data v tomto ohledu přinesla post-hoc analýza studie POISE-2 (Perioperative Ischemic Evaluation-2), která hodnotila rizika a přínosy spojené s preoperačním podáváním aspirinu v rámci nekardiálního zákroku u nemocným s anamnézou prodělané perkutánní koronární intervence. Výsledky kvůli omezené velikosti souboru nejsou signifikantní, nicméně naznačují přínos podávání aspirinu u této skupiny nemocných.

Jak postupovat při indikaci antiagregace a antikoagulace po AIM

únor 28, 2018 5:20 Published by Leave your thoughts

Kombinace léčebných režimů antikoagulace a duální antiagregace, tzv. triple terapie, nejen působí jako prevence tromboembolických komplikací, ale také zvyšuje riziko krvácivých příhod. Proto se stále hledá ideální terapie, která by u pacientů s indikací chronické antikoagulační terapie a recentním infarktem myokardu s prodělanou PCI zabránila trombotickým komplikacím bez zvýšeného rizika krvácení. Řešení může být jak ve změně farmakoterapie, tak v použití moderních lékových stentů.

5 predikcí vývoje léčby srdečního selhání do roku 2028

leden 23, 2018 6:50 Published by Leave your thoughts

Jaké léčebné možnosti čekají na pacienty se srdečním selháním v následujících 10 letech? Dočkáme se nové cílené a genetické terapie, nebo se vývoj nových přípravků pod tlakem plátců a nejisté návratnosti bude spíše zpomalovat? Nebo bude dominovat spíše vývoj mechanických zařízení, poskytujících podporu oběhu? Nad budoucností léčby srdečního selhání během následujících dekád se ve článku, uveřejněném letos v lednu v časopise European Heart Journal, zamýšlí Milton Packer z Baylor Heart and Vascular Institute v Dallasu, USA. Článek je souborem jeho predikcí a byť se od něj skutečný vývoj může odklonit, tak poskytuje průřez trendy výzkumu tohoto onemocnění.

Pevné vztahy posilují kardiovaskulární zdraví

leden 23, 2018 6:40 Published by Leave your thoughts

Lidé, žijící v manželství, se dožívají vyššího věku než jejich svobodní vrstevníci. Důvodů pro to může být celá řada. Kromě těch banálních, že ve sdílené domácnosti je nemocnému člověku snadněji přivolána pomoc, se jedná o složité psychosociální mechanismy. Článek z Journal of the American Heart Association (JAHA), uveřejněný loni v prosinci, se věnoval prognóze pacientů s kardiovaskulárním onemocněním v závislosti na jejich rodinném stavu.

Chcete se dožít vysokého věku? Žijte v harmonickém manželství!

leden 23, 2018 6:30 Published by Leave your thoughts

Kardiovaskulární (KV) mortalita je asi nejaktuálnější problém celosvětového zdravotnictví vůbec. Ovlivňuje ji mnoho rizikových faktorů medicínských i nemedicínských. Na otázku, jak moc KV mortalitu ovlivňuje rodinný stav, se snažila dát odpověď studie recentně zveřejněná v Journal of the American Heart Association. Co si o jejích výsledcích i závislosti mortality na rodinném stavu myslí prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc, FESC? Přečtěte si jeho komentář.

Jak vést ambulantní léčbu po dekompenzaci CHSS a zabránit rehospitalizaci?

leden 23, 2018 6:20 Published by Leave your thoughts

Chronické srdeční selhání (CHSS) je závažné progredující onemocnění, které významným způsobem ovlivňuje každodenní kardiologickou praxi. Farmakoterapie a přístrojová léčba jsou základem terapie CHSS, nicméně „slepá“ snaha o zabránění rehospitalizací za každou cenu nemusí být vždy efektivní. Proto je třeba k pacientovi přistupovat individuálně s cílem ovlivnit jak riziko rehospitalizací, tak především celkovou mortalitu a kvalitu života. Jak tedy správně vést ambulantní terapii, aby k nechtěným rehospitalizacím u pacientů se srdečním selháním nedocházelo?

SENIOR – pomyslný hřebíček do rakve kovových stentů?

prosinec 19, 2017 6:50 Published by Leave your thoughts

Starší pacienti podstupující PCI dostávají místo modernějších potahovaných stentům (drug-eluting stents, DES) často stenty kovové (bare-metal stents, BMS), protože zkracují dobu trvání duální antiagregační léčby (DAPT) a tím u seniorů snižují riziko krvácení. Autoři studie SENIOR, recentně publikované v časopise Lancet, však zjistily, že kratší podání DAPT v kombinaci s bioabsorbovatelným potahovaným stentem 3. generace vede u pacientů starších 75 let k menšímu výskytu kardiovaskulárních endpointů bez zvýšení rizika krvácení ve srovnání s implantací BMS. Stane se tak studie SENIOR pomyslným hřebíčkem do rakve kovových stentů?

Benefit beta-blokátorů po infarktu myokardu nemusí být dogma

prosinec 19, 2017 6:30 Published by Leave your thoughts

Podle současných guidelines jsou beta-blokátory v rámci sekundární prevence indikované u naprosté většiny nemocných, kteří prodělali akutní infarkt myokardu (AMI). Pacienti k tomu užívají také ACE inhibitor (ACEi) nebo sartan (ARB) a statin. Nová studie amerických autorů, která byla letos v září publikována v Journal of The American College of Cardiology, ale prospěch z užívání beta-blokátorů u starších pacientů po AIM do jisté míry zpochybňuje. Je na čase zvažovat vypuštění beta-blokátoru z doporučované farmakoterapie u seniorů po AIM?

Jak může katetrizační ablace ovlivnit srdeční selhání?

prosinec 19, 2017 6:20 Published by Leave your thoughts

Data ze studií s pacienty se srdečním selhání (SS) dokumentují, že až 50 % pacientů ve stadiu s NYHA IV může současně trpět fibrilací síní (FS), která stav nemocných dále komplikuje. Na druhé straně FS může sama o sobě vést nebo přispívat k rozvoji SS. Úspěšná léčba FS v takovém případě vede k úplné nebo významné reverzi dysfunkce levé srdeční komory a SS. U nemocných se SS provázeným FS je pak katetrizační ablace fibrilace v porovnání s konvenční léčbou spojena s nižším počtem hospitalizací a lepší prognózou. Pacientům by tak tato možnost léčby neměla být upírána.

Chrání warfarin pacienty před vznikem nádorů?

listopad 28, 2017 6:50 Published by Leave your thoughts

Podle práce publikované počátkem listopadu v časopise JAMA Internal Medicine se ukazuje, že warfarin by mohl přispívat k ochraně před maligními onemocněními. Zmíněná populační kohortová studie zahrnula data od úctyhodného počtu 1 256 725 pacientů a přinesla zjištění, že incidence onkologických onemocnění byla i po adjustaci dat pro věk a pohlaví u warfarinizovaných nižší než u pacientů, kteří warfarin neužívali.

Náhlá srdeční smrt při sportu – kuriozita, nebo reálná hrozba?

listopad 28, 2017 6:30 Published by Leave your thoughts

Incidence 2–40 na milión obyvatel. Výskyt 20násobně častější u mužů. Průměrný věk 52 let. Zhruba ve 1/3 případů se týden před příhodou objevují subjektivní kardiovaskulární obtíže. Úmrtí většinou probíhá za přítomnosti svědků, přičemž nejčastějším mechanismem je komorová fibrilace. I to jsou fakta, která vyplývají z epidemiologických a etiologických analýz a jež provázejí náhlou srdeční smrt u sportovců – ať už vrcholových, tak rekreačních. Benefitem je, že oproti nesportovcům mají 2násobně vyšší šanci na přežití.

Našel se biomarker dlouhodobého kardiovaskulárního zdraví?

listopad 28, 2017 6:20 Published by Leave your thoughts

Stanovení zvýšené plasmatické koncentrace troponinu je nejcitlivějším a nespolehlivějším biochemickým markerem akutní myokardiální nekrózy a základním nástrojem diagnostiky akutních koronárních syndromů. Hlavní příčinou zvýšení srdečních troponinů je infarkt myokardu (IM), nicméně k tomuto zvýšení nemusí vést jenom myokardiální nekróza. Asociaci mezi stabilně zvýšenou koncentrací vysoce senzitivního srdečního troponinu T a prognózou nemocných, kteří sice udávali bolest na hrudi, ale IM se u nich neprokázal, se věnovala velká observační kohortová studie uveřejněná v Journal of the American College of Cardiology. Podívejte se, jaké závěry z ní plynou.

Jsou elektronické cigarety skutečně bezpečné?

říjen 24, 2017 6:40 Published by Leave your thoughts

Otázka vlivu elektronických cigaret na lidský organizmus vzbuzuje bouřlivé debaty nejen v laické veřejnosti, ale diskutuje se o ní i v odborných kruzích. Při konzumaci e-cigaret se totiž do těla dostávají bioaktivní látky v čele s nikotinem, čímž může docházet k chronické aktivaci sympatického nervového systému. Jak velké kardiovaskulární riziko užívání nikotinu ve formě e-cigaret představuje?

Obáváte se statinové intolerance? Vyzkoušejte alternativní schéma podávání.

říjen 24, 2017 6:20 Published by Leave your thoughts

Z recentní metaanalýzy 13 randomizovaných kontrolovaných studií, prezentované na ESC 2017 v Barceloně, vyplynulo, že alternativní podávání statinů – zejména atorvastatinu a rosuvastatinu – je v případě ovlivnění LDL-cholesterolu, triglyceridů a HDL-cholesterolu stejně účinné jako pravidelné každodenní užívání. Pro pacienty se statinovou intolerancí se tak alternativní dávkovací schéma stává vhodnou metodou volby.

Léčit či neléčit osoby s prehypertenzí?

říjen 24, 2017 6:10 Published by Leave your thoughts

Jaký vliv má chronická prehypertenze na dlouhodobou prognózu těchto osob? Mají lidé, kteří si udržují celoživotně hodnoty krevního tlaku na vyšší hranici normy, ale nikdy do skutečné hypertenze nepřejdou, podobně zvýšené kardiovaskulární riziko jako hypertonici? Podle jakých kritérií identifikovat osoby, jež by mohly profitovat z podání antihypertenzní léčby v primární prevenci?

Existuje „zdravá“ obezita?

září 26, 2017 6:40 Published by Leave your thoughts

Existence tzv. benigní obezity, tedy abnormální hmotnosti u jinak metabolicky „zdravých“ jedinců, je pravděpodobně mýtem. Nově to dokládají i výsledky velké panevropské, prospektivní studie typu case-cohort recentně publikované online v časopisu European Heart Journal, podle kterých je obezita a nadváha asociována s vyšším rizikem kardiovaskulárních příhod i v případě jedinců bez přítomných metabolických abnormalit. Ukazuje se, že prostá obezita představuje spíše předstupeň metabolické dysfunkce, než fyziologický stav. Udržení „zdravé“ tělesné hmotnosti by proto mělo být jedním z klíčových prvků kardiovaskulární prevence.

Součástí článku je komentář doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D.

Dočkáme se nového využití beta-blokátorů?

září 26, 2017 6:30 Published by Leave your thoughts

Beta-blokátory patřily od svého objevení k pilířům farmakoterapie v kardiologii. Vedle tradičních indikací v oblasti léčby arteriální hypertenze, sekundární prevence po prodělaném infarktu myokardu či terapie systolického srdečního selhání by díky svému analgetickému působení mohly být do budoucna využívány i u pacientů s chronickými bolestivými stavy. Recentní práce britských autorů, uveřejněná v časopise Arthritis Care & Research, potvrdila, že podání beta-blokátorů vede u hypertoniků se symptomatickou osteoartrózou nejen ke snížení bolesti, ale také redukci spotřeby opiátů.

Patří nepotahované stenty do starého železa?

září 26, 2017 6:20 Published by Leave your thoughts

Nástup koronárních stentů v druhé polovině 90. let minulého století způsobil revoluci v provádění perkutánních koronárních angioplastik. Implantace klasických kovových stenů (BMS) však byla stále spojena s poměrně vysokým rizikem restenóz. Další výrazné snížení tohoto rizika umožnilo až zavedení potahovaných stentů, které se během posledních let staly zlatým standardem a téměř zcela vytlačily BMS. Nabízí se tedy otázka, zda a v kterých klinických situacích ještě najdou klasické BMS své uplatnění. Odpověď na ni se pokusili dát autoři review zveřejněného v časopise Journal of the American College of Cardiology.

Jak ovlivňuje variabilita TK vznik demence u seniorů?

září 26, 2017 6:10 Published by Leave your thoughts

Hypertenze ve vysokém věku není příčinou pouze „klasických“ kardiovaskulárních komplikací, ale zvyšuje také riziko vzniku demence. Ačkoli se pozornost pacientů a mnohdy i lékařů soustředí zejména na absolutní hodnoty krevního tlaku (TK), z pohledu kognitivního postižení seniorů je velmi důležitá i jejich variabilita. Naznačují to výsledky práce japonských lékařů recentně zveřejněné v časopise Circulation, podle kterých je zvýšená fluktuace TK asociována s elevací rizika vzniku demence, a to dokonce bez ohledu na jeho absolutní hodnoty.