CRPC: nalijme si čistého vína

Prezident americké Společnosti pro urologickou onkologii (SUO) prof. Christopher P. Evans, MD, FACS, na barcelonském kongresu EAU 2019 hovořil v rámci sekce HOT NEWS o nedávných pokrocích ve výzkumech terapie kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC).

„Asi nejpřekvapivějším výsledkem studií předběžně prezentovaných na kongresu ESMO 2018 v Mnichově bylo zjištění (M. Smith et al., Lancet Oncol 2019), že kombinování radiační terapie (radiem-223) s léčbou abirateronem a prednizolonem nepřináší pacientům s CRPC a kostními metastázami oproti placebu žádný významný benefit a že u ozařovaných nemocných se dokonce vyskytlo více klinických fraktur než v kontrolní skupině,“ uvádí v úvodu svého sdělení Ch. Evans a zmiňuje také prvotní výsledky sofistikované studie fáze II (Checkmate 650) imunoterapie (nivolumabem + ipilimumabem) u pacientů s metastatickým CRPC, které prezentovala v Barceloně 2019 hlavní řešitelka Padmanee Sharmaová. Ty ukázaly, že tato léčba by na základě využití biomarkerů PD-L1, HRD+ a DDR+ mohla být u některých citlivých pacientů s mCRPC účinná, bez ohledu na to, zda již absolvovali chemoterapii, či nikoliv.

Ch. Evans také obrací pozornost přítomných specialistů k dalším novým zjištěním: „Ukazuje se, že u pacientů s mCRPC se kombinací enzalutamidu s docetaxelem dosahuje lepší kontroly onemocnění než se samotným docetaxelem. Je potěšitelné, že byl splněn primární endpoint a po 6 měsících je podíl pacientů bez progrese významně vyšší u léčby kombinované s ARTA, a sice 89,1 % vs. 72,8 % (jak vyplývá z prvotních dat studie CHEIRON – Caffo O et al., J Clin Oncol 2019).

Dále byla prezentována aktualizace dat po dalším roce sledování pacientů ze studie SPARTAN (Small EJ et al., J Clin Oncol 2018), přičemž bylo konstatováno, že medián léčby apalutamidem v experimentální skupině činí 25,7 měsíce a tato léčba je nadále podávána 49 % subjektů, a to bez nárůstu kumulativní toxicity či změny bezpečnostního profilu.

„Vidíme, že pokroků ve výzkumech terapeutik CRPC je za uplynulých 365 dní celá řada a že se do budoucnosti můžeme dívat s jistým optimismem, i když další zpřesňující výzkumy jsou třeba,“ zakončil své vystoupení Ch. Evans a odkázal přítomné kolegy i na americký výzkum genomických prediktorů celkového přežití a rezistence vůči enzalutamidu u pacientů s mCRPC (Chen WS et al., Eur Urol 2019 DOI: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.03.020), který odhalil u enzalutamidové rezistence kritickou pathway WNT/CTNNB1.

(red)