Obáváte se statinové intolerance? Vyzkoušejte alternativní schéma podávání.

známo, že při podávání vyšších dávek statinů se častěji objevují nežádoucí účinky související s touto léčbou. K nejzávažnějším příkladům nežádoucích účinků patří bolesti svalů a abnormální hodnoty jaterních enzymů. U některých skupin pacientů, jako jsou senioři nebo pacienti trpící dalšími onemocněními, se může vyskytovat intolerance ke statinům až ve 20 %. Neschopnost tolerovat intenzifikovanou statinovou terapii je však asociována s vyšším rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, a proto je důležité zaměřit se na léčebné strategie, které nabízejí lepší bezpečnost a adherenci pacientů. Jednou z nich může být i alternativní schéma podávání statinů (alternate-day dosing).

Možnosti využití alternativního schéma podávání statinů se recentně věnovala práce K. Awada a kol., publikovaná nedávno v Cardiovascular Drugs and Therapy a prezentovaná na kongresu ESC 2017 v Barceloně. Její autoři si dali za cíl identifikovat v databázích PubMed, SCOPUS, Web of Science a Embase relevantní randomizované a kvazi-randomizované kontrolované studie, které se věnovaly posouzení efektivity alternativních dávkovacích schémat statinové terapie. Do metaanalýzy bylo nakonec zařazeno 13 studií, jež srovnávaly účinnost alternativního podávání statinů (každý druhý den) s každodenním užíváním, a to v alespoň jednom z následujících parametrů – celkový cholesterol, LDL-cholesterol nebo triglyceridy sledované po dobu ≥ 6 týdnů –, přičemž nechyběly kompletní údaje o koncentracích lipidů v séru po léčbě. Primárním cílem metaanalýzy byla průměrná změna LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, celkového cholesterolu a triglyceridů, sekundárním pak výskyt nežádoucích účinků a adherence pacientů k statinové terapii.

Metaanalýza zahrnula dohromady 1 023 pacientů z 13 zmíněných randomizovaných studií – 505 z nich užívalo statiny (atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin) v alternativním dávkovacím schématu a 518 nemocných užívalo statin pravidelně každý den. Velikost souboru se v jednotlivých studiích pohybovala od 37 do 284 pacientů. Pouze ve 3 studiích byly použity stejné celkové dávky statinů, tedy např. 10 mg denně vs. 20 mg každý druhý den. Doba trvání léčby se pohybovala od 6 do 24 týdnů.

Výsledky metaanalýzy z pohledu účinnosti

Z výsledků souhrnné (poolované) analýzy vyplynulo, že ve srovnání s alternativním dávkovacím schématem mělo pravidelné každodenní podávání statinů významně vyšší účinnost s ohledem na změnu LDL-cholesterolu (průměrný rozdíl 7,95 mg/dl, p = 0,003) a celkového cholesterolu (12,08 mg/dl, p < 0,00001), avšak průměrné rozdíly v hodnotách HDL-cholesterolu (–1,53 mg/dl, p = 0,12) a triglyceridů (6,56 mg/dl, p = 0,12) statisticky signifikantní nebyly. Subanalýza zaměřená na atorvastatin, resp. rosuvastatin neodhalila mezi alternativním a pravidelným denním režimem podávání žádný významný rozdíl v hodnotách LDL-cholesterolu (průměrný rozdíl 6,79 mg/dl, p = 0,11; resp. 10,51 mg/dl, p = 0,06) a triglyceridů (6,43 mg/dl, p = 0,3; resp. 9,2 mg/dl, p = 0,13). Pokud jde o změnu HDL-cholesterolu, v případě rosuvastatinu nebyl mezi oběma režimy podávání zaznamenán statisticky signifikantní rozdíl (–0,44 mg/dl, p = 0,57), v případě atorvastatinu bylo denní dávkování statisticky, ale ne klinicky superiorní (–2,67 mg/dl, p = 0,01). Nicméně s ohledem na změnu celkového cholesterolu bylo pravidelné denní podávání atorvastatinu, resp. rosuvastatinu efektivnější než režimy alternativní (průměrný rozdíl 12,45 mg/dl, p < 0,00001; resp. 15,8 mg/dl, p = 0,002). Subanalýza zaměřená na fluvastatin a pravastatin neodhalila u žádného ze sledovaných parametrů statisticky významný rozdíl mezi alternativním a pravidelným denním režimem dávkování (p > 0,1).

Závěry musí potvrdit další studie

Co se týká bezpečnosti, většina studií zahrnutých do metaanalýzy nesledovala výskyt nežádoucích účinků zvlášť pro každý režim – nicméně se ukázalo, že alternativní i pravidelné denní dávkování statinů bylo obecně dobře tolerováno. V 7 ze 13 studií adherence k léčbě sledována nebyla, v 5 nebyl mezi oběma režimy podávání zaznamenán žádný rozdíl a pouze 1 studie poukázala na to, že alternativní podávání statinů mělo za následek horší adherenci než pravidelné denní podávání.

Autoři metaanalýzy tedy shrnují, že alternativní dávkování statinové léčby – zejména atorvastatinu a rosuvastatinuje v případě ovlivnění LDL-cholesterolu, triglyceridů a HDL-cholesterolu stejně účinné jako pravidelné denní dávkování, tudíž se pro pacienty se statinovou intolerancí stává vhodnou metodou volby. Toto zjištění by měly do budoucna potvrdit další rozsáhlé randomizované kontrolované studie.

 

Redakčně zpracováno ze sdělení, které na kongresu ESC 2017 v Barceloně přednesl:
Prof. Maciej Banach,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polsko
Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration Group