Kvadruplet KCRD je u nově diagnostikovaných pacientů vysoce účinný!

Britští výzkumníci (Pawlyn C et al., Clin Lymphoma Myeloma 2019;19-Suppl:e2) v randomizované studii Myeloma XI testovali v rámci indukční léčby u nově diagnostikovaných pacientů (n = 1 056) s mnohočetným myelomem (MM) před plánovanou autologní transplantací (ASCT) přípravek karfilzomib ve čtyřkombinaci s cyklofosfamidem, lenalidomidem a dexametazonem oproti tripletům na bázi imunomodulačních léků (cyklofosfamid-talidomid-dexametazon – CTD, nebo cyklofosfamid-lenalidomid-dexametazon – CRD). Nemocní s nedostatečnou odpovědí na triplet byli dále randomizovaně léčeni tripletem na bázi proteazomového inhibitoru bortezomibu nebo rovnou podstoupili ASCT. „Nemocní, kteří dostávali kvadruplet KCRD, vykazovali signifikantně delší tříletý PFS (progression free survival – přežití bez progrese) parametr (64,5 vs. 50 % u tripletu), což je vysoce statisticky významné (HR = 0,63). Byl vyhodnocován i tříletý PFS 2, tedy další doba do progrese v případě relapsu, i tady byl tento parametr v případě KCRD delší, dosahoval téměř 82 % oproti 72 % u tripletu. Všechny režimy byly dobře tolerovány, a pokud byla následně provedena ASCT, pak i zde byly hodnoty PFS signifikantně delší při podávání KCRD ve srovnání s tripletem,“ vypočítává prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., vedoucí myelomové skupiny I. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a člen výboru České myelomové skupiny (CMG). Podle závěrů autorů studie byla čtyřkombinace KCRD vysoce účinná u nově diagnostikovaných pacientů a byla jednoznačně spojena s delším PFS ve srovnání s response-adapted triplety CTD a CRD a eventuální následnou bortezomibovou kombinací, a to jak před provedením ASCT, tak po provedení ASCT.

A co z uvedeného vyplývá pro české myelomové prostředí? Kombinace KCRD u nás zatím podávána není. Kombinace karfilzomibu s lenalidomidem a kortikoidy je schválena pro nemocné v relapsu a její schválení pro indukční terapii v nejbližší době zřejmě nelze očekávat, přičemž stejná situace panuje prakticky v celé Evropě. Všechny studie týkající se podávání karfilzomibu před ASCT nebo v primoléčbě jsou zatím akademické či sponzorské. „Je známo, že podíl kompletních remisí u lékových kombinací s karfilzomibem a lenalidomidem přesahuje 50 %. Můžeme proto očekávat, že po překonání úhradových a administrativních procedur v horizontu 3–5 let bude vysoká účinnost těchto tripletů, potažmo kvadrupletů, dostupná i českým pacientům a stane se standardem pro jejich indukční terapii. Nemalá očekávání jsou také spojena s blížícím se vypršením patentu Revlimidu, které dozajista přinese razantní pokles ceny a zvýšení dostupnosti moderní léčby,“ komentuje I. Špička.

(red)