Jak se vyvarovat chyb při použití inhalátorů?

V posledních letech jsou do klinické praxe uváděny nové inhalační systémy, které obsahují nové léky. Odborná periodika publikují data o účinnosti a bezpečnosti jednotlivých přípravků dostupných v inhalační formě, další informace přinášejí farmaceutické firmy. Jak se za této situace správně orientovat v široké paletě inhalačních léků a systémů? Užitečnou pomůckou může být webový portál www.mujinhalator.cz, na jehož přípravě se podíleli MUDr. Viktor Kašák a Eva Kašáková. Podívejte se na videonávody k použití nejběžnějších inhalátorů, které pro Vás a Vaše pacienty připravili.

Platí, že inhalační podání léků je metodou první volby v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí, kam patří asthma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a překryvný syndrom, nověji označovaný jako ACO (asthma and COPD overlap). Připomeňme, že důvodem pro preferování inhalační cesty aplikace léků pro dlouhodobou i úlevovou terapii astmatu i CHOPN je její vysoká účinnost, protože dopraví lék rychle přímo na místo určení, a také bezpečnost, neboť pro vyvolání léčebného efektu stačí mikrogramové dávky účinné látky (v porovnání s tím při perorální formě je nutné podávat lék v miligramových až gramových dávkách).

16 různých systémů zvyšuje nároky na pacienta i lékaře

Jednotlivé inhalační systémy však mají své specifické charakteristiky a odlišnou inhalační techniku. Určitou „daní“ za účinnost a bezpečnost inhalační terapie jsou tak vyšší nároky kladené jak na lékaře, tak zejména na pacienty.

Problém lékařů je v tom, že se musejí dobře orientovat mezi 16 různými inhalačními systémy, aby mohli správně vybrat inhalátor, který bude nemocnému individuálně nejvíce vyhovovat. Je však nutné nezapomínat ani na pravidelnou kontrolu správné inhalační techniky pacienta. Stále totiž platí, že žádný, byť velmi efektivní, inhalační lék v sofistikovaném inhalačním systému nebude klinicky přínosný, pokud nemocný správnou inhalační techniku nezvládne. Klíčovou roli proto hraje edukace pacienta, jejímž cílem je naučit ho, jak lék správně inhalovat a jak se vyhnout všem chybám, ať už obecným nebo těm specificky spojeným s fungováním daného inhalátoru.

Vše stručně a jasně v krátkém instruktážním videu

Užitečnou a názornou edukační pomůckou jak pro pacienty, tak pro samotné lékaře je nový web s názvem www.mujinhalator.cz. Pacienti, jejich blízcí i zdravotníci zde najdou krátká instruktážní videa k nejčastěji používaným inhalačním systémům na českém trhu. Pacient si tak může najít „svůj“ inhalátor a podívat se, jak má vypadat správná příprava inhalačního systému a inhalační manévr. Video také obsahuje ukázku nejčastějších chyb specifických pro daný inhalátor a další důležitá upozornění, např. zda je přítomno počítadlo dávek.

S každým inhalačním systémem lze udělat nějakou chybu. Mezi ty obecné nejčastěji patří:

  • nevydechnutí před nádechem,
  • neobemknutí náustku rty,
  • vydechování do inhalačního systému,
  • nezadržení dechu po inhalaci nejméně na 5 sekund.

„Chybovost zvyšuje počet kroků nutných pro správnou inhalaci, věk pacienta, což souvisí s nároky na zrak a jemnou motoriku, a polyfarmacie, tedy používání 3 a více inhalačních systémů. Ke snížení chybovosti pak přispívá edukace nemocného, nácvik správné inhalační techniky a její opakovaná kontrola,“ říká Eva Kašáková z oddělení respiračních nemocí Lerymed Praha s tím, že nestačí správnou techniku pacientovi pouze vysvětlit. Nejlepší edukace je praktický nácvik pomocí placeba či trenažérů inhalačních systémů. Pro zopakování správného postupu si pak může pacient pustit názorné instruktážní video na uvedeném portálu.

A jaké vlastnosti by měl mít ideální inhalační systém?

Ideální inhalační systém by měl být pro pacienta přátelský a intuitivní. Konkrétně to znamená, že by měl mít dobré technické charakteristiky vyplývající z vhodné konstrukce (vícedávkový systém s počítadlem dávek, účinný i při nižších nádechových průtocích). Inhalátor by měl být také jednoduchý pro provádění inhalačního manévru i pro manipulaci, tedy nenáročný na koordinaci a použitelný v každé věkové kategorii. Obecně totiž platí, čím méně kroků je třeba pro inhalaci udělat, tím lépe. Chybovost také omezuje fakt, že konstrukce inhalátoru neumožňuje aplikaci v nesprávné poloze. Výhodou je rovněž jednoduchá péče o inhalátor a jeho očista. Neméně důležité jsou i bezpečnostní parametry, tedy nízká orofaryngeální a GIT depozice a absence škodlivých aditiv.

Výhoda režimu SMART

Z pohledu adherence pacienta je dobré se pak snažit minimalizovat počet používaných inhalátorů, což u astmatiků umožňuje například používání tzv. režimu SMART, jehož podstatou je fixní kombinace formoterolu a inhalačního kortikoidu v jednom inhalátoru. Tato strategie díky účinku kortikoidu dlouhodobě potlačuje bronchiální eozinofilní zánět a snižuje riziko exacerbací, ale současně v důsledku přítomnosti beta-2 agonisty, jehož bronchodilatační účinek je rychlý a dlouhodobý, slouží i jako úlevová terapie při akutních potížích.

Studie z reálné klinické praxe potvrzují, že více než technické inovace je pro spokojenost pacientů a jejich preference při výběru inhalátoru důležitá jednoduchost jeho použití a možnost zpětné vazby o provedení úspěšné inhalace.

Redakčně zpracováno ze sdělení, které na konferenci při příležitosti Světového dne CHOPN v Praze přednesla:
Eva Kašáková, Lerymed, spol. s r. o., Praha