Jak moderní technologie přispívají k optimalizaci léčby diabetu

Kontinuální monitorace glykemie (CGM) je nástrojem, který by mohl pomoci optimalizovat péči o diabetiky prvního (DM1T) i druhého (DM2T) typu. Jejich benefit byl široce popsán u uživatelů inzulinových pump, data u pacientů, kteří si aplikují inzulin pomocí pera nebo injekce (multiple daily injections, MDI) jsou však dosud omezená. Použití CGM u těchto pacientů sledovala studie DIaMonD, jejíž výsledky byly představeny na letošním setkání Americké diabetologické asociace (ADA) v San Diegu.

Do studie DIaMonD bylo zařazeno celkem 158 pacientů s DM1T a 158 nemocných s DM2T, kteří si aplikovali inzulin pomocí per. Všichni sledovaní pacienti měli v době zahájení studie zvýšenou koncentraci glykovaného hemoglobinu (HbA1c). Diabetici z celkem 29 center byli randomizováni buď k CGM, nebo k self-monitoringu (SMBG) a sledováni po dobu 24 týdnů. Pacientská populace byla sice heterogenní, nicméně rovnoměrně randomizovaná, průměrný věk nemocných byl kolem 55 let, jejich výchozí koncentrace HbA1c byla 8,6 % a medián trvání diabetu byl přibližně 18 let. Více než jednu závažnou epizodu hypoglykemie v průběhu posledního roku před randomizací zaznamenalo 5, respektive 8 % z účastníků studie. Téměř tři čtvrtiny pacientů tvořila non-hispánská kavkazská populace a necelých 60 % nemocných mělo nejvyšší dosažené vzdělání nižší než bakalářský titul.

Kontinuální měření glykemie zlepšilo glykemickou kontrolu

Studii dokončilo 97 % účastníkům a vysoká byla i míra užívání CGM, 93 % pacientů na konci sledovaného období užívalo CGM 6 a více dní v týdnu. To se promítlo také do změny koncentrace HbA1c, která byla ve skupině s CGM signifikantně vyšší než ve skupině s SMBG (-0,9 % vs. -0,5 %). Výsledky také naznačují trend, podle něhož byl léčebný efekt robustnější u nemocných, kteří měli v době randomizace nejvyšší koncentrace HbA1c. Změny glykovaného hemoglobinu byly konstantní napříč věkovým spektrem, počtem měření glykemie denně před zařazením, vzděláním pacientů a typem diabetu. Nemocní, kteří užívali CGM, byli déle v rozpětí kontrolované glykemie, měli kratší dobu, kdy setrvávali na hodnotách glykemie pod 3,9, respektive 3,3 mmol/l a kratší dobu s glykemií nad 10, respektive 16,6 mmol/l. CGM tak představovala metodu, z níž profitovala široce definovaná populace dosud suboptimálně kompenzovaných dospělých diabetiků, kteří užívají inzulin ve formě MDI. 

Bude kontinuální monitorace glykemie za hospitalizace standardem?

Také hospitalizované pacienty ohrožují hypo- či hyperglykemie, i u nich se tak CGM může uplatnit. Použití CGM u hospitalizovaných, vysoce rizikových nemocných se věnovala randomizovaná pilotní studie, jejíž výsledky byly rovněž představeny v San Diegu. Data z CGM byla v jejím rámci bezdrátově přenášena týmu specialistů, kteří na ně záhy reagovali. Studie sledovala celkem 45 diabetiků 2. typů, kteří vyžadovali léčbu inzulinem, předpokládala se u nich hospitalizace delší než 48 hodin, koncentrace jejich HbA1c byla vyšší než 8 % a měli glykemii při přijetí vyšší než 10 mmol/l. Všichni nemocní byli napojeni na CGM s tím, že údaje od poloviny nemocných byly odesílány intervenčnímu týmu, polovina sloužila jako kontrola a dostávala standardní terapii. Protokoly v intervenční skupině byly navrženy tak, aby časně zabránily hypo- a hyperglykemiím.

Nemocní spadali do věkového rozmezí 43–82 let a 56 % z nich tvořili muži. Průměrná koncentrace HbA1c v době randomizace byla 10,2 % a průměrná hodnota BMI 32,9. CGM data byla zaznamenávána průměrně po dobu 4,27 dnů a počet zaznamenaných hodnot u jednotlivých pacientů spadal do rozmezí 102–2334. V rámci studie byl v intervenované skupině zaznamenán trend nižšího počtu hypoglykemických epizod (pod 3,9 mmol/l), stejně jako epizod, kdy glykemie převyšovala 13,9 respektive 16,6 mmol/l. V rámci dotazníkového šetření u pacientů potom bylo zjištěno, že nemocní ocenili prevenci potíží před přístupem, kdy by byli řešeny až v případě, kdy nastanou. Tento způsob monitoringu se tak ukázal jako proveditelný, bezpečný a přijatelný v rámci trendů redukce extrémních hodnot glykemie.

 

Redakčně zpracováno ze sdělení, která na ADA 2017prezentovali:

David Price et al. Effect of Continuous Glucose Monitoring on Glycemic Control in Adults Using Multiple Daily Insulin Injections. ADA 2017 (www.abstractsonline.com/pp8/#!/4297/presentation/45399),
Maria Isabel Garcia et al. Use of Remote Digital Monitoring by Glucose Management Teams in Hospitalized High-Risk Patients to Reduce Hypo- and Hyperglycemia. ADA 2017 (www.abstractsonline.com/pp8/#!/4297/presentation/45402)