Pátrat po FS extenzivní monitorací EKG má význam

Přes 78 % hlasujících účastníků interaktivního sympozia na XXVII. sjezdu České kardiologické společnosti bylo v květnu 2019 toho názoru, že 30denní monitorací EKG je možné spolehlivě zachytit fibrilaci síní (FS) alespoň u 15 % pacientů. Co byste odpověděli Vy na tuto otázku moderátora MUDr. Jiřího Pláška, Ph.D., FESC?

 

Jak přítomným vysvětlil MUDr. Miroslav Škorňa z Neurologické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno, většinou je FS i extenzivním sledováním EKG opravdu zachycena u cca 15 % nemocných, což je však až 3× častěji než při využití kratší monitorace. Tento fakt přitom dokumentoval studií FIND-AF RANDOMIZED (Weber-Krüger M et al., Am Heart J 2014), v níž byl srovnán výsledek průkazu FS při 24hodinové monitoraci s výsledkem získaným u pacientů vybavených holterovským monitorem na 10 dní (a sice 7 dní, 3 měsíce a 6 měsíců po cévní mozkové příhodě – CMP). Studie ukázala signifikantní rozdíl v záchytu FS ve prospěch delší monitorace (14 % vs. 5 %). Nezanedbatelné je, že u 2/3 pacientů byla FS zachycena v akutní fázi (do 7 dnů od vzniku CMP). Ve skupině s kratší monitorací EKG byl také zaznamenán trend (byť bez statistické významnosti) k vyššímu riziku recidivy iktu.

V České republice je možné pro pacienty komfortně objednat monitor u společnosti MDT Brno, jehož použití ve střednědobém (až 30denním) horizontu plně hradí většina zdravotních pojišťoven.

„A zúžíme-li skupinu pacientů po kryptogenním iktu, můžeme očekávat zjištění FS extenzivní monitorací v ještě vyšší úrovni,“ říká M. Škorňa a zmiňuje prediktory úspěšného záchytu u těchto osob – věk ≥ 60 let, recidivující ESUS/kryptogenní CMP, embolický charakter infarktů, zvětšení levé srdeční síně, snížená atriální kontraktilita, vyšší skóre CHA2DS2VASc (Šaňák D et al., Cesk Slov Neurol N 2018). Koneckonců jeden kalkulátor s tímto prediktivním skóre již vzniká i v ČR.