Jaké novinky se urodily ve funkční urologii?

V uplynulém roce rezonovalo v oblasti funkční urologie několik témat. Mimo jiné těch, která se týkala řešení prolapsu pánevních orgánů (POP). Chirurgický zákrok pro POP absolvuje během svého života 12 % žen (Fialkow MF et al., Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008) a míra rekurence u klasických operačních postupů činí 30–40 % (Vergeldt TF et al., Int Urogynecol J 2015). I proto odborná veřejnost na přelomu tisíciletí s povděkem a nadějí kvitovala schválení nových pomůcek pro léčbu této patologie americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA), a sice síťových implantátů („mesh“).

Zakázat meshe a slingy!

Euforie se však s koncem první dekády aktuálního milenia začala měnit v rozčarování a došlo dokonce i na tisíce soudních sporů (především v USA) o náhrady za újmu na zdraví pacientek léčených těmito metodami. V letech 2008–2018 bylo hlášeno 77 případů úmrtí v příčinné souvislosti s využitím této metody a riziko eroze/protruze slingu činilo 5–18 %. V roce 2011 vydal úřad FDA varování ve smyslu závažných příhod se vztahem k bezpečnosti a účinnosti léčby (dle souhrnu FDA byly po tomto ošetření hlášeny tisíce případů závažných komplikací typu bolestivosti, krvácení, infekce, inkontinence, zjizvení tkáně apod.). A v roce 2018 bylo ve Velké Británii a Irsku zakázáno používání veškerých těchto implantátů (a to včetně uretrálních slingů pro řešení stresové inkontinence). S aktuálně pravděpodobným brexitem pravděpodobně tento striktní přístup zůstane ohraničen na území ostrovů ležících severně od Francie, a na starém kontinentu snad převáží racionální přístup „evidence-based“ a evropští lékaři budou moci tyto metody precizovat tak, aby přinášely pacientům jen benefity. Každopádně se o této problematice jistě bude ještě podrobně diskutovat i na mezinárodním fóru. Výsledky používání implantabilních pásků při léčbě stresové inkontinence žen shrnuli autoři Ford AA et al. (Cochrane Database 2015).

Novinky v neuromodulaci a neurostimulaci

V současnosti se začíná objevovat řada nových transkutánních či perkutánních technik periferní neuromodulace a stimulace různých periferních nervů na dolní končetině (například MacDiarmid SA et al., Neurourol Urodyn 2018). Objevují se též implantabilní systémy (například BlueWind RENOVA) umisťované do blízkosti tibiálního nervu, jež se oproti svým předchůdcům vyznačují tím, že disponují externí baterií, což omezuje invazivitu jejich aplikace. Schválení ze strany FDA již obdržel systém StimRouter.

Také přístroje pro sakrální neuromodulaci jsou již vybavovány externími zdroji energie (AHLeveeS či Axonics r-SNM) a je možné očekávat další technologický rozvoj a další miniaturizace.

OAB: inovace 2019

Na 49. kongresu ICS v Göteborgu v roce 2019 byl prezentován (Abstract #185) nový přístup v léčbě hyperaktivního močového měchýře (OAB), a sice zavedení intravezikálního tělíska uvolňujícího trospium chlorid, které se snaží obejít perorální podávání anticholinergicky účinkující látky a dle prvotních dat slibuje 75% redukci epizod urgentní inkontinence u tohoto onemocnění.

Jak vidno, i oblast funkční urologie prodělává bouřlivý vývoj a v budoucnu se dá očekávat ještě velký posun kupředu. Velkým pokrokem v chápání správné funkce dolních cest močových jistě bude i prosazení konceptu močové mikrobioty (přirozeného mikrobiální osídlení specifické lokality lidského těla) a močového mikrobiomu (veškerý genetický materiál nesený mikrobiotou). Ani moč zdravého člověka totiž rozhodně není sterilní a metodami amplifikace RNA se nyní daří přítomné mikroorganismy identifikovat a v budoucnu snad i využívat v terapii. První, pilotní práce o úspěšném léčebném využití mikrobioty v urologii (transplantací fekálního mikrobiomu při recidivujících infekcích močových cest u 11 žen) již byla letos prezentována (Steele SE, Whiteson K, Lane FL et al., Fecal microbiota transplantation for the treatment of refractory recurrent urinary tract infections).

Redakčně zpracováno ze sdělení, které na 65. výroční konferenci ČUS ČLS JEP v Praze přednesl:
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Urologické odd. FN Ostrava