Efektivita prvního odběru PSA dle časového odstupu od radikální prostatektomie

Dle guidelines je doporučeno odebírat vzorky krve ke stanovení prostatického specifického antigenu (PSA) 3. den po operaci, přičemž tento časový údaj není v odborné literatuře nijak podložen. Studie zabývající se pooperační kinetikou koncentrace PSA hovoří o tom, že její hodnoty klesají v horizontu týdnů až dvou měsíců, a tak by bylo možná záhodno zamyslet se nad tím, zda o těchto hodnotách nezískávat představu i před 3. měsícem od chirurgického výkonu.

Efektivitou brzkého náběru PSA se odborníci z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze zabývají dlouhodobě a ve své komplexní analýze údajů 895 mužů po radikální prostatektomii ukázali, jak se mění dynamika hodnot PSA s různým časovým odstupem od operace (14 dní, 1 měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce a poté každý 3. měsíc). Střední doba sledování činila 4 roky (interval 12–120 měsíců) a zařazovací kritéria pacientů byla: PSA nadir < 0,1 ng/ml, žádná neoadjuvantní nebo adjuvantní terapie a stadium nemoci N0. Dynamika pooperačních koncentrací PSA se výrazně liší u pacientů, kteří následně dospějí k biochemické recidivě, a těch, kteří jsou úplně vyléčeni – muži s biochemickou recidivou dosáhnou vyšších hodnot PSA nadir (v tomto průzkumu 0,032 ng/ml ± 0,028 vs. 0,009 ng/ml ± 0,006), navíc časněji (za 2,2 vs. 2,8 měsíce).

Ukazuje se, že i hodnoty zjištěné v prvním měsíci po operaci mají signifikantně vyšší predikční význam pro odhalení progrese onemocnění a tato predikční síla logicky s odstupem od operace stoupá. Prezentovaný výzkum zjistil u PSA po 14 dnech od zákroku pozitivní prediktivní hodnotu (PPV) v úrovni 82 % a negativní prediktivní hodnotu (NPV) okolo 71 %. Autoři se tedy přiklánějí k provádění odběrů již v 1. měsíci po operaci, především u rizikových nemocných. Tento postup může mít v klinické praxi význam u kompletně vyléčených mužů (k časnému potvrzení úspěchu terapie), u kritických pacientů (například s nálezem pozitivních okrajů či s agresivní formou nádoru) pak takto brzy zjištěná hodnota predikci dalšího vývoje vhodně dotváří.

(red)