Jak se vyhnout non lege artis léčbě u astmatiků?

„Podávání dlouhodobé nebo opakované systémové kortikoterapie astmatikům, aniž by takoví pacienti byli vyšetřeni v centru pro těžké astma, lze v dnešní době považovat již za postup non lege artis,“ míní doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., z Kliniky pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň. Důvodem je pozvolné, avšak výrazné poškozování nemocných v důsledku nežádoucích účinků systémových kortikoidů, které lze eliminovat podáním léků cíleně ovlivňujících zánětlivou podstatu astmatu, což platí i pro tzv. kortikorezistentní pacienty.

V následujícím komentáři doc. Milan Teřl mimo jiné připomíná, u kterých astmatiků je třeba v praxi odeslání do centra pro těžké astma zvažovat.