Radikální cystoprostatektomie – česká retrospektivní analýza

Lékaři Urologické kliniky Krajské nemocnice v Liberci se rozhodli vyhodnotit provedené cystektomie šetřící prostatu retrospektivní analýzou s ohledem na frekvenci záchytu karcinomu prostaty. Do studie byla zařazena data 45 mužů po radikální cystoprostatektomii. Průměrný věk pacientů této studie byl 70,1 roku. Pro zpracování preparátů prostaty byl použit standardní postup fixování formolem, prostata byla následně barvena tuší a vyšetřena metodou celoplošných řezů o síle 4 mm. Z nich byl poté připraven preparát k mikroskopování, obarvený hematoxylinem a eozinem.

Pro účely této studie si autoři nejdříve museli vytyčit arbitrárně stanovená kritéria pro určení klinicky nesignifikantního karcinomu prostaty. Lékaři se tedy rozhodli, že takový karcinom by měl dosahovat Gleasonova skóre ≤ 6, toto onemocnění muselo zasahovat pouze prostatu a dále nádor nesměl být větší než 0,5 cm3. Celkový počet incidentálních nádorů byl u 42 % radikálních cystoprostatektomií, následná analýza ukázala, že u všech pacientů šlo o adenokarcinom. Celkem 90 % nádorů bylo ve stadiu pT2. Co je však důležitější, autory určená kritéria pro klinicky nesignifikantní karcinom prostaty naplnilo 14 osob, tedy 73,7 % pacientů.

Autorský tým se dále zaměřil na rizikové faktory karcinomu prostaty, především na lymfangioinvazi a perineurální šíření. Tyto jevy byly zachyceny jen u malého počtu pacientů. Průměrný objem karcinomu prostaty byl 0,8 cm3. Nutno je však podotknout, že většina nalezených karcinomů prostaty byla multifokálních.

Studie sledovala také to, zda hodnoty prostatického specifického antigenu (PSA) korelují s nálezem klinicky signifikantního, či klinicky nesignifikantního karcinomu prostaty. Hodnota PSA byla lehce vyšší u klinicky signifikantního karcinomu, nicméně tyto výsledky nejsou statisticky signifikantní, a je tedy možné, že se jedná pouze o náhodný jev.

Z literatury vyplývá, že pokud se přikloníme k variantě cystektomie šetřící prostatu u pacienta s normální hodnotou PSA, fyziologickým per rectum vyšetřením a žádnou suspekcí na karcinom vyplývající z klinického nálezu, je riziko incidentálního karcinomu prostaty v ponechaném apexu prostaty cca 1 %.

Shrnutí

U celkem 45 mužů po radikální cystoprostatektomii bylo nalezeno 19 incidentálních karcinomů prostaty, z toho u 14 z nich šlo o klinicky nesignifikantní typ. Šance na nález klinicky signifikantního karcinomu prostaty byla pouze 11 %.

Další podrobnosti o sledovaném souboru by se měly v dohledné době objevit v časopisu Česká urologie.

Redakčně zpracováno ze sdělení, které na 65. výroční konferenci ČUS ČLS JEP v Praze přednesl:
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.
Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec