Léčba mirabegronem zkoumána ve středních Čechách i v jihovýchodní Asii

Potlesk pro české pacienty na otevřené scéně!

As. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D., z 1. LF UK v Praze informoval kolegy z Evropy, Asie i dalekého zámoří o výsledcích průzkumu konaného v České republice mezi pacienty s hyperaktivním močovým měchýřem (OAB) léčenými mirabegronem po dobu alespoň 18 měsíců (n = 126, střední doba léčby 29 měsíců), jimž bylo v případě dosažení UB-VAS skóre ≤ 50 navrženo vysazení léčby, přičemž jim bylo povoleno, aby v případě potřeby začali lék opět užívat (n = 89).  Celkem 19 pacientů vysazení léčby odmítlo. Ze 70 nemocných po vysazení léčby nezačalo mirabegron opět užívat 22 osob (31 %) a po léku opětovně sáhlo ostatních 48 subjektů (69 %), které v dotaznících uvedli jako obtěžující příznaky zvýšenou frekvenci a urgenci močení a nykturii. Střední doba bez léčby u nich přitom činila 48 dní (± 32,0 dní).

Auditorium ve florentské Fortezza da Basso v živé diskusi překvapeně kvitovalo ochotu pacientů ke spolupráci při vysazování léčby i zaznamenaná zjištění českých lékařů.

 

Randomizovaná studie účinku přídatné léčby mirabegronem

Tchajwanští specialisté Liao C, Wu S, Jiang Y a Kuo H z Katolické univerzitní nemocnice Fu Jen prezentovali výsledky randomizované studie, jejímž cílem bylo vyhodnocení terapeutického vlivu přídatné 8týdenní léčby mirabegronem 50 mg u pacientů s OAB, kteří již byli po 4 týdny léčeni tímto přípravkem v dávce 25 mg (n = 266). Do kontrolního ramene (n = 111) byli zařazeni nemocní, jimž byl podáván pouze mirabegron v dávce 25 mg. U pacientů léčených v následném období jeho zvýšenou dávkou bylo zaznamenáno zlepšení výsledku, co se týká denních urgencí i epizod urgentní močové inkontinence (UUI), přičemž snášenlivost i bezpečnost dávek 25 mg a 50 mg denně byla srovnatelná. Na této asijské populaci s OAB byl tedy ověřen fakt, že pro pacienty se závažnějším profilem urgencí či těžšími epizodami UUI je optimálnější dávkou mirabegronu 50 mg.