Přes 20 let zkušeností s léčbou akutní disekce aorty

Na kongresu ACC.19 byla v letošním březnu prezentována i studie IRAD, dle které u pacientů s akutní disekcí aorty typu A i typu B v minulém období došlo ke snížení nemocniční mortality a prodloužení pětiletého přežívání.

Autoři Kim A. Eagle, MD, MACC, et al. sledovali v období 1996–2019 celkem 9 000 pacientů z Mezinárodního registru pro akutní aortální disekci (International Registry of Acute Aortic Dissection – IRAD), pocházejících z 55 center na území 13 zemí. Zkoušející srovnávali diagnostiku, léčbu jakož i nemocniční a pětiletou mortalitu.

Výsledky jejich studie ukázaly, že mezi nejčastěji se vyskytující rizikové faktory vzniku disekce aorty patří hypertenze, kouření a ateroskleróza. Nejčastěji používaným vyšetřením se zapojením zobrazovacích technik patří skenování výpočetní tomografií (CT). Je zajímavé, že využívání chirurgické léčby aortálních disekcí typu A vzrostlo z 85 % na 88,6 %. U tohoto typu celková nemocniční mortalita poklesla z 26,2 % na 16,3 % a pětileté přežití vzrostlo z 81,9 % na 88,5 %.

Co se managementu disekcí typu B týká, výsledky ukazují, že využití endovaskulární terapie narostlo z 19,5 % na 31,2 % a podíl operačních řešení se snížil z 15 % na 6,1 %. I u tohoto typu disekcí došlo k redukci celkové nemocniční mortality, a to z 10,2 % na 7,4 %, a u pětiletého přežití pacientů byl v tomto období zaznamenán nárůst ze 74 % na 83,7 %.

Investigátoři ze získaných dat vyvozují, že za lepšími výsledky léčby těchto nemocných stojí rozvoj endovaskulárních invazivních metod a farmakoterapie. Pro efektivnější identifikaci rizikových pacientů a rychlejší poskytování léčby bude u akutních disekcí třeba ještě lepších diagnostických pomůcek.

(red)