Klienti domovů pro seniory těží z aktivního vyhledávání a léčby CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je onemocněním především seniorské populace. Polovina pacientů je starší než 65 let a mezi osobami nad 70 let jich trpí CHOPN více než pětina. Bohužel starší nemocní jsou zároveň častěji zatíženi řadou komorbidit, sníženou pohyblivostí či kognitivní výkonností a také sociální izolací. Celá řada z nich tak nevyhledá péči odborníka a je pro CHOPN v lepším případě léčena praktikem, v tom horším vůbec. Tuto situaci se již několik let snaží neúnavně změnit MUDr. Václav Šnorek z Nemocnice České Budějovice, který ve volném čase pod hlavičkou České maltézské pomoci navštěvuje domovy pro seniory, kde pacienty s CHOPN aktivně vyhledává a léčí.

Dušnost je symptom, který je subjektivně vnímán maximálně nepříjemně a zároveň má velký vliv na celkový psychický stav nemocného. Právě v domovech pro seniory se častěji vyskytuje ohrožená skupina osob, které jsou osamělé a nezřídka v různých stadiích demence. Pokud se k tomuto stavu přidá dušnost, může se pacient snadno dostat do začarovaného kruhu dušnosti, snížené možnosti pohybu, deprese a sociální izolace, jehož jednotlivé složky se navzájem podněcují. „Pokud se u těchto lidí zdaří vhodnou terapií tento kruh rozbít, často pozorujeme, že začnou chodit, více se baví se svými vrstevníky a zlepšuje se jim i nálada,” komentuje MUDr. Šnorek a dodává: „Bohužel zejména pro imobilní osoby v ústavní péči je velmi obtížné dostat se na odborné pneumologické vyšetření. Léčeni bývají zpravidla praktickým lékařem, který jim ale kvůli preskripčním omezením může nabídnout jen salbutamol, fenoterol, ipratropium, teofylin orálně a aminofylin intravenózně. K moderní terapii by se tak bez našeho projektu tito lidé prakticky nedostali. Naše intervence jim může naprosto změnit kvalitu života.”

CHOPN je v domovech pro seniory častým a přehlíženým problémem

Nutnost podobných intervencí popsala například práce z roku 2012, která vyšla v časopise Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy. V této retrospektivní analýze se ukázalo, že CHOPN trpělo cca 21,5 % obyvatel domovů důchodců; 17 % z nich nedostávalo v této indikaci žádnou léčbu a velká část byla léčena jenom monoterapií salbutamolem. Tito pacienti byli častěji zatíženi sníženou kognitivní výkonností, depresí a dalšími komorbiditami. Dvě a více exacerbací během ročního sledovaného období zaznamenalo 22 % osob zahrnutých do analýzy, 33 % z nich trápila dušnost.

Projektem MUDr. Šnorka a České maltézské pomoci prošlo během čtyř let 128 nemocných s podezřením na CHOPN, onemocnění bylo potvrzeno u více než poloviny z nich (67 osob), 70 % tvořily ženy. Podle MUDr. Šnorka je nutné počítat s tím, že u starších osob zabere odběr anamnézy a fyzikální vyšetření déle než u běžné populace, zpravidla ne méně než půlhodinu. Naproti tomu výhodou je, že v každém domově důchodců je zařízená ordinace praktického lékaře a k dispozici je rovněž přenosný spirometr. Spirometrii se povedlo provést u 83,5 % nemocných ze souboru, vyšetření selhávalo zejména na kognitivních funkcích a špatném stavu dýchacích svalů. „Terapii volíme tak, aby měla při zachované účinnosti co nejjednodušší schéma podávání. Často nahrazujeme několikrát denně indikovaný salbutamol léčivem aplikovaným jednou denně, což oceňují pacienti i ošetřující personál. Léčiva jsou následně podávána pod kontrolou sester, přičemž aerosolové dávkovače (MDI – metered-dose inhaler) je vždy nutné používat s nástavcem, neboť jsme si mnohokrát ověřili, že i poučený pacient, který před námi správně inhaluje, na vhodnou techniku záhy zapomíná. U práškových lékových forem je třeba, aby pacient provedl energický nádech, který můžeme kontrolovat pomocí speciální pomůcky, jež při dostatečném průtoku vzduchu píská. Je však žádoucí zohlednit vnitřní odpor inhalátorů – nízký má například Breezhaler, vysoký HandiHaler. Beta-2 mimetika se u starší populace snažíme volit tak, aby byly selektivní k beta-2 receptoru,” popisuje MUDr. Šnorek.

Projekt České maltézské pomoci redukuje exacerbace i pobyt v nemocnici

O přínosu projektu MUDr. Šnorka hovoří především jeho výsledky. V celém souboru byly totiž zaznamenány jenom tři exacerbace CHOPN: jedna u pacientky, která odmítla očkování proti chřipce, jedna z nezjištěné příčiny a jedna u pacientky, která používala špatnou inhalační techniku. Během sledovaného období zemřelo 18 nemocných, žádný však na komplikace CHOPN. „Zamezení potenciálně odvratitelným hospitalizacím je známkou efektivity ambulantní péče. Přitom podle práce z roku 2015 z časopisu European Journal of Public Health je CHOPN druhým nejčastějším důvodem pro preventabilní pobyt v nemocnici hned po špatné kontrole diabetu. Nicméně aby léčba fungovala, musí být komplexní. Kromě vhodně indikované terapie tak v prevenci exacerbací akcentujeme především očkování proti chřipce a pneumokokům, včetně očkování personálu, péči o expektoraci a zdravý pohyb. Zejména ženy z našeho souboru si oblíbily nordic walking s dvěma hůlkami. Léčbou seniorské populace s CHOPN podle standardů GOLD tak nejenom snižujeme počet exacerbací, ale také mírníme depresi a úzkost nemocných, čímž zlepšujeme jejich kvalitu života a obnovujeme sociální vazby,” uzavírá MUDr. Šnorek.

Redakčně zpracováno podle sdělení, které na 44. mezikrajských pneumologických dnech v Českém Krumlově přednesl:
MUDr. Václav Šnorek
Nemocnice České Budějovice