Categories for Dianews

Lze podle chování na webu predikovat vznik diabetu?

leden 19, 2020 5:10 Published by Leave your thoughts

Nejrelevantnějším zdrojem informací pro diabetiky 1. i 2. typu stále zůstává lékař, v 10–15 % přijímají pacienti informace od sestry v ambulanci, nicméně podobný počet diabetiků uvádí jako zdroj informací také internet. Zdá se, že toto médium bude do budoucna hrát čím dále větší roli. Myslíte, že je možné podle analýzy výrazů hledaných prostřednictvím webového prohlížeče predikovat rozvoj diabetu?

Úspěch českých lékařů posunuje diabetologii vpřed

leden 12, 2020 5:50 Published by Leave your thoughts

Nestává se často, aby čeští lékaři publikovali výsledky své práce v nejprestižnějším světovém časopise ve svém oboru. Zcela výjimečně pak dojde k tomu, že tyto výsledky mají potenciál ovlivnit medicínu na globální úrovni. A přesně to se podařilo českým diabetologům. A jakou práci jde a jaké další pozitivní dopady přináší pro českou diabetologii?

V čem by se měl portál Dianews.cz zlepšit?

leden 5, 2020 5:00 Published by Leave your thoughts

Po téměř 3 letech čekají portál Dianews.cz podstatné změny. Pomozte nám vyplněním stručného dotazníku zjistit, v čem bychom se podle Vás měli zlepšit, abychom co nejvíce vyšli vstříc potřebám Vás, diabetologů. Jaký druh informací preferujete a které rubriky byste do Dianews.cz chtěli přidat?

V čem spočívá vylepšení bonifikačního programu VZP PLUS?

prosinec 15, 2019 4:40 Published by Leave your thoughts

Do bonifikačního programu VZP PLUS se zatím nezapojilo příliš mnoho diabetologů, protože jej od počátku provází řada problémů. ČDS a OSAD se však před koncem roku podařilo domluvit výrazné změny v podmínkách programu, které jej činí mnohem atraktivnějším. Která konkrétní vylepšení to jsou? Poslechněte si komentář MUDr. Marcely Szabó, předsedkyně OSAD.

Na co si při léčbě DM ketoacidózy dávat pozor?

prosinec 15, 2019 4:30 Published by Leave your thoughts

Kdy pojmout podezření na diabetickou ketoacidózu (DKA) asociovanou s podáváním gliflozinů? A na jaké léčebné omyly při léčbě DKA je třeba si dávat pozor? Podle čeho rychle odlišit počínající sepsi od „běžné infekce“? Které 3 základní otázky jsou klíčové v diferenciální diagnostice sepse?  Na tyto otázky se snaží odpovědět prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

Na co dávat pozor při léčbě seniorů s diabetem?

listopad 24, 2019 12:15 Published by Leave your thoughts

Starší lidé představují značně specifickou skupinu nemocných a jejich nároky a reakce na předepsanou léčbu jsou často diametrálně odlišné než u populace mladšího a středního věku. Týká se to pochopitelně i léčby diabetu. V čem konkrétně se přístup k seniorům diabetikům liší od mladších pacientů? Jak správně nastavit cílové hodnoty kompenzace diabetiků ve vyšším věku a jaká jsou specifika farmakoterapie u této věkové kategorie?

Diabetik za volantem – skrytá hrozba, či nikoli?

listopad 12, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

Představuje kolísání glykemií diabetiků 1. typu, kteří usedají za volant svého vozu, reálné nebezpečí pro ně či pro ostatní účastníky silničního provozu? Jak moc se liší výskyt hypoglykemií při řízení od jiných běžných denních činností a existují rozdíly v jejich počtu v závislosti na řízení v různé denní době? Na podobné otázky se snažila dát odpověď práce prezentovaná nedávno na kongresu Technologie v diabetologii 2019 v Plzni.

Proč se nové technologie v ambulancích zatím tolik nepoužívají?

listopad 12, 2019 5:30 Published by Leave your thoughts

Nové senzory pro kontinuální (CGM) či okamžité (FGM) monitorování glukózy nabízejí převratnou změnu v pohledu na diabetes a podle odborných doporučení jsou preferovanou volbou selfmonitoringu u pacientů s diabetem 1. typu. Účastníků nedávného kongresu Technologie v diabetologii 2019 v Plzni jsme se zeptali: Co brání většímu používání nových technologií v ambulantní diabetologické praxi? Podívejte se na odpovědi diabetologů z terénu i velkých center.

Čeští diabetologové se nemají zač stydět

říjen 23, 2019 5:30 Published by Leave your thoughts

Jakou kompenzaci diabetu dosahují čeští pacienti léčení inzulinoterapií ve srovnání se zahraničím? Zdá se, že podíl českých diabetiků dosahujících cílových hodnot glykovaného hemoglobinu je v porovnání se zahraničními daty srovnatelný. Přesto v oblasti inzulinoterapie existují v klinické praxi nemalé rezervy.

Hypoglykemie – strašák, se kterým je třeba umět pracovat

říjen 15, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Nechce-li diabetolog rezignovat na dosažení cílových hodnot kompenzace, musí navzdory benefitům moderních antidiabetik často volit léčbu s potenciálem vyvolání hypoglykemie. Při které antidiabetické terapii jsou pacienti hypoglykemiemi ohroženi nejvíce? Jak těmto stavům předcházet a jak je případně řešit?

Přežije diabetologie reorganizaci primární péče z pera MZ?

září 29, 2019 5:55 Published by Leave your thoughts

Kam se posunula jednání s praktiky a ministerstvem zdravotnictví o reorganizaci diabetologické péče? Budou přesun „lehčích“ diabetiků doprovázet také zvýšené úhrady pro diabetology za péči o komplikované pacienty? A jak moc jsou námitky diabetologů vyslyšeny? Čtěte rozhovor s doc. MUDr. Martinem Prázným, CSc., Ph.D., vědeckým sekretářem České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Ohlédnutí za novinkami z ADA 2019

září 17, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

V čem se liší inzulinová analoga 2. generace z pohledu jednotlivých výchozích charakteristik zařazených pacientů, jaká je kardiovaskulární bezpečnost inhibitoru DPP-4 linagliptinu ve srovnání s aktivním komparátorem glimepiridem nebo například hodnocení kardiovaskulární bezpečnosti agonisty GLP-1 dulaglutidu? I tato recentní data zazněla na červnovém 79. výročním kongresu American Diabetes Association (ADA) v San Franciscu. Podívejte se na podrobnosti.

Co nahradí měření glykovaného hemoglobinu?

září 17, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Kam směřuje způsob léčby a její monitorování u diabetiků 1. i 2. typu s nástupem nových antidiabetik a glukózových senzorů? Jaké bude postavení glykovaného hemoglobinu a glykemie při hodnocení kompenzace pacientů a které nové klinické parametry je doplní s postupujícím rozšířením glukózových senzorů? Jaký parametr dokáže vypovídat současně o dobré kompenzaci, glykemické variabilitě i riziku hypoglykemií?

Pozor na méně obvyklé příčiny komplikací diabetu

září 10, 2019 5:35 Published by Leave your thoughts

Diabetiky velmi často trápí celá řada komorbidit a stále více se ukazuje, že jednotlivá onemocnění spolu významně souvisejí. Kdy tedy skutečně začíná toxicita hyperglykemie a jak se projevuje? Které všechny parametry a patofyziologické mechanismy ovlivňují rozvoj chronických komplikací diabetu?

Jakou léčbu použít u obtížně léčitelných diabetiků 2. typu?

červenec 24, 2019 5:30 Published by Leave your thoughts

Každý lékař by chtěl mít pacienty, kteří jednoznačně plní kritéria pro indikaci určité léčby a při jejím podání dosahují očekávané kompenzace bez výskytu nebo jen s minimem nežádoucích účinků. V reálné klinické praxi se však nesetkáváme jen s takovými ideálními nemocnými. A jak léčit ostatní, například diabetiky, kteří nedosahují cílové lačné či postprandiální glykemie při podání metforminu a bazálního inzulinu, i když hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) nejsou špatné? Jsou příčinou nedostatečné kompenzace rezervy na straně pacienta, nevhodná volba antidiabetik, nebo nedostatečná intenzifikace léčby? Podívejme se na několik příkladů z praxe.

ČDS klade důraz na používání monitorace pomocí senzorů

červen 20, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Jedno ze sympozií České diabetologické společnosti ČLS JEP (ČDS), které bylo součástí letošních diabetologických dnů v Luhačovicích, představilo nově připravovaná doporučení pro léčbu pacientů pomocí moderních technologií, jako jsou inzulinové pumpy a monitorace glukózy. Které koncepční změny guidelines preferují? Podívejte se na komentář doc. Martina Prázného, vědeckého sekretáře ČDS.

Diabetologický underground aneb když jsou pacienti kreativní

červen 11, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Už před mnoha lety začalo nemocným s diabetem vadit očividné zpoždění rozvoje nových technologií v diabetologii. Nedostatečná konektivita k telefonům, nedotažené aplikace či různá „šidítka“ vedly k tomu, že vznikla iniciativa WeAreNotWaiting, která nečeká na zlepšení technologií ze strany průmyslu, ale vytváří je sama. Ať už se jedná o různé aplikace pro kontinuální monitoraci glukózy či kalkulaci bolusů nebo třeba o hybridní uzavřený okruh. Jak fungují v praxi? Zdá se, že mnohé z nich velmi dobře.

Sociální média a diabetes – příležitost, nebo hrozba?

červen 11, 2019 5:35 Published by Leave your thoughts

Zatímco rizika a negativa sociálních médií jsou dnes již poměrně dobře známá a čím dál více uživatelů si jich je vědomo, objevují se stále nové možnosti, jak on-line svět využít ku prospěchu i v oblasti medicíny. V případě diabetu se již v 90. letech 20. století objevila jedna z prvních stránek Children with Diabetes. Dnes existují stovky internetových platforem a mobilních aplikací určených k on-line komunikaci. Jak z jejich používání mohou profitovat pacienti a jaký užitek přinášejí lékařům?

Diabetes jako skrytá hrozba kuřáků

červen 11, 2019 5:30 Published by Leave your thoughts

Kouření není jen jedním z nejvýraznějších rizikových faktorů kardiovaskulárních příhod, které mohou zvyšovat mortalitu kuřáků-diabetiků v důsledku urychlené aterosklerózy a zvýšení trombogeneze. Nikotin obsažený v cigaretách má také přímý vliv na beta-buňky Langerhansových ostrůvků. Se vzrůstem jeho koncentrace v krvi dochází ke značnému snížení sekrece inzulinu. Navíc kouření indukuje i apoptózu buněk pankreatu secernujících inzulin, čím zvyšuje riziko rozvoje diabetu.

Ambulantní diabetologové cítí podporu výboru ČDS

květen 26, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

V předvečer zahájení 55. diabetologických dnů v Luhačovicích poprvé proběhl také seminář Občanského sdružení ambulantních diabetologů (OSAD). „Doufám, že se to stane tradicí, protože bych ráda pravidelně probírala to, co se vždy odehrálo za poslední rok,“ uvedla úvodem MUDr. Marcela Szabó, předsedkyně OSAD. Problémů, které má před sebou ambulantní diabetologie, je mnoho, poslední vývoj však nahrává mírnému optimismu. 

Z konzistence teoretických dat i klinických zkušeností těží pacienti

květen 26, 2019 5:15 Published by Leave your thoughts

Ne vždy se slibné výsledky registračních studií potvrdí také v klinické praxi. To však není případ bazálního analoga glargin 300 U/ml (Gla-300). Porovnali jsme výsledky klinických studií i zkušenosti z pacientských databází. Podívejte se, jaká byla reálná efektivita Gla-300 při převodu z bazálního inzulinu první generace a jak si vedl ve srovnání s inzulinem degludek.

Kdy začnou léčbu DM1 řídit počítačové programy?

květen 16, 2019 5:55 Published by Leave your thoughts

Kritéria pro dobrou kompenzaci diabetu 1. typu se s recentními pokroky v léčbě značně zpřísňují. Vedle glykovaného hemoglobinu se s příchodem moderních senzorů stále častěji objevují i jiné parametry, jako je například čas strávený v terapeutickém rozmezí. Dosahování těsnější kontroly diabetu pak mohou pomáhat například i algoritmy, které na základě dat ze senzorů navrhují optimální úpravu dávkování inzulinu. Jak moc se doporučení těchto mobilních aplikací liší od návrhu renomovaných odborníků a kdy se začnou používat v běžné klinické praxi?

Výhody fixní kombinace oproti sekvenční aplikaci

květen 16, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Dosažení uspokojivé glykemické kontroly je u mnoha diabetiků 2. typu (DM2) navzdory moderním terapeutickým možnostem svízelné a nedaří se zejména v pozdějších fázích onemocnění. Mezi současné trendy patří časnější podání bazálního inzulinu a jeho kombinování s GLP-1 analogy (glucagon-like peptide-1). To je nyní dostupné i jako fixní kombinace, například v přípravku iGlarLixi s inzulinem glarginem a lixisenatidem. V čem je fixní kombinace výhodnější oproti sekvenční aplikaci? Jaké závěry vyplývají ze srovnání obou aplikačních forem?

FOTOGALERIE – Momentky z 55. diabetologických dnů v Luhačovicích

duben 28, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

Největší odborná diabetologická akce, Diabetologické dny v Luhačovicích, jejichž 55. ročník hostil od 10. do 13. dubna Městský dům kultury Elektra Luhačovice, je minulostí. Provázel ji tradičně velký zájem jak ze strany odborné veřejnosti, tak partnerů kongresu. V odborném programu našly své místo prezentace výsledků vědeckých prací i prakticky zaměřené přednášky a workshopy.

O čem se hovořilo na 55. diabetologických dnech v Luhačovicích

duben 28, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Přestože se diabetologové setkávají na své největší odborné akci již více než 50 let, neztrácejí Diabetologické dny v Luhačovicích na své atraktivitě. Také letošní v pořadí již 55. ročník největšího tuzemského diabetologického kongresu přinesl jednak množství informací o nových trendech v diabetologii, ale současně také tradičně kaleidoskop vědeckých výsledků českých autorů.

Jak onemocnění ledvin ovlivňuje léčbu diabetiků?

duben 16, 2019 5:30 Published by Leave your thoughts

Diabetici s chronickým onemocněním ledvin jsou ohroženi nejen vyšším rizikem hypoglykemie, ale i zvýšenou kardiovaskulární morbiditou či mortalitou. Možnosti antidiabetické léčby jsou však u nich zásadně omezené. Jak renální insuficience ovlivňuje degradaci exogenního inzulinu a jeho titraci? U kterých pacientů je kontraindikován metformin a které léky lze naopak při onemocnění ledvin bezpečně podávat?

Jakými mechanismy hypoglykemie zvyšuje kardiovaskulární riziko?

duben 16, 2019 5:25 Published by Leave your thoughts

Hypoglykemie představuje jednu z nejobávanějších komplikací léčby diabetu, a pokud je navíc závažná, je u diabetiků 2. typu silným prediktorem makrovaskulárních komplikací a mortality. Nabízíme pohled kardiologa, který popisuje mechanismy, jimiž hypoglykemie zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních příhod a úmrtí u diabetiků. Jaké změny hemodynamiky, autonomního nervového systému či hormonální regulace toto riziko ovlivňují?

Technologie nejsou samospasitelné. Je třeba je indikovat uvážlivě!

duben 16, 2019 5:25 Published by Leave your thoughts

Ukazuje se, že používání technologií v diabetologii koreluje s lepší kompenzací a nižším výskytem hypoglykemií, přesto je však využívá jen malé procento diabetiků. Lze dopředu vytipovat vhodného nemocného, který bude mít k novým technologiím nejlepší adherenci, a tak i největší profit z jejich používání? Jaké jsou případné bariéry v používání pomůcek pro selfmonitoring a dalších technologií na straně diabetiků a jak je překonávat? Nad tím vším se zamýšlí doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D., z I. interní kliniky LF UK a FN Plzeň.

Co preferuje ADA/EASD po selhání bazálního inzulinu?

březen 31, 2019 5:05 Published by Leave your thoughts

Cílových hodnot glykovaného hemoglobinu dosahuje v Česku jen přibližně třetina diabetiků 2. typu léčených inzulinem. Důvodem tohoto neuspokojivého stavu může být i obava z náročného a nekomfortního intenzifikovaného inzulinového režimu. Jakou alternativu intenzifikace terapie doporučuje nový konsenzus ADA/EASD? Řešením je kombinovaná léčba s jednou aplikací denně.

Podle jakého klíče číst nový konsenzus EASD a ADA?

březen 17, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Jaké praktické závěry vyplývají z nového konsenzu o léčbě diabetu 2. typu, který byl poprvé prezentován na kongresu EASD v loňském roce a podle čeho se nadále řídit ve farmakoterapii diabetiků 2. typu? Jaké limitace mohou mít podobná odborná doporučení v reálné praxi? Na názor jsme se zeptali prof. MUDr. Milana Kvapila, CSc., MBA, předsedy Diabetické asociace České republiky.

Když za nejasnou dekompenzaci diabetu může porucha psychiky

březen 17, 2019 5:40 Published by Leave your thoughts

Víte, jak často se mohou u diabetiků vyskytovat různé psychopatologie? Jak moc různé psychické problémy, ať už jde o deprese, úzkosti, fobie či nespavost, ovlivňují kompenzaci diabetu? Které situace může diabetolog vyřešit sám a kdy je lepší pacienta s psychopatologií raději odeslat k odborníkovi? Podívejte se na 7 příkladů, kdy takového nemocného raději odeslat k psychiatrovi.

Kombinace iGlarLixi boduje i v tuzemské praxi!

březen 17, 2019 5:25 Published by Leave your thoughts

Diabetologové mají již nějakou dobu k dispozici fixní kombinaci bazálního inzulinu a GLP-1 agonisty, kterou lze použít v rámci intenzifikace po selhání bazálních inzulinových analog. Přednosti, které tato léčba potvrdila v klinických studiích, jsou již patrné i v klinické praxi. Seznamte se s kazuistikou, která popisuje efektivitu přípravku Suliqua, nové titrovatelné kombinace s fixním poměrem bazálního inzulinu glargin 100 U/ml a GLP-1 agonisty lixisenatidu (iGlarLixi).

Co doporučit diabetikovi před cestou do zahraničí?

únor 24, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

V posledních desetiletích dochází k nárůstu počtu diabetiků, kteří cestují do zahraničí. Cestování s diabetem však není zcela bez rizik. Proto je třeba, aby diabetologové byli schopni poskytnout svým pacientům nejen účinné léky a technické prostředky, ale též potřebné rady a doporučení. Jaké problémy může přinášet diabetikovi cestování letadlem? Na co by měl pacient myslet při stravování v cizí zemi a jaké jsou provozní technické limitace glukometrů a inzulinových pump?

Sovy vs. skřivani – pomůže chronomedicína v léčbě diabetu?

únor 13, 2019 5:30 Published by Leave your thoughts

Mohou být poruchy cirkadiánního rytmu asociovány s výskytem metabolických onemocnění, zejména pak diabetu? Ukazuje se, že narušení cirkadiánního rytmu u diabetiků může vést k poklesu sekrece inzulinu a v konečném důsledku až k selhání beta-buněk, kromě toho zvyšuje u diabetiků 2. typu i míru tzv. fenoménu úsvitu. Mohla by být chronomedicína využita i v léčbě diabetu?

ASA v primární prevenci u diabetiků – ano, či ne?

únor 13, 2019 5:15 Published by Leave your thoughts

Kyselina acetylsalicylová (ASA) je celosvětově nejrozšířenějším lékem. V malé dávce ji užívají desítky milionů lidí, především z preventivních důvodů. Jak se v průběhu posledních 10 let změnil pohled na užívání ASA v primární kardiovaskulární prevenci u diabetiků i nediabetické populace a jaké jsou nejnovější poznatky v této oblasti? Podívejte se na výsledky 3 studií s ASA, jež byly v loňském roce publikovány. Hovoří jednoznačně.

Praktická pomůcka nejen pro pacienty – virtuální rádce s odbornou garancí

únor 13, 2019 5:05 Published by Leave your thoughts

Edukace je nedílnou součástí péče o diabetiky, v ordinaci však lékař většinou nemá dost času na to sdělit pacientovi vše, co by potřeboval o své nemoci a její léčbě vědět. S využitím webového portálu www.cukrovka.cz budete mít možnost edukovat pacienty častěji, ale přitom s menší časovou náročností a brzy i s dokladovaným výsledkem. Přidanou hodnotou je nejen odborná garance veškerého obsahu, ale nově i unikátní virtuální „poradce“, kterého má pacient stále po ruce. Seznamte se s tím, jak může být tento portál užitečný Vám i Vašim pacientům.

Plíce – nový cílový orgán u diabetiků!

leden 27, 2019 5:30 Published by Leave your thoughts

Diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie či poškození cévního řečiště mozku, srdce či dolních končetin jsou známé vaskulární komplikace diabetu. A jaké dopady má diabetes na cévní řečiště a pojivovou tkáň plic? Neměli bychom mezi komplikace diabetu počítat také „diabetickou pneumopatii“? Do jaké míry diabetes ovlivňuje plicní funkce a urychluje rozvoj respiračních onemocnění?

Co by měl vědět lékař a pacient o praktickém použití CGM?

leden 20, 2019 5:50 Published by Leave your thoughts

Jak správně indikovat a vykazovat zdravotní pojišťovně používání kontinuálního monitorování koncentrace glukózy v krvi (CGM)? Co je v praxi důležité a na co nezapomenout při hodnocení záznamů křivek CGM? Jak nastavit reálné hodnoty alarmu pro hypoglykemie a hyperglykemie a jak se vyhnout tzv. sensor fatigue syndrome? Jak poučit pacienta o správné interpretaci iniciálních hodnot naměřených po zavedení senzoru? Přečtěte si praktické rady prof. Alexandry Jirkovské z Centra diabetologie IKEM.

Nabídněte pacientům duální účinek v rámci jedné aplikace

leden 20, 2019 5:45 Published by Leave your thoughts

Ukazuje se, že na celkové hyperglykemické zátěži diabetika se podílejí jak výchylky bazální, tak postprandiální glykemie. Proto je třeba zvážit změnu paradigmatu léčby diabetu směrem ke kombinační terapii, jež by ovlivnila obě uvedené složky. Kombinace, která tyto podmínky splňuje, tedy bazální inzulin a GLP-1 agonista, je již nějaký čas k dispozici i ve fixní formě. Jaké výhody pro pacienta má podání bazálního inzulinu glargin 100 U/ml a GLP-1 agonisty lixisenatidu a kdo z této kombinace nejvíce profituje?

Fibrilace síní není benigní arytmií, a to ani u diabetiků

leden 20, 2019 5:35 Published by Leave your thoughts

Mezi odbornou veřejností stále přetrvává trend považovat fibrilaci síní (FS) za benigní arytmii a zacházet s ní jako s izolovanou poruchou. V důsledku rizikových faktorů, které se s ní pojí, však FS představuje spíše špičku ledovce a teprve svou manifestací může upozornit na mnohem závažnější kardiovaskulární patologii. Pacienti trpící diabetem vykazují zvýšené riziko FS, přičemž výrazně ohroženi jsou zejména mladí diabetici a jedinci se špatnou kontrolou glykemie.

Nepodceňujte hyperglykemii, na mozek diabetiků má negativní dopady

prosinec 18, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

V aktuální klasifikaci diabetické neuropatie sice termín „centrální diabetická neuropatie“ definován není, přesto jsou pacienti s diabetem 1. i 2. typu ohroženi – v důsledku špatné kompenzace svého onemocnění – rizikem rozvoje kognitivních poruch či atrofie mozkové tkáně. Je přitom nebezpečnější dlouhodobá hyperglykemie, nebo epizody hypoglykemie?

Jaký drahokam vybrousili čeští diabetologové?

prosinec 11, 2018 6:10 Published by Leave your thoughts

Jaká je účinnost inzulinu glarginu 300 U/ml (Gla-300) u pacientů s diabetem 2. typu, kteří byli nedostatečně kompenzováni při léčbě bazálním inzulinem, v běžné klinické praxi České republiky? Zjistit odpověď na tuto otázku bylo cílem prospektivní, observační, jednoramenné šestiměsíční studie TOPAZ. První možnost seznámit se s jejími výsledky měli účastníci kongresu Aktuality v diabetologii Poděbrady 2018. Co se tedy ukázalo?

Raději brzy a intenzivně než přidávat pozvolna

prosinec 11, 2018 5:45 Published by Leave your thoughts

Existuje mnoho důkazů o tom, že diabetes mellitus přináší vysoké kardiovaskulární riziko, a proto je některými odborníky dokonce považován za „cévní onemocnění“. Méně je známo, že téměř stejné riziko přinášejí i prediabetické poruchy – zvýšená glykémie nalačno a porušená glukózová tolerance. Klíčová je otázka, jakým způsobem léčba diabetu ovlivňuje kardiovaskulární riziko diabetiků. Kdy mají diabetici z léčby největší profit z pohledu minimalizace pozdních komplikací?

Dia technologie: sport, pivo nebo hamburger nejsou tabu

prosinec 11, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Jsou dostupné a zvládnutelné ze strany pacientů i lékařů, přesto nejsou v ČR dostatečně využívány. Řeč je o technologiích v diabetologii, jejichž rozšíření je u nás mnohem menší než třeba v Německu nebo USA. Pro diabetology bývá největší bariérou čas, pro diabetiky 1. typu je zase problémem špatné nastavení senzoru, pumpy či glukometru. Při správném používání ovšem dokážou technologie diabetikovi změnit život – dovolí mu vrcholově sportovat, cestovat, pracovat na směny nebo si občas dát hamburger či pivo. Kterých zásad by se při používání technologií měli držet diabetologové a jaké praktické rady dát pacientům, využívajícím senzory pro okamžitý nebo kontinuální monitoring glykemie?

Léčit diabetika 2. typu inzulinem, nebo ne?

listopad 28, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Zahájit inzulinoterapii není zcela jednoduché, lékaři ji mnohdy oddalují a pacienti z ní mají obavy. Nejčastěji mají strach z hypoglykemických příhod, hmotnostního přírůstku, injekční aplikace a nutnosti selfmonitoringu. Diabetologové zas mohou namítat, že hyperinzulinemie může negativně ovlivňovat patogenezi aterosklerózy, popřípadě prohlubovat inzulinovou rezistenci a zvyšovat riziko srdečního selhání. Nabízí se tedy otázka, jak moc je třeba se inzulinoterapie obávat? Je podání bazálního inzulinu bezpečné z pohledu kardiovaskulárních rizik?

Očkovat pacienty s diabetem? Podle vakcinologů rozhodně ano!

listopad 18, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Diabetes mellitus negativně ovlivňuje jak buněčnou, tak i humorální imunitu, což u diabetiků v porovnání s nediabetickou populací zvyšuje riziko vzniku různých infekčních onemocnění, zejména respiračních. Pacienti s diabetem mají také zvýšené riziko infekčních komplikací, a kromě toho jsou u nich v porovnání s nediabetickou populací zaznamenána častější úmrtí při pneumokokové pneumonii, bakteriemii a meningitidě. Na druhou stranu řadě závažných stavů lze u diabetiků zabránit včasným a vhodným očkováním. Jedná se zejména o vakcinaci proti sezónní chřipce, pneumokokům, herpes zoster a hepatitidě B – očkování by podle odborníků měli diabetikům nabízet a doporučovat nejen praktičtí lékaři, ale také diabetologové. Řídíte se těmito radami i Vy?

Světlé zítřky s 2. generací inzulinových analog

listopad 18, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Moderní inzulinová analoga 2. generace, inzulin degludek 100 U/ml a koncentrovaný inzulin glargin 300 U/ml, slibují vysokou účinnost při snižování glykovaného hemoglobinu a minimální riziko výskytu hypoglykemií. Dosud však mezi nimi nebylo provedeno přímé srovnání v randomizované klinické studii. Jakou účinnost a bezpečnost prokázaly v reálné klinické praxi a jak dopadlo první „head to head“ porovnání obou uvedených inzulinů?

S moderními technologiemi se zvyšuje čas v cílovém pásmu glykemie

listopad 18, 2018 5:25 Published by Leave your thoughts

Pacientů odkázaných na inzulinoterapii, kterým se i bez kontinuální monitorace glukózy (CGM), pouze díky pečlivému počítání sacharidů a práci s kalkulátorem bolusů, daří udržovat hodnoty glykemie a glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v cílových pásmech, je bohužel jen menšina. Většina z nich naopak sama vše nezvládá a potřebuje asistenci. Tu jim dnes nabízejí například systémy prediktivního managementu nízké glykemie, které používají moderní inzulinové pumpy. Jak tyto systémy pracují a jaké zásady při jejich nastavování je dobré dodržovat?

Co brání využívání technologií v ordinaci ambulantního diabetologa?

říjen 31, 2018 5:15 Published by Leave your thoughts

Z pohledu pacientů je zavádění nových technologií do praxe dobrou zprávou, ale jak se na to dívají sami diabetologové? Lékaři v diabetologických centrech, která mají pro zavádění nových technologií dobré personální, materiální i finanční podmínky, tuto možnost pravděpodobně vítají. Ambulantní diabetologové se však musejí vypořádat s celou řadou překážek. Podívejte se, které kódy lze vykázat zdravotní pojišťovně a jaké ekonomické dopady má zavádění nových technologií v diabetologii na ordinace ambulantních diabetologů.

Soustředíte se pouze na „čísla“, nebo řešíte i prognózu pacienta?

říjen 21, 2018 5:55 Published by Leave your thoughts

Správná léčba diabetu 2. typu by neměla představovat pouze směřování k „lepším číslům“. Dosahování dobré kompenzace pacientů má přímou souvislost s jejich rizikem kardiovaskulárních komplikací, které jsou u diabetiků nejčastější příčinou morbidity a předčasné mortality. Proč je tedy v klinické praxi zahájení časné intenzifikace léčby při nedosahování cílových hodnot tolik podceňováno?

Proč usilovat o normoglykemii bez hypoglykemie

říjen 21, 2018 5:55 Published by Leave your thoughts

Hypoglykemie je jedním z faktorů, které znesnadňují léčbu diabetu, a představují proto problém jak pro nemocné s diabetem, tak pro jejich lékaře. Hypoglykemie také zhoršují kvalitu života diabetiků a zvyšují jejich morbiditu a mortalitu. Ke dvěma třetinám hypoglykemických epizod dochází v nočních hodinách a pacienti je vůbec nezaznamenají. Přesto významně ovlivňují nejen kvalitu jejich spánku, ale i výkonnost v následujícím dni. Navzdory tomu, že se jich většina diabetiků obává, často je podceňují.

Specifika léčby nádorů štítné žlázy u diabetiků

říjen 21, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

V posledních letech zažíváme významný nárůst incidence karcinomů štítné žlázy. Do určité míry se na tomto trendu podílí zlepšení diagnostiky, nicméně je jisté, že incidenci papilárního karcinomu zvyšuje obezita a také diabetes 2. typu. I když je možné s určitým zjednodušením říci, že nádory štítné žlázy se diagnostikují a léčí stejně u diabetiků jako u nediabetiků, přesto existují určitá specifika, na něž je třeba upozornit. Jakou roli při vzniku nádorů a následné léčbě sehrává podávání metforminu a léčba inzulinem?

Snaha o dobrou kompenzaci diabetu je i v zájmu plátců

září 30, 2018 6:00 Published by Leave your thoughts

Výdaje plátců spojené s péčí o diabetiky stále narůstají a v budoucnu se tento trend ještě prohloubí. Uvědomují si tuto skutečnost také plátci zdravotní péče a státní orgány v České republice? Jaké opatření se jeví jako optimální při regulaci těchto očekávaných nákladů a které jsou největší úhradové limitace použití inovativních antidiabetik?

Kontinuální monitorace by měla být nabídnuta všem diabetikům 1. typu

září 19, 2018 5:55 Published by Leave your thoughts

Glykemie nalačno a glykovaný hemoglobin jsou základní biochemické parametry, které se používají k měření kompenzace diabetu. Ani jeden z nich však nemusí přesně vystihovat skutečný stav kompenzace a riziko vzniku obávané hypoglykemie či pozdních komplikací, zejména u pacientů s výrazným kolísáním hodnot glykemie. Doc. MUDr. Martina Prázného, CSc., Ph.D., vědeckého sekretáře České diabetologické společnosti ČLS JEP, jsme se proto zeptali, jak by měla vypadat moderní péče poskytovaná diabetology. Které nové parametry lze využít ke zpřesnění odhadu rizika vzniku hypoglykemie a dalších komplikací a jakou novou monitorovací techniku lze u diabetiků již nyní v praxi využívat?

2 v 1: nová cesta intenzifikace inzulinové léčby u DM2

září 19, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Farmakoterapii diabetu 2. typu (DM2) v posledních letech obohatila – ke spokojenosti lékařské i pacientské veřejnosti – dvě kombinovaná injekční antidiabetika, která otevřela vedle klasické intenzifikace, tj. přidání prandiálního inzulinu k inzulinu bazálnímu, zcela novou cestu léčby DM2. Jde o fixní titrovatelné kombinace bazálního inzulinu a agonisty GLP-1 receptoru (glucagon-like peptide-1), navíc v jediném aplikátoru umožňujícím podání 1× denně. Představuje to významný pokrok především pro pacienty v pokročilejší fázi DM2. Tato léčba je již zakotvena v nejnovějších mezinárodních i našich národních doporučeních pro intenzifikaci inzulinové léčby.

Znáte ideálního pacienta pro novou fixní kombinaci?

září 19, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Před nedávnem rozšířila spektrum antidiabetik další zajímavá skupina léků. Jedná se o kombinaci s fixním poměrem dávek bazálního inzulinu (BI) a analoga GLP-1 receptoru (GLP-RA), která představuje velmi zajímavou alternativu ke klasické intenzifikaci léčby bazálním inzulinem. Kteří diabetici by mohli z této terapie nejvíce profitovat? Seznamte se s pěti typickými klinickými situacemi, kdy je vhodné o nové fixní kombinaci uvažovat.

Cílem je zlepšit kvalitu péče a ohodnocení diabetologů

srpen 26, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Diabetologie patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející lékařské obory. Přispívá k tomu zavádění jak nových léků, tak technologií do běžné klinické praxe, přičemž výraznou proměnou prochází zejména léčba diabetu 2. typu. Nové léky s sebou přinesly nový pohled na účinnost a bezpečnost léčby, ale také problémy s jejím financováním. Nejen o tom, jaká je dostupnost moderní antidiabetické terapie v ČR, jsme hovořili s prof. MUDr. Janem Škrhou, DrSc., MBA, novým předsedou České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Doc. Prázný komentuje výsledky studie BRIGHT

srpen 26, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Na letošním výročním sjezdu Americké diabetologické asociace (ADA) v Orlandu v USA byly prezentovány výsledky studie BRIGHT, která se zaměřila na přímé srovnání bazálních inzulinů druhé generace glargin 300 U/ml (Gla-300) a degludek 100 U/ml (IDeg-100). O komentář výsledků této studie jsme požádali doc. MUDr. Martina Prázného, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Jak dopadlo přímé srovnání inzulinů glargin 300 a degludec?

srpen 16, 2018 5:55 Published by Leave your thoughts

Který z bazálních inzulinů 2. generace, glargin 300 U/ml (Gla-300) a degludec 100 U/ml, je účinnější a bezpečnější? Přímé srovnání těchto inzulinových analog dlouho chybělo, recentně jej nabízí výsledky studie BRIGHT prezentované na letošním výročním sjezdu Americké diabetologické asociace (ADA) v Orlandu v USA. Vyplývá z nich, že Gla-300 (přípravek Toujeo) je sice z hlediska redukce glykovaného hemoglobinu non-inferiorní, vykazuje však nižší riziko hypoglykemií, a to zejména v úvodní titrační fázi léčby.

Dieta low FODMAP pomáhá a není žádným módním výstřelkem

srpen 16, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Každým rokem se objevují nové a nové zaručené diety a jen málokdo se v nich skutečně orientuje. Novinkou, se kterou se mohou setkat nejen gastroenterologové, ale i další odborníci, je dieta s označením low FODMAP. Jedná se o další „módní“ záležitost, nebo racionální doporučení postavené na odborných základech? Co je podstatou této nové diety a proč by mohla zajímat také diabetology a jejich pacienty?

Nepodceňujme vliv diabetu na zhoršování kognice pacientů

srpen 16, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Diabetes mellitus 1. i 2. typu je zatížen celou řadou dlouhodobých komplikací. Velmi často jsou zmiňovány patologie sítnice, ledvin, periferních nervů a kardiovaskulárního systému. Méně se však hovoří o vlivu diabetu na kognitivní výkonnost nemocných. Jak chronická hyperglykemie či epizody hypoglykemií ovlivňují mentální kondici diabetiků? Která antidiabetika preferovat v rámci prevence kognitivních dysfunkcí?

Fixní kombinace volbou číslo jedna pro intenzifikaci léčby

červen 28, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Mezinárodní doporučení uvádějí u diabetiků 2. typu v první linii vždy léčbu metforminem, pakliže není kontraindikován. U většiny nemocných ale postupně metformin nestačí a je na klinikovi, aby konkrétnímu pacientovi vybral z širokého portfolia terapii na míru. V poslední době v tomto ohledu dochází k rehabilitaci časného podání inzulinu u nemocných s diabetem 2. typu. V případě nutnosti další intenzifikace je nyní k dispozici i fixní kombinace s agonisty receptoru pro GLP-1 (glucagon-like peptide-1). Seznamte se s jejími výhodami.

CGM vs. FGM – shody a rozdíly pro klinickou praxi

červen 20, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Mezi dva stálé pilíře moderního monitoringu diabetu se řadí stanovení glykemie, které však nepostihuje jednotlivé mezery mezi měřeními (hlavně noční glykemie), a dále vyšetření glykovaného hemoglobinu (HbA1c). To pro změnu neinformuje dobře o výskytu hypoglykemií a nedává prakticky žádné informace o vysoké glykemické variabilitě. Tyto mezery v měření kompenzace diabetu vyplňují senzory pro kontinuální (CGM) a okamžité (FGM) monitorování glukózy. Jak tyto systémy fungují a jaké jsou mezi nimi praktické rozdíly?

Nově i jedna aplikace denně může intenzifikovat inzulinoterapii

červen 20, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Před měsícem jsme Vám v článku „Příběh opravdového člověka. Seznamte se!“ na příkladu pacienta Tomáše ukázali, jak mohou diabetici profitovat z výhod bazálních inzulinů 2. generace. Příběh pacienta Tomáše však pokračuje. Jaké jsou nové možnosti další léčby po selhání bazálních inzulinových analog? Seznamte se s terapeutickou novinkou určenou pro intenzifikaci terapie u diabetiků, kteří navzdory uspokojivé kontrole glykemie nalačno nedosahují kvůli reziduální hyperglykemii cílových hodnot glykovaného hemoglobinu.

CGM – pojišťovny stále diskriminují i motivované pacienty

červen 20, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Jaký je zájem o používání kontinuální monitorace glykemie pomocí senzorů u diabetiků 1. typu? A kolik z těch, kteří by tuto metodu měření chtěli využívat, splňuje podmínky úhrady zdravotních pojišťoven? Podle kterých parametrů lze predikovat spokojenost pacientů s používáním senzorů pro kontinuální monitoraci glykemie? Odpověď na tyto otázky přináší práce autorů z Diabetologického centra Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN, Praha.

Na jaké technologické novinky se diabetici mohou těšit?

červen 7, 2018 5:45 Published by Leave your thoughts

Jakým směrem se vyvíjejí senzory pro kontinuální měření glykemie a které inovace lze očekávat u inzulinových pump? Jak blízko jsme k prvnímu oficiálně schválenému plně automatizovanému uzavřenému okruhu? Jak má lékař přistupovat k pacientům, kteří již nějakou dobu na vlastní riziko používají neschválený systém označovaný jako Open APS? A co nabízejí diabetikům mobilní aplikace?

Progresí diabetické choroby ledvin jsou ohroženi i dobře kompenzovaní diabetici!

květen 27, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Díky poznatkům získaným při testování SGLT2 inhibitorů a dalšímu výzkumu se významně mění terapie diabetické choroby ledvin. Diabetolog již není pouhým diagnostikem této pozdní komplikace diabetu, ale může ji i sám léčit pomocí SGLT2 inhibitorů, které mají výrazné protektivní účinky. U kterých pacientů zvažovat časné podání této léčby a tím oddálit progresi diabetické nefropatie? I o tom hovořila prof. Kateřina Kaňková v rámci Syllabovy přednášky na letošních 54. diabetologických dnech v Luhačovicích.

Umějí Vaši pacienti řešit hypoglykemii?

květen 27, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Je dávka 15 gramů sacharidů skutečně optimální pro léčbu mírné hypoglykemie? Jak zamezit hypoglykemickým příhodám třeba po sportovní aktivitě nebo konzumaci alkoholu? A co dělat v případě opakovaných těžkých hypoglykemií? Které inovace by pacienti s hypoglykemií mohli v blízké době začít využívat?

Příběh opravdového člověka. Seznamte se!

květen 27, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Žádný diabetik není anonymní, není robot, je to člověk z masa a kostí. Má koníčky, rodinu a chce žít naplněný život, navzdory tomu, že má diabetes 2. typu (DM2). Proč tedy nevyužít možností, které nabízí moderní antidiabetická terapie, a život pacientům trochu neusnadnit? Seznamte se s příběhem opravdového člověka, diabetika 2. typu, pana Tomáše. Ukážeme Vám na jeho příkladu, jak je to snadné.

FOTOGALERIE: Momentky z 54. diabetologických dnů v Luhačovicích

květen 10, 2018 5:55 Published by Leave your thoughts

Největší odborná diabetologická akce, Diabetologické dny v Luhačovicích, jejichž 54. ročník hostil od 25. do 28. dubna Městský dům kultury ELEKTRA Luhačovice, je minulostí. Provázel ji tradičně velký zájem jak ze strany odborné veřejnosti, tak partnerů kongresu. V odborném programu našly své místo jak prezentace výsledků vědeckých prací, tak prakticky zaměřené přednášky a workshopy. Návštěvníci se mohli mj. těšit na 6 edukačních sympozií ČDS, 6 lékařských a 2 postgraduální bloky, 4 workshopy, prezentaci posterů i firemní sympozia. Máte chuť si připomenout některé ze zajímavostí z letošních 54. diabetologických dnů?

Prohlédněte si komentovanou fotoreportáž:

Jak řešit hypoglykemie včas a minimalizovat následky

květen 10, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Hypoglykemie. Jedna z nepříjemných komplikací léčby diabetu. Podle nových doporučení International Hypoglycaemia Study Group 2018 jsou jí nejvíce ohroženi ti pacienti, u kterých klesne koncentrace glukózy v krvi pod 3 mmol/l minimálně 3× týdně, vyskytne se víc než jedna těžká hypoglykemie v posledních 12 měsících a kteří mají konzistentní horší rozpoznávání tohoto stavu. Na pomoc nejen diabetikům, ale i jejich lékařům, proto vznikl nový web www.hypoglykemie.cz.

CGM má nejen klinické přínosy pro diabetika, ale šetří i celkové náklady

duben 25, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Studie prokázaly, že CGM signifikantně zlepšuje labilitu diabetu tím, že zkracuje čas strávený v hyperglykemii, aniž by zvyšovala riziko hypoglykemie. U pacientů, kteří používají senzor opakovaně a delší dobu, dochází ke zlepšení hladin glykovaného hemoglobinu. Recentní práce zveřejněné v Diabetes Care dokládá i příznivý poměr finančních nákladů a klinického přínosu.

Praktická pravidla, jak dosáhnout spolupráce pacienta při selfmonitoringu

duben 8, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Jaké argumenty by měl pacient slyšet, aby se co nejvíce zvýšila šance, že si bude pravidelně měřit glykemie a výsledky nezapomene vzít s sebou na kontrolu? Jak diabetika zaujmout způsobem, který zvýší pravděpodobnost, že doporučení k selfmonitoringu skutečně „uslyší“ a bude se jím řídit? Adherenci pacienta může pozitivně ovlivnit vhodná komunikační strategie.

Úspornější strategie vedla ke snížení mortality i komplikací diabetu

březen 28, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Diabetes mellitus čerpá až 12 % světových nákladů na zdravotní péči a s narůstajícím počtem pacientů se výdaje budou pravděpodobně ještě zvyšovat. Lze snížit mortalitu diabetiků 2.typu i incidenci pozdních komplikací diabetu současně s úsporou nákladů na jejich péči? Klíčem k tomu může být terapie diabetu založená na multidisciplinárním posouzení rizikovosti konkrétního diabetika, jak dokládají autoři studie recentně zveřejněné v Diabetes Care.

Zkuste personalizaci nejen v léčbě, ale i v komunikaci s pacientem

březen 28, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Chtěli byste být schopni „vidět“ do druhých lidí a umět s nimi lépe jednat? Nebylo by dobré vědět, proč někteří pacienti působí od první chvíle sympaticky a u jiných je tomu naopak? Užitečnou pomůckou Vám k tomu může být MBTI osobnostní typologie, která popisuje preference a zaměření jednotlivých typů osobností. Zajímá Vás, jak ji lze využít v klinické praxi?

Zpomaluje lepší kontrola diabetu i rozvoj demence?

březen 28, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Ačkoliv pro potvrzení teze, že lepší glykemická kontrola by mohla zpomalit rozvoj demence u osob s prediabetem a diabetem, není příliš mnoho prospektivních randomizovaných dat, výsledky vyplývající ze studie ELSA (English Longitudinal Study of Ageing), jejichž analýza byla nedávna zveřejněna v časopise Diabetologia, hovoří o pozitivním vztahu mezi koncentrací glykovaného hemoglobinu a úbytkem kognitivních funkcí u diabetiků.

Senzor pro 90denní monitoraci glykemie prokázal svou přesnost

březen 4, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Málokterý medicínský obor se těší takové inovativní pozornosti jako diabetologie. K moderním přístupům patří i využívání kontinuální monitorace glykemie, která již ve studiích prokázala pozitivní ovlivnění glykemické kontroly i kvality života diabetiků. V oblasti vývoje senzorů glykemie je patrná jasná snaha o to, aby vydržely měřit co nejdéle. Z výsledů recentně publikované studie PRECISE II vyplývá, že implantabilní senzor Eversense dokáže kontinuálně měřit glykemii 90 dnů s vysokou přesností a bezpečností. Jak blízko je doba, kdy diabetikovi pro kontinuální celoroční měření budou stačit jen 4 výměny senzorů?

Když už to vypadá, že bazální inzulín nestačí

únor 22, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Progresivně se horšící kompenzace diabetiků 2. typu si u nich časem vyžádá intenzifikaci dosavadní terapie. I když je po selhání perorálních antidiabetik na místě zvažovat indikaci inzulinoterapie, mnozí pacienti i někteří lékaři se jejímu nasazení brání. Této léčby se však obávat nemusejí. Moderní analoga bazálního inzulinu nabízejí nejen flexibilitu dávkovacích režimů, ale i stabilní dlouhodobý efekt. A účinné možnosti léčby existují i pro pacienty, u nichž ani aplikace samotného bazálního inzulinu nestačí k dosažení dobré kompenzace. V dohledné době se k nim zařadí také nová fixní kombinace bazálního inzulinu a GLP-1 analoga. Zajímá Vás, jaké přednosti bude mít?

Dokáže hyperbarická oxygenoterapie zlepšit hojení diabetické nohy?

únor 22, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Hyperbarická oxygenoterapie jako metoda léčby diabetického defektu zatím ve studiích o své efektivitě příliš nepřesvědčila. Dosud největší prací zabývající se aplikací hyperbarické oxygenoterapie v této indikaci je recentně publikovaná intervenční studie DAMO2CLES. Přečtěte si, s jakým výsledkem byla ukončena a jaké dopady mělo přidání hyperbarické oxygenoterapie ke standardní léčbě pacientů s diabetem 2. typu a ischemickým defektem dolní končetiny.

Kontroverze gestačního diabetu – jak odhadnout rizika pro matku i plod?

únor 22, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Diabetes patří mezi relativně časté komplikace gravidity a jeho prevalence v graviditě stále stoupá. V praxi se jedná jak o preexistující diabetes 1. nebo 2. typu, tak o diabetes gestační. Onemocnění má zásadní vliv na zdraví dítěte i matky z hlediska krátkodobých i dlouhodobých komplikací. V čem spočívají nedostatky tradičního měření glykemie glukometry? A jak může zavedení kontinuální monitorace glykemie v těhotenství pomoci snížit negativní dopad gestačního diabetu na matku i plod?

7 triků pro překonání strachu z inzulinoterapie

leden 30, 2018 6:50 Published by Leave your thoughts

Jaká kritéria zvažujete při potřebě intenzifikace antidiabetické léčby a jak postupujete při jejím uplatňování? Lze titraci bazálního inzulinu považovat v praxi za dostatečnou a co popř. může bránit její optimalizaci? O těchto a dalších tématech spojených s inzulinoterapií hovořili v rámci panelové diskuse významní čeští diabetologové. Jaké praktické rady z této diskuse vyplynuly?

Jak u diabetika úspěšně nastartovat vnitřní změnu?

leden 24, 2018 6:40 Published by Leave your thoughts

Je známo, že adherence k režimovým a léčebným doporučením ovlivňuje samotnou kompenzaci diabetu často mnohem více než vlastní nastavení antidiabetické terapie. Motivovat diabetika k dodržování všech doporučení bývá u diabetologa jeden z nejtěžších úkolů. Zajímá Vás, jak podle PhDr. Mariana Jelínka, Ph.D., uznávaného kouče osobního rozvoje, sdělit člověku doporučení ke změně životního stylu tak, aby je skutečně realizoval? Recept je zdánlivě jednoduchý, ale…

Nížiny a vrcholy mohou diabetika usmrtit kdykoli

leden 24, 2018 6:30 Published by Leave your thoughts

Je známo, že opakované hypoglykemie nepřímo vedou diabetiky k udržování horší kompenzace, a tím přispívají k rychlejšímu rozvoji pozdních komplikací diabetu. Tento stav je však podle podrobné analýzy studie ADVANCE současně příčinou toho, že se takový pacient stává rizikovější i z pohledu vzniku dalších hypoglykemických příhod. Jak tento začarovaný kruh rozmotat? A představuje hypoglykemie jen nepříjemný subjektivní symptom nebo má i další závažné dopady?

Považuje snad inzulin za homeopatikum?

leden 24, 2018 6:20 Published by Leave your thoughts

Zamýšleli jste se nad tím, proč se některým Vašim pacientům léčeným bazálním inzulinem nedaří dosahovat správné kompenzace? Myslíte si, že si aplikují optimální dávky inzulinu? Data z reálné praxe hovoří bohužel o opaku. Přitom je známo, že největší část úspěchů v léčbě diabetu závisí právě na správném dávkování, a to i v kontextu strašáka jménem hypoglykemie. A jaké možnosti terapie se nabízejí, pokud glykemie na lačno dosahuje cílových hodnot, ale kompenzace diabetu stále není optimální a je třeba intervenovat postprandiálním glykemii?

Existuje univerzální diabetická dieta?

prosinec 19, 2017 6:50 Published by Leave your thoughts

Na téma diabetická dieta se každoročně publikuje velké množství originálních prací, které řeší metabolické účinky různě složených diet atd. Jak ale všechny tyto, někdy i protichůdné závěry, převést do praktického srozumitelného a udržitelného doporučení? Je možné vytvořit univerzální dietu? Je možné dosáhnout dlouhodobých pozitivních změn bez plánování? A kolik času může normální pracující člověk denně věnovat přemýšlení o svém jídelníčku? Nad podobnými otázkami se během nedávného Kongresu ambulantní diabetologie v Poděbradech zamýšlel panel odborníků.

Recept na nejobávanější komplikaci léčby diabetu funguje

prosinec 12, 2017 6:40 Published by Leave your thoughts

Máte pochybnosti o tom, že výsledky randomizovaných klinických studií platí pro většinu pacientů ve Vaší ordinaci? Existují nástroje, jak si ověřit, že léky testované na přísně definované a selektované skupině nemocných v rámci randomizovaných klinických studií mají stejnou účinnost a bezpečnost také v heterogenní populaci nemocných v reálné praxi? A dá se toto hodnocení provádět tak, aby bylo důvěryhodné bez možných zkreslení? Pokud jste si na některou z otázek odpověděli kladně, máme pro Vás dobrou zprávu. Důkazy efektivity a bezpečnosti antidiabetické léčby, kterou používáte každý den u svých pacientů, existují. Podívejte se na konkrétní příklady, které dokládají, že obava z hypoglykemie nemusí být překážkou indikované intenzifikace léčby.

Jsou některá nová antidiabetika totožná s antihypertenzivy?

prosinec 12, 2017 6:35 Published by Leave your thoughts

Z různých klinických studií vyplývá, že nová antidiabetika mohou vést u pacientů s diabetem a zároveň s dobře kontrolovanou nebo mírnou hypertenzí k drobné redukci systolického i diastolického krevního tlaku, zejména v důsledku poklesu BMI. Nejvýznamnější příznivé ovlivnění TK přitom bylo zaznamenáno u gliflozinů – s průměrným snížením o 4/2 mmHg. Ukazuje se však, že účinek „pravých“ antihypertenziv je u diabetiků s vysokým TK zhruba dvojnásobný.

Žhavé novinky i inspirace pro praxi ambulantních diabetologů

listopad 27, 2017 5:55 Published by Leave your thoughts

Kongres ambulantní diabetologie „Aktuality v diabetologii Poděbrady 2017"

Změna pojetí tradiční podzimní diabetologické akce v Poděbradech s názvem „Aktuality v diabetologii“ na Kongres ambulantní diabetologie, ke které došlo před 3 lety, se ukázala jako velmi dobrý nápad. Svědčila o tom i vysoká účast na letošním ročníku, jehož návštěvníci mohli v odborném programu vyslechnout jak žhavé novinky z různých oblastí diabetologie, tak inspiraci pro každodenní praxi ambulantních diabetologů i přednášky, které znamenaly určitý návrat ke kořenům. Přinášíme krátké zhodnocení z úst MUDr. Evy Račické, předsedkyně Občanského sdružení ambulantních diabetologů (OSAD).

Kdo je skutečný „zabiják“ diabetiků číslo jedna?

listopad 21, 2017 6:05 Published by Leave your thoughts

Kongres ambulantní diabetologie „Aktuality v diabetologii Poděbrady 2017"

Podle odborníků je genetický základ pro hypertriglyceridemii nepochybný a sdružuje se s genetickým základem pro inzulinovou rezistenci a geny pro diabetes 2. typu. Proto má tolik diabetiků současně dyslipidemii charakterizovanou vzestupem triglyceridů. Hypertriglyceridemie však signalizuje zvýšení množství remnantních částic, jež se stávají základem aterosklerotické cévní léze a zhoršují tak prognózu pacienta. Je proto nezbytné včas léčebně zasáhnout, a to jak pomocí režimových opatření, tak farmakoterapií.

Proč RWE výzkumu nevěnovat pozornost, když s ním pracuje i FDA či EMA?

listopad 21, 2017 5:50 Published by Leave your thoughts

Kongres ambulantní diabetologie „Aktuality v diabetologii Poděbrady 2017"

Bylo by chybou si myslet, že výzkum z reálné klinické praxe (RWE) nahradí klasické randomizované klinické studie. Ty zůstanou stále zlatým standardem, nicméně výsledky RWE studií je mohou vhodně doplnit a přispět k poznání, do jaké míry je možné závěry z randomizovaných studií aplikovat na populaci běžných pacientů v diabetologických ordinacích. Máte obavy z toho, že závěry RWE studií mohou být zkresleny v důsledku různých bias? Podívejte se jak lze riziko nesprávných či zaujatých závěrů eliminovat.

Jak dál, není-li glykemie při léčbě bazálním inzulinem a PAD v cíli?

listopad 21, 2017 5:50 Published by Leave your thoughts

Kongres ambulantní diabetologie „Aktuality v diabetologii Poděbrady 2017"

Léčba diabetiků 2. typu v ČR není vždy ideální, jak ukazují data z českých a slovenských ordinací, zjištěná ve studii DIAINFORM. Celkový podíl pacientů s hodnotou HbA1c <53 mmol/mol v této studii nepřesáhl 40 %. Navzdory řadě moderních možností terapie většina pacientů stále nedosahuje cílových hodnot HbA1c. Jak by měl vypadat správný postup při neúspěšné léčbě bazálním inzulinem? Pamatujete na to, že riziko vzniku těžké hypoglykemie je zvýšené nejen u pacientů, kteří se blíží těsné kompenzaci, ale i u diabetiků, jejichž kompenzace je naopak velmi špatná.

Vyměníme inzulin za skalpel a endoskopické katetry?

listopad 7, 2017 6:55 Published by Leave your thoughts

Dlouhou dobu se léčba diabetu 2. typu (DMT2) soustřeďovala hlavně na ovlivnění sekrece inzulinu z β-buněk pankreatu, nicméně v poslední době se pozornost stále častěji soustřeďuje i na střevo, coby cílový orgán různých terapeutických intervencí. Zdá se, že velmi perspektivní přístup v léčbě DM2T je intervenční terapie založená na principech bariatrické chirurgie. Ve stádiu vývoje jsou i některé nové nadějné endoskopické metody, např. oslepení nervových zakončení ve střevní submukóze pomocí laserové ablace (DiaGone), avšak na jejich výsledky si budeme muset ještě nějaký čas počkat. Zatím nejdále je využití tzv. duodeno-jejunálního rukávu, ale i to má zatím svá omezení.

Nastal čas pro změnu algoritmu terapie diabetu 2. typu?

listopad 7, 2017 5:55 Published by Leave your thoughts

Příchod moderních účinnějších a bezpečnějších antidiabetik významně mění terapeutické možnosti, jež mají lékaři v klinické praxi k dispozici. Povede tato situace k výrazným změnám paradigmatu léčby diabetu 2. typu. Obhájí metformin pozici léku 1. volby nebo jej vystřídá zástupce jiné lékové skupiny? Prosadí se v praxi včasná kombinační terapie před tradiční sekvenční léčbou? Pohled ambulantního diabetologa na tuto problematiku přináší MUDr. Eva Račická z Diabetologické a interní ambulance v Ostravě.