Categories for GastroNEWS

Vyoperujte mu prosím ten ghrelin, kolego

září 2, 2018 5:45 Published by Leave your thoughts

Má-li v současnosti ve světě diabetes mellitus 2. typu (DM2) rozsah epidemie, je obezita v rozvinutých zemích již dávno pandemií. Navíc mnoho diabetiků je současně obézních a obezita (především abdominální) je známým rizikovým faktorem vzniku DM2. V Evropě kombinací těchto dvou civilizačních poruch trpí přes 8 milionů osob, na severoamerickém kontinentě žije asi 15 milionů obézních cukrovkářů a jen v Číně je to přes 9,5 milionu nemocných. Nikde na světě se nedaří tento trend zvrátit ani jen zastavit. Téměř nefunguje prevence, psychologické poradenství, nedostatečný vliv vykazuje farmakoterapie. V některých zemích by údajně mohlo být do roku 2030 obézních i 90 % obyvatel. Zafunguje skalpel?

Zkušenosti z první linie

červenec 10, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Nová biologika mají své standardní místo v léčbě nespecifických střevních zánětů (IBD) a národní i mezinárodní konsenzy (Gomollón F et al., J Crohns Colitis 2017; Hardbord M et al., J Crohns Colitis 2017) hovoří o jejich využívání nejen u pacientů, u nichž selže léčba anti TNF-alfa léčivy, ale i v první linii (v našich podmínkách především v případě kontraindikací antagonistů TNF-alfa nebo u nemocných, u nichž není jejich podání vhodné). Na 6. kongresu České gastroenterologické společnosti o těchto aspektech hovořil MUDr. Jozef Baláž z Gastroenterologického oddělení FNsP F. D. Roosevelta v Banské Bystrici a přidal několik konkrétních zkušeností z reálné praxe s dosavadním použitím těchto léčiv u pacientů s Crohnovou chorobou i ulcerózní kolitidou.

Vliv L-mentolu na peristaltiku jícnu a jícnový svěrač

červenec 10, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Během XXIII. ročníku Gastrofóra, konaného na Štrbském plese, byla mimo jiné prezentována práce kolektivu autorů Bánovčin, Ďuriček, Lipták, Hyrdel, Kollárik, působících na lékařských fakultách v Martině a Baltimoru, o vlivu mentolu na peristaltiku jícnu a dolní jícnový svěrač u zdravých dobrovolníků. Práce byla v minulém roce prezentována ve formě posteru i na kongresu UEGW v Barceloně. Přečtěte si její shrnutí (ještě než si rozbalíte peprmintovou žvýkačku nebo bonbón). Spouští mentol refluxní symptomy? A co peprmint?

Novinky v diagnostice GERD

červenec 10, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Na Štrbském plese v hotelu Patria během XXIII. ročníku Gastrofóra zaznělo také sdělení o novinkách v diagnostickém algoritmu refluxní choroby jícnu a postupech doposud běžných v klinické praxi. A jsou rozdíly až tak markantní? Jaké překvapivé novinky přináší rok 2018? Poráží Lyon i Porto? Co přináší nový konsenzus? Je třeba nakoupit novou techniku? Odpovědi na všechny zvídavé otázky pro Vás máme v tomto článku.

Vliv diety na IBD – nesmysl?

květen 27, 2018 5:45 Published by Leave your thoughts

Množství dat ze studií o působení externích vlivů a stravy na trávící trakt, publikovaných v poslední době především v časopisech Science a Nature, rychle narůstá a ukazuje, že přímé i nepřímé vlivy látek vstupujících do těla s potravou jsou výraznější, než se kdy myslelo. A to ať již jde o přímé toxické vlivy složek potravy, nepřímé negativní ovlivnění mikrobiomu či o provokaci změn epitelu a zánětů střevní stěny. Je to daň za náš blahobyt? I takové náznaky jsou! V „chudších“ zemích mají v potravinách méně emulgátorů, umělých sladidel i aditiv. A méně případů IBD.

Optimalizace biologické léčby – soumrak IBD?

duben 5, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Vývoj v oblasti terapie nespecifických střevních zánětů (IBD) stále probíhá: nejde jen o stále nové a nové molekuly, neméně důležité je efektivní používání těch existujících a také přenos nových poznatků do praxe. O podstatě onemocnění, účinnosti léčiv, reakcích onemocnění na terapii, léčebných strategiích, novinkách v oblasti farmakoterapie i imunopatologických pochodech ve střevě mluvila na sympóziu Ružgad 2017 v Bratislavě MUDr. Laura Gombošová, Ph.D., z I. interní kliniky LF UP JŠ a UNLP v Košicích.

Dietní byznys lékaře nepotřebuje? Naopak!

duben 5, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Některé diety mohou být jak účinné v léčbě některých onemocnění, tak i módním trendem. Pacienti dietu řeší neustále, hledají správnou skladbu stravy například pro redukci hmotnosti, či pro zmírnění bolesti břicha. Pro aktuální nedostatek lékařů, zabývajících se výživou v medicíně a dietoterapií, se ale stále častěji obracejí na výživové či poradce, kteří k poradenství nepotřebují žádné speciální vzdělání. Je to tak správně? V žádném případě!

Biochemické markery akutní pankreatitidy v kostce

duben 5, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Jak u pacienta hospitalizovaného s podezřením na akutní pankreatitidu rychle a přesně stanovit diagnózu, původ a prognózu vývoje komplikací? Které biochemické ukazatele stanovovat při hospitalizaci opakovaně a které nemají praktický význam? Které markery určují etiologii a které prognózu akutní pankreatitidy? Na co se zaměřovat?

Jaký je nejúčinnější lék pro pacienta s dráždivým tračníkem?

březen 11, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Pacienti se záněty střeva jsou asi nejčastějšími klienty alternativních léčitelů, homeopatů a necertifikovaných „pomocníků“. Proč asi? Kdyby byli spokojeni s výsledky klasické medicíny, farmakoterapií a poradenstvím lékařů, asi by to mu tak nebylo. Dráždivý tračník lze přitom poměrně výrazně ovlivnit nefarmakologicky i farmakologicky. A není vyloučeno, že Nobelovu cenu za tuto oblast medicíny neobdrží chemik, ale ten, kdo dokáže své pacienty vhodně motivovat ke správné dietě, snížení konzumace alkoholu a úpravě životního stylu. Nebo opravdu budeme čekat na nějaký všelék? Na zázračné biologikum?

Vedolizumab u Crohnovy choroby funguje. Důkazy jsou!

únor 15, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Zajímavé informace o datech z klinických studií, registrů i reálné praxe z různých zemí celého světa, týkající se biologické léčby Crohnovy choroby, zazněly během nedávného kongresu České gastroenterologické společnosti ČLS JEP v Ostravě-Vítkovicích. Výsledky registračních studií určitě znáte, ale k dispozici jsou stále další a další údaje. Zde je máte – a v češtině!

Maso a západní dieta – prokletí naší doby

únor 15, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Na právě skončeném XXIII. ročníku Gastrofóra, konaném tradičně v hotelu Patria na Štrbském plese, byla velká pozornost věnována faktu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila červené maso – tzn. hovězí, vepřové, zvěřinu a masné výrobky – mezi silné karcinogeny, jako je azbest, alkohol, kouření nebo obezita. Měla pro tento akt nějaké opodstatnění? I silnou oporu v datech ze studií?

Čemu věříte více? Evidencím ze studií nebo datům z reálné praxe?

leden 21, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Data z klinických studií, metaanalýz i údaje z reálné praxe ukazují, že nástup účinku antiintegrinu vedolizumabu je pozvolný, klinické remise se však dosahuje u vysokého procenta pacientů s ulcerózní kolitidou i Crohnovou chorobou a ta přetrvává i po 5 letech. Z léčby profitují ve výrazné míře i nemocní již dříve léčení jinými biologiky. Terapie je navíc spojená s dosažením histologické remise i slizničního zhojení u výrazného podílu nemocných.

Diagnostika a management nekomplikované divertikulární choroby (SUDD)

prosinec 20, 2017 6:50 Published by Leave your thoughts

Pravděpodobně z důvodu ne zcela prozkoumané patofyziologie, nebo kvalitnějšího záchytu s častějším vyšetřováním tlustého střeva v posledních desetiletích, stojí symptomatická nekomplikovaná divertikulární choroba (SUDD) do jisté míry na okraji zájmu specialistů, což ovšem není na místě. Má řadu specifik (například geograficky různou lokalizaci na střevě), může být klinicky těžko odlišitelná od dráždivého tračníku a neporozumění jejím zákonitostem může přivést nemocného do velkých problémů. Důležité aspekty její diagnostiky a léčby komentuje prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta Kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEM.

Vedolizumab je hrazen! Komu a za jakých podmínek?

prosinec 20, 2017 6:40 Published by Leave your thoughts

Zásadní novinkou české gastroenterologie je přidělení úhrady pro vedolizumab, první biologikum určené k terapii IBD, jehož účinek není založen na blokádě TNF-alfa, a to k 1. 12. 2017. Co říkají data z českého registru CREdIT? Zrekapitulujme indikační kritéria a podmínky úhrady tohoto inovativního přípravku.

Co všechno zvyšuje rizika anti-TNF léčby?

prosinec 20, 2017 6:30 Published by Leave your thoughts

Vývoj v oblasti biologické léčby nespecifických střevních zánětů (IBD) se posouvá od vysoce účinných anti-TNF léčiv k vysoce účinným přípravkům se selektivním účinkem na trávicí trakt. Mohlo by tak být dosaženo lepšího bezpečnostního profilu a snížení výskytu nežádoucích účinků. Svědčí o tom také data z recentních studií z Kanady i odjinud ze světa.

Endoskopický management benigních stenóz jícnu – tak i tak

prosinec 7, 2017 6:50 Published by Leave your thoughts

Bužie či balónek? Stentovat či nestentovat? Operovat či neoperovat? To jsou odvěké gastroenterologické polemiky endoskopistů při řešení ezofageálních stenóz. A i když každý odborník pro tyto zákroky upřednostňuje jinou techniku i vybavení, určitá vodítka existují. I zkušenosti erudovaných specialistů, kteří se rádi podělí o své výsledky, poznatky, úspěchy či neúspěchy. Pojďte si přečíst zajímavé postřehy a konkrétní výsledky práce košických endoskopistů E. Veselínyho, M. Zakuciové, L. Gombošové a M. Janička.

Cizí tělesa v trávicím traktu – ne až tak cizí problém!

listopad 29, 2017 6:50 Published by Leave your thoughts

Lékaři by si měli být vědomi závažnosti případů cizích těles v trávicím traktu (GIT) a musí k nim přistupovat s chladnou hlavou, obezřetně a profesionálně. V jícnu by se vniklé předměty neměly ponechávat déle než 6–12 hodin, rozhodně by měly být odstraněny do 24 hodin, ze žaludku maximálně do 4 týdnů. V literatuře je však popsáno i odstraňování předmětů, které v GIT „ležely“ měsíce, roky někdy i desítky let!

UEGW 2017: Nová data týkající se biologické léčby – další důvod ke spokojenosti pacientů i lékařů

listopad 29, 2017 6:40 Published by Leave your thoughts

Optimalizovaným použitím biologické terapie je možné u pacientů s UC dosáhnout léčebného cíle – rychlé a dlouhodobé klinické i endoskopické remise. Oproti anti-TNF přípravkům se systémovými efekty vykazuje anti-integrinová léčba výhodu selektivního účinku na střevo, což se u terapie IBD ukázalo jako výhodné pro další vylepšení poměru riziko-benefit. Zlepšení obrazu symptomů je dosahováno již po 2 týdnech terapie, klinická a endoskopická remise přetrvává dlouhodobě a pětiletá data z klinických studií i reálného světa vypovídají o příznivém bezpečnostním profilu.

Tak trochu opomíjená nemoc SUDD

listopad 29, 2017 6:30 Published by Leave your thoughts

Existují v gastroenterologii moderní a nemoderní nemoci? Není to vyloučeno. Zcela jistě by to ale tak být nemělo! Zkoumat a léčit by se měla všechna onemocnění bez rozdílu. Přesto je možná jedno poslední dobou mírně opomíjeno a stojí do jisté míry „ve stínu“ zájmu odborníků. Určitě neoprávněně.

Evidence-based definice remisí u ulcerózní kolitidy aneb STRIDE je velkým krokem kupředu!

listopad 8, 2017 6:45 Published by Leave your thoughts

Během XXXV. Slovenského a českého gastroenterologického kongresu, který proběhl zkraje léta v Bratislavě, se ve svém vystoupení zabývala důležitou problematikou remisí nespecifických střevních zánětů (IBD) MUDr. Lucia Gombošová, z I. interní kliniky LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitní nemocnice L. Pasteura v Košicích. Podle ní máme již 15 let k dispozici léčiva, pomocí kterých jsme schopni remisi nastolit poměrně pohodlně a především neinvazivně. A co víc – umíme ji kontrolovat i udržet. Věřme, že s nástupem dalších biologických přípravků bude léčba IBD stále účinnější a jednodušší.

Léčba refrakterních pacientů s IBD – kam až je možné zvednout laťku očekávání?

listopad 1, 2017 6:30 Published by Leave your thoughts

Laťka v léčbě nespecifických střevních zánětů se průběžně zvedá a s nástupem moderních léčiv mají i pacienti stále větší očekávání. Ostatně podobně, jako jejich lékaři. Oprávněně? A co odpovíme, až se budoucnost zeptá: „Léčili jste v uplynulých letech s ohledem na mne nebo jen tlumili ty nejpalčivější symptomy?“.

Pozor! Nastupuje nová epidemie jedné staré nemoci

listopad 1, 2017 6:10 Published by Leave your thoughts

Prevalence i incidence nealkoholového ztučnění jater ve světě stále vzrůstá. Podaří se tento trend zvrátit? Pomocí vitaminu E? Pomocí kettlebellů? Pomocí zázračné pilulky? Nebo jsou tyto případy odsouzeny k začarovanému kruhu steatóza-fibróza-cirhóza? K tomu má co říci ctihodný pamětník dávné války proti NAFLD/NASH, prof. Holomáň – žádnou zázračnou pilulku podle něj pacienti očekávat nemohou. Jen pot, dřinu a slzy.

Léčbu ulcerózní kolitidy je třeba personalizovat, optimalizovat a eskalovat!

září 26, 2017 6:30 Published by Leave your thoughts

K personalizaci léčby ulcerózní kolitidy se dříve přistupovalo víceméně empiricky, kdy se terapie uzpůsobovala aktuálnímu stavu nemocného, nyní je běžnější reaktivní přístup, který využívá sledování hladin biologických léčiv i protilátek k úpravám terapie, optimálně v pravidelných intervalech. Tak je možné identifikovat pacienty, pro něž by empirický přístup k léčbě ani nebyl vhodný, správně u nich eskalovat/intenzifikovat terapii týmž přípravkem i odhalit u nich nutnost přechodu k jinému biologiku.

Mýty a fakta o výživě u akutní pankreatitidy

září 26, 2017 6:15 Published by Leave your thoughts

Problematikou včasné enterální výživy u akutní pankreatitidy by se měla zabývat většina gastroenterologů. A v případě potřeby navíc i radit ostatním kolegům, např. chirurgům. Aktuálně je k dispozici nemálo nových evidence-based dat a ty by měl rozhodně znát každý specialista. Jak jste na tom vy? Upřednostnili byste u nemocného parenterální výživu? Nebo včasné enterální podávání živin?

Kdy indikovat nemocné s Crohnovou chorobou k chirurgickému zákroku?

září 26, 2017 6:00 Published by Leave your thoughts

Chirurgickou léčbu potřebuje 70–90 % pacientů s Crohnovou chorobou, někteří z nich během života i vícekrát. To jistě nejsou zanedbatelná čísla. Počet urgentních a opakovaných operací přitom dovede značně zredukovat správná indikace této léčby, její vhodné načasování i volba příslušné techniky provedení. Kdy tedy operovat?

Screenovat či nescreenovat?

září 10, 2017 5:00 Published by Leave your thoughts

V Kanadě existuje silný trend proti screeningu! Asie, to je úplně jiný svět – tam se screening přizpůsobuje populaci dle daného rizika. Jaký význam mají jednotlivá screeningová opatření u kolorektálního karcinomu? Co vlastně říkají klinické studie o efektivitě jednotlivých screeningových metod?

IBD se (zatím) nedá vyléčit. Nebo snad dá?

srpen 30, 2017 6:30 Published by Leave your thoughts

Selektivní blokáda vazby integrinu α4β7 v sobě možná skrývá zajímavý příslib – výsledky této léčby se již ve studiích velmi blíží stavu vyhojení lézí a možného vyléčení ulcerózní kolitidy. Zaznamenané parametry slizničního zhojení střeva umožňují opatrně doufat v podstatné zlepšení kvality života nemocných a v dramatické potlačení i rozvinuté choroby.

Fekální mikrobiální transplantace jako seriózní metoda léčby IBD!

srpen 30, 2017 6:15 Published by Leave your thoughts

Dávné čínské objevy známe všichni – papír, střelný prach, kompas… Kdo by však byl řekl, že Číňané již dávno našli způsob, jak léčit IBD? Zase tak složité to nebylo, vynález ležel… hned po ruce. Fekální mikrobiální transplantace je metoda jednoduchá, známá přes 1600 let a v medicíně běžně používaná již od roku 1958. A existují i seriózní studie. Dokonce z Evropy! Dokonce z ČR! Jste zvědaví?

Co je nového v léčbě chronické pankreatitidy?

srpen 30, 2017 6:00 Published by Leave your thoughts

Jaká je současná situace v chirurgické léčbě chronické pankreatitidy? Ovlivňují technologické novinky nějak výrazně úspěšnost léčby? Jsou lepší metalické či plastikové stenty? Máme už k dispozici alespoň nějaké validní studie, které by rozptýlily nejasnosti? A co doporučení pro léčbu – něco nového v roce 2017?

Nové pohledy na funkční poruchy GIT a vliv konzumované potravy

srpen 9, 2017 6:00 Published by Leave your thoughts

V roce 2013 byla z Pracovní skupiny Římské nadace odštěpena speciální podskupina odborníků, která se zaměřila na funkční poruchy gastrointestinálního traktu a vliv stravy na onemocnění zažívacího ústrojí, s cílem komplexně zhodnotit patofyziologické změny spojené s příjmem živin, a také úlohu uhlohydrátů, vlákniny, bílkovin a tuků v lidském organismu. Pojďme se podívat, zda se tyto odborné názory a závěry již dostaly do běžné denní praxe gastroenterologů.

High-tech kolonoskopie klepe na dveře!

srpen 1, 2017 5:50 Published by Leave your thoughts

Metody a vybavení pro kolonoskopii kráčí neuvěřitelně kupředu. I tento obor je „stále mlád“ a neustále inovuje a překvapuje. Které novinky jsou již na trhu a jaké změny lze očekávat v blízké budoucnosti? Kromě technologických vylepšení jsou samozřejmě významná i netechnologická opatření.

Sen gastroenterologa: bezpečná antiadhezivní léčba se selektivitou ke střevu

srpen 1, 2017 5:40 Published by Leave your thoughts

Na XXXV. Slovenském a českém gastroenterologickém kongresu, který proběhl začátkem letošního června v bratislavském hotelu Hilton, se bouřlivému nástupu nových molekul určených k léčbě nespecifických střevních zánětů (IBD) věnoval Pieter Hindryckx, MD, Ph.D. z Gastroenterologického oddělení Univerzitní nemocnice v belgickém Ghentu.

Výskyt kolorektálního karcinomu a adenomových polypů u IBD

červenec 23, 2017 5:35 Published by Leave your thoughts

Riziko výskytu kolorektálního karcinomu zcela jistě s idiopatickými střevními záněty souvisí, byť se jej pravděpodobně s modernější léčbou daří v některých zemích snižovat. U osob s nespecifickými střevními záněty může být oproti běžné populaci toto riziko 2–3× vyšší, nebo dokonce i devítinásobné, byl-li sporadický KRK diagnostikován u jejich přímého příbuzného staršího 50 let!

Jak v diagnostice a léčbě IBD správně využívat endoskopii?

červenec 23, 2017 5:30 Published by Leave your thoughts

U idiopatických střevních zánětů je možné využít endoskopii k terapeutickým účelům i při dispenzárním vyšetření. Při diagnostice je ovšem nutné provést vyšetření ještě před začátkem vlastní léčby – pokud je již zahájena, pak může endoskopický obraz rychle ovlivnit a vést i k nesprávné diagnóze.

Co je nového v oblasti poruch žaludeční motility a gastroparézy?

červenec 23, 2017 5:25 Published by Leave your thoughts

Na Slovensku se lékaři s poruchami žaludeční motility setkávají poměrně často. Díky nezdravému stravování, používání umělých sladidel v potravinách a nápojích, hektickému životnímu stylu, všudypřítomnému stresu i epidemiím civilizačních chorob jim samo o sobě asi práce v této oblasti neubude. Leda, že by se objevila nějaká zázračná pilulka…

„Neklasické“ léky v léčbě střevních zánětů

červenec 23, 2017 5:20 Published by Leave your thoughts

Daly by se k léčbě „vzdorujících“ nespecifických střevních zánětů využít i některé léky v rámci postupů na pomezí „non lege artis“? Překvapivě některé ano a hovoří o nich i několik klinických studií, které ukazují, že mohou určitým pacientům pomoci, je-li lékař s jejich použitím obeznámen.

Je ještě prostor pro „klasická“ imunosupresiva v léčbě IBD?

červenec 23, 2017 5:15 Published by Leave your thoughts

Imunosupresiva ze skupiny thiopurinů kladou na lékaře jisté nároky, související především se stanovením správné dávky, obezřetnou prevencí jejich předávkování a dlouhodobým sledováním výskytu nežádoucích účinků. Na smetiště dějin však bezpochyby ještě nepatří, a to ani v léčbě střevních zánětů, kde si svou účinnost nadále zachovávají.

Biologická léčba IBD: ve znamení nových molekul

červenec 23, 2017 5:05 Published by Leave your thoughts

Nové terapeutické možnosti Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy vycházejí z poznatků o patogenezi těchto idiopatických střevních zánětů a ve srovnání s inhibitory TNFα mají odlišný mechanismus účinku. Jaké perspektivy nabízejí anti-cytokin ustekinumab a selektivní blokátory adheze a migrace leukocytů vedolizumab a etrolizumab?

TPN a gravidita? Ale ano, je to možné!

červenec 23, 2017 5:00 Published by Leave your thoughts

Na Slovensku žije raritní, 30letá pacientka s 16letou anamnézou závažné Crohnovy choroby tenkého a tlustého střeva, netolerující sipping, která je momentálně v 7. měsíci těhotenství a daří se jí dobře. Celosvětově jde teprve o sedmou ženu v pokročilém stupni gravidity na totální parenterální výživě se stomií. Zde je její mimořádný příběh.