Categories for ATEROnews

Zdravé a nezdravé potraviny? Ne! Existují jen zdravá a nezdravá konzumovaná množství

únor 4, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Přibližně 75 % kardiovaskulárních onemocnění jde na vrub ovlivnitelných rizikových faktorů, jako jsou např. hypertenze, složení krevních lipidů, kouření, fyzická nečinnost, obezita, diabetes nebo nesprávné stravování. Je přitom zřejmé, že nejvýznamnější vliv má právě výživa a celková skladba stravy. Ze studie HAPIEE (Boylan et al., BMC Public Health 2009) však vyplývá, že doporučené dávky pro konzumaci přidaného cukru, resp. nasycených mastných kyselin, které mají tvořit maximálně desetinu z celkového příjmu energie, v ČR dodržují pouze 4, resp. 5 % mužů a 1, resp. 10 % žen.

Jak si aktuálně stojí PCSK9 inhibitory u diabetiků?

únor 4, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

U diabetiků s vyššími triglyceridy, případně sníženým HDL cholesterolem (aterogenní dyslipidemie) je sekundárním cílem léčby redukce hladiny non-HDL cholesterolu nebo apoB. Indikována je zde kombinační hypolipidemická terapie statin + ezetimib nebo statin + fibrát. Třetí možná kombinace statin + inhibitor PCSK9 se jeví být do budoucna velmi prospěšnou, a to i k ovlivnění reziduálního makro- či mikrovaskulárního rizika. Studie FOURIER ukázala, že evolocumab snižuje výskyt kardiovaskulárních komplikací.

Znáte všechny v ČR dostupné přípravky pro léčbu obezity?

únor 4, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Obezita je dnes stále definována hodnotou indexu tělesné hmotnosti BMI (> 30), přičemž v kategorii nadváhy (BMI 25–30) se vliv distribuce tuku uplatňuje relativně nejvíce. Farmakoterapie není indikována jen u pacientů obézních, ale i u jedinců s nadváhou, u kterých se vyskytují přidružené komplikace. Současné možnosti medikace u těchto nemocných jsou v ČR velmi omezené. Dlouhodobě dostupný je orlistat, dále fentermin, ovšem již pouze na recept s modrým pruhem, a nejnověji kombinace naltrexonu s bupropionem.

Statinová intolerance v klinické praxi – přeceňovaný strašák?

leden 28, 2018 5:50 Published by Leave your thoughts

Málokterá léková skupina vyvolává v posledních letech takové množství diskuzí jako statiny. Jedním z důvodů je fakt, že počet pacientů, kteří je užívají, stále narůstá, přičemž preskripce stoupá nejen v ČR, ale i celosvětově. Zatímco v roce 2011 u nás bylo předepsáno 290 milionů doporučených denních dávek čtyř nejčastěji indikovaných statinů, o pět let později už to bylo 419 milionů. Jinými slovy, v roce 2016 užíval statiny více než milion tuzemských nemocných. Nabízí se tedy logická otázka, zda se stále problematičtější stává také statinová intolerance.

Jaké nové výsledky přinesly studie s PCSK9 inhibitory v roce 2017?

leden 28, 2018 5:40 Published by Leave your thoughts

Účinnost a bezpečnost evolocumabu byla hodnocena také u heterozygotů familiární hypercholesterolemie, potenciálně významné skupiny nemocných, kteří by mohli být indikováni k terapii PCSK9 inhibitory. Za 48 týdnů sledování došlo k poklesu LDL cholesterolu o 54 % a Lp(a) o 24 %, přičemž žádný pacient nepřerušil v průběhu studie užívání evolocumabu kvůli nežádoucím účinkům.

Je velmi nízká koncentrace LDL-c rizikovým faktorem pro funkci CNS?

leden 28, 2018 5:30 Published by Leave your thoughts

Z hlediska kardiovaskulárních nemocí a aterosklerotických komplikací zatím stále platí axiom „čím nižší koncentrace LDL-cholesterolu, tím lépe“. Platí to však i pro onemocnění CNS? Většina současných metaanalýz prokázala asociaci mezi snížením cholesterolu v krvi pomocí statinů a zlepšením funkcí CNS – i když dosud ne zcela jasným mechanismem –, ať už jde o redukci rizika vzniku depresí, Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby.

Čeho jsme se v loňském roce dočkali v oblasti léčby aterosklerózy?

leden 21, 2018 3:50 Published by Leave your thoughts

První prosincový týden je v kalendáři odborných medicínských událostí tradičně vyhrazen České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT). Specialisté zabývající se léčbou dyslipidemií a patologií cévního řečiště se takto sešli již po jednadvacáté – vůbec poprvé ale v NH Collection Congress Hotel Olomouc. S pilotní přednáškou zde vystoupil předseda odborné společnosti, doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., který působí v Centru preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Čeho jsme se tedy v roce 2017 dočkali a co nás v oblasti aterosklerózy čeká?

Diabetici, KV riziko a jeho ovlivnění moderními antidiabetiky

leden 21, 2018 3:40 Published by Leave your thoughts

Z hlediska kardiovaskulárního (KV) rizika představují pacienti s diabetem 2. typu (DM2) heterogenní skupinu. Je proto nutní se vždy ptát, kteří diabetici jsou KV komplikacemi skutečně ohroženi, zda toto riziko trvá po celou dobu jejich nemoci a jak je vlastně definováno. Příčiny existují patrně dvě. Tou první je hyperglykemie, která působí pomalu a dlouhodobě a jejímž hlavním důsledkem jsou kardiomyopatie a srdeční selhání. Druhou pak je inzulinová rezistence (hyperinzulinemie), která vede k dyslipidemii a ta následně k ateroskleróze i všem jejím dopadům.

Antidiabetika u pacientů s ICHS a prediabetem: ano, či ne?

leden 21, 2018 3:30 Published by Leave your thoughts

Data o riziku spojeném s poruchami glycidového metabolismu jsou u prokázané ischemické choroby srdeční (ICHS) – jak ve fázi akutní, tak chronické – poměrně jednoznačná. Jejich prevalence dramaticky roste také v ČR, tudíž se kardiolog s danou problematikou potkává stále častěji. Pozornost se recentně výrazně zaměřila na protektivní efekt některých novějších perorálních antidiabetik, nicméně je nutno mít na paměti, že na poruchy glycidového metabolismu je u kardiologicky nemocných třeba nahlížet velmi komplexně.

Razantní snížení hladiny LDL-c kognitivní funkce nezhoršuje

červen 8, 2017 5:15 Published by Leave your thoughts

Jedna z podstudií klinického hodnocení FOURIER (27 564 subjektů) zahrnuje 1 974 nemocných a věnuje se vyhodnocení kognitivních funkcí pacientů s hypercholesterolemií léčenou prudkým a markantním snížením hladin LDL-cholesterolu. Byla pojmenována po německém psychologovi a filozofovi Hermannu Ebbinghausovi, který se na přelomu 19. a 20. století věnoval výzkumu paměti. A její závěry si jistě budeme ještě dlouho pamatovat!

Přítomnost a budoucnost ovlivňování LDL cholesterolu a kardiovaskulárního rizika

červen 8, 2017 5:15 Published by Leave your thoughts

Klinická studie FOURIER s evolokumabem představuje doslova milník a zásadní přelom v prevenci kardiovaskulárních (KV) onemocnění, v preventivní kardiologii, léčbě hyperlipoproteinemie i dyslipoproteinemie, podobně jako studie 4S před více než 20 lety. Přesto by někteří maximalisté rádi, aby počet KV příhod u studijních subjektů byl ještě nižší a byla ovlivněna i celková mortalita. Stali jsme se díky posledním převratným úspěchům v medicíně nesoudnými?

Cholesterolové krystaly, infuze cyklodextrinu a regrese aterosklerózy

červen 8, 2017 5:10 Published by Leave your thoughts

Lékaři již nejsou potřeba – mohou léčit programátoři! Budeme léčit cukrem! Budou antiperspiranty odstraňovat aterosklerózu? To je jen pár bulvárních titulků, které prolétly světovým tiskem před pár lety a které jste možná zaznamenali i vy. Odkazují k „zázračné“ léčbě smrtelného onemocnění, způsobovaného depozity cholesterolových krystalů, kterou objevila nelékařka – matka dvou malých dětí. I bez bulvarizování je ovšem tato věc vskutku úžasná. A z vědeckého hlediska i slibná!

Studie FOURIER: opravdu velmi dobré zprávy!

květen 4, 2017 5:10 Published by Leave your thoughts

Výsledky vůbec první ukončené mortalitní studie s inhibitorem PCSK9 byly zveřejněny a více než naplnily předběžná očekávání. Evolokumab opravdu dokáže i při optimalizované hypolipidemické terapii snížit hladinu LDL cholesterolu pod aktuálně doporučované hodnoty, a to velmi razantně. To přináší slibné benefity i pro rizikové pacienty, kteří doposud byli i na optimální hypolipidemické léčbě vystaveni riziku vzniku další kardiovaskulární příhody. Léčba se navíc jeví jako velmi bezpečná, s příznivým profilem nežádoucích příhod. A dobré zprávy nekončí!

Možnosti detekce a ovlivňování regrese aterosklerotického plátu

květen 4, 2017 5:05 Published by Leave your thoughts

S nástupem nové éry v léčbě aterosklerózy, vyznačující se příchodem léčiv schopných snížit koncentraci LDL cholesterolu v krvi o desítky procent, přichází i období, kdy u pacientů začne docházet i k regresi již vytvořených tukových depozit ve stěnách cév a k reparaci změnami postižené tkáně. Jak k těmto dějům dochází a které faktory se na nich podílejí, je stále předmětem intenzivního výzkumu a zjišťování dalších zajímavých souvislostí. Není vyloučen ani vznik nových metod či prostředků pro neinvazivní sledování nebo navozování změn ve fibrózním či ateromovém plátu!

Konsenzus EAS: kauzalita vlivu LDL cholesterolu na vznik aterosklerózy

květen 4, 2017 5:05 Published by Leave your thoughts

Během definování aktuálního konsenzuálního názoru EAS se došlo k závěru, že pro vznik aterosklerotických defektů je určující kumulativní arteriální expozice LDL cholesterolem (LDL-c), přičemž čím nižší hladiny LDL-c je terapií dosaženo, tím významnější bude klinický benefit. Zdá se být doporučeníhodné, aby se ke snížení hladiny LDL-c u osob ve vysokém kardiovaskulárním riziku přistupovalo raději dříve nežli později, což platí speciálně u jedinců trpících familiární hypercholesterolemií.

Známý i neznámý lipoprotein (a)

únor 16, 2017 4:50 Published by Leave your thoughts

Co se pozornosti lipidologů týká, lipoprotein (a) zažil nejen období slávy, ale také menšího zájmu a téměř i zapomnění. A po době temna nyní přichází renesance! Někteří kolegové jej opět podrobně zkoumají a v minulých měsících byly publikovány i nové zajímavé studie. Co může tato částice přinést pro diagnostiku a léčbu? Může být markerem pro některá onemocnění? Jak jej ovlivňují současná léčiva? A co má společného s dánskými preclíky?

Regrese koronární aterosklerózy – fakta a klinická relevance

únor 16, 2017 4:50 Published by Leave your thoughts

Právě ukončená studie GLAGOV prokázala možnost dalšího snížení LDL cholesterolu (LDL-c) pomocí kombinační léčby dostatečnými dávkami statinu a inhibitory PCSK9. Došlo k poklesu LDL-c na nižší hodnoty než u srovnatelných studií se statiny. Tomu odpovídá i pokles objemu plátu při sledování pomocí intrakoronárního ultrazvuku.

Minulost, současnost a budoucnost dyslipidemií

únor 16, 2017 4:45 Published by Leave your thoughts

Loňský rok byl pro lipidology rokem velkých výročí. Nejen, že ve Špindlerově Mlýně oslavila Česká společnost pro aterosklerózu (ČSAT) 20 let svojí existence, před 40 lety byly také objeveny statiny, před 30 lety se dostaly do klinické praxe a nyní je k dispozici analýza dvacetiletého sledování účastníků studie WOSCOPS, hodnotící bezpečnost a prospěšnost jejich dlouhodobého používání.

Ateroskleróza zblízka (a letem světem)

leden 12, 2017 4:40 Published by Leave your thoughts

Aterosklerózu zblízka nejlépe znají ti, kdo jí trpí. I když ani ti ne, je poměrně asymptomatická. To ji už více znají lékaři, kteří ji léčí. Ale znají ji opravdu dobře a zblízka? A znají i historii? A vidí někdo do budoucnosti?

Investigátor přednáší osobně aneb co zjistila studie GLAGOV?

leden 12, 2017 12:00 Published by Leave your thoughts

Na 20. kongresu o ateroskleróze České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT), který proběhl v prosinci v kongresových prostorách hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně, seznámil kolegy s výsledky velmi aktuální studie GLAGOV (GLobal Assessment of plague reGression with a PCSK9 antibOdy as mesaured by intraVascular ultrasound) přímo jeden z jejích investigátorů, doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D., ze II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze.

Léčba aterosklerózy: máme se na co těšit

leden 1, 2017 4:35 Published by Leave your thoughts

Počátkem prosince se v kongresovém centru hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně sešli delegáti 19. kongresu o ateroskleróze. S pilotní přednáškou zde vystoupil předseda České společnosti pro aterosklerózu, doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., který působí v Centru preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Zabýval se nejen aktuální situací v oblasti prevence a léčby aterosklerózy a jejích komplikací.

Empagliflozin ve studii EMPA-REG mění pravidla hry

leden 1, 2017 4:30 Published by Leave your thoughts

Šedesátiletý diabetik, bez předchozího vaskulárního onemocnění v anamnéze, umírá přibližně o 6 let dříve, než jeho vrstevník bez diabetu. Dlouhou dobu platilo, že antidiabetická léčba má sice pozitivní vliv na mikrovaskulární komplikace, život diabetikům ale neprodlužuje. Toto paradigma se změnilo až se zveřejněním výsledků klinické studie EMPA-REG, publikované v září, v prestižním časopise The New England Journal of Medicine.

Novinky v hypolipidemické léčbě pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem

leden 1, 2017 4:25 Published by Leave your thoughts

Snížení hladiny LDL-cholesterolu o každý 1 mmol/l redukuje roční riziko kardiovaskulární příhody o 28 %, a to bez ohledu na mechanismus. Není přitom dostupná žádná evidence, že by existoval „dolní práh“ pro hodnoty LDL-cholesterolemie. V České republice ovšem není známo, do jaké míry je u pacientů v této oblasti skutečně dosahováno doporučených cílových hodnot.

Další slibné výsledky s PCSK9 inhibitory

leden 1, 2017 4:15 Published by Leave your thoughts

CSK9 inhibitory jsou od roku 2015 vybavené plnou palebnou silou. Podobně jako když James Bond vkročil do Casina Royale, nikdo nevěděl, jak se vypořádají se svými hlavními protivníky: vysokým LDL-cholesterolem a kardiovaskulární (KV) morbiditou a mortalitou. Dopadlo to velmi dobře a stejně jako James Bond získal svoji „Licence to Kill“, tak podobná licence byla udělena PCSK9 inhibitorům. Zakončila se tím krátká doba od jejich poznání.

Současný stav hypolipidemické léčby v České republice

leden 1, 2017 4:15 Published by Leave your thoughts

I když se indikují statiny, tak ve velmi nízkých dávkách. Není důvod obávat se vyšších dávek, je také třeba testovat, zda se skutečně jedná o intoleranci statinů či nikoliv. Ve druhé řadě je nutné více si všímat, a to hlavně u diabetiků, kterých mezi kardiaky přibývá, sekundárních cílů – přítomnosti vyšších triglyceridů (TG) a aterogenní dyslipidemie. V budoucnosti pravděpodobně zlepší výsledky léčby nová hypolipidemika.

Subanalýza diabetické populace ze studie IMPROVE-IT

leden 1, 2017 4:05 Published by Leave your thoughts

Studie IMPROVE-IT prokázala, že další snižování LDL-cholesterolu (LDL-C) po terapii statiny pomocí nestatinového hypolipidemika redukuje i počet kardiovaskulárních (KV) příhod. Zařazeni do ní byli pacienti do 10 dní po akutním koronárním syndromu (AKS). Byli léčeni buď 40 mg simvastatinu, anebo kombinací simvastatinu (40 mg) a ezetimibu (10 mg). Sledovány byly základní klinické cíle:

Komentáře ČSAT ke konsenzům EAS

leden 1, 2017 4:05 Published by Leave your thoughts

Konsenzy Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS) vycházejí už několik let. Zpracovávají témata, která nestačí k formulaci samostatného doporučení, ale přesto jsou velmi významná. Vždy jsou vytvořeny panelem několika desítek celosvětově uznávaných expertů. V současnosti je k dispozici osm dokumentů, nejnovější se týká familiární hypercholesterolemie u dětí a adolescentů. Do češtiny byly převedeny tři.

Studie SPRINT

leden 1, 2017 4:00 Published by Leave your thoughts

Randomizovaná, kontrolovaná studie SPRINT, probíhala ve Spojených státech (ve 102 centrech a navíc ještě v Portoriku) a měla ověřit hypotézu, že cílový systolický krevní tlak (STK) < 120 mmHg sníží výskyt primárně sledovaných příhod výrazněji, než cílový STK < 140 mmHg. Podmínkou pro zařazení byl věk minimálně 50 let, STK 130–180 mmHg a zvýšené riziko kardiovaskulárních (KV) příhod – buď manifestní nebo subklinické KV onemocnění, kromě cévních mozkových příhod (CMP).