CGM má nejen klinické přínosy pro diabetika, ale šetří i celkové náklady

Diabetes 1. typu (DM1) se u naprosté většiny nemocných objevuje v časném věku a pacienti se suboptimální kontrolou onemocnění jsou tak zatíženi celými dekádami hyperglykemie, střídané hypoglykemickými epizodami. Trendem poslední doby je u těchto pacientů kontinuální monitorace glykemie (CGM), která je spojena s lepšími dlouhodobými výsledky než konvenční měření testovacími proužky. Podle recentní klinické studie autorů z amerického Chicaga, uveřejněné v dubnu v časopise Diabetes Care, se navíc ukázalo, že CGM je oproti selfmonitoringu pomocí proužků nejenom superiorní z hlediska kontroly diabetu a kvality života, ale kromě toho má příznivý poměr finančních nákladů a klinického přínosu.

Kontinuální monitorace glykemie je prováděna pomocí drobného subkutánního senzoru každých několik minut. Naměřené hodnoty jsou následně bezdrátově přenášeny do monitorovací jednotky, která v současné době připomíná běžný smartphone. Takto získaná data jsou samozřejmě velmi prospěšná pro ošetřujícího lékaře, předně na ně ale reaguje samotný diabetik, který podle aktuální hodnoty glykemie může upravovat svou fyzickou aktivitu, kalorický příjem a dávkování inzulinu. Dostatečně edukovaný pacient tak drží hodnotu glykemie déle v žádoucím intervalu a zabraňuje nejenom dlouhodobě škodlivým hyperglykemiím, ale také život a kognici ohrožujícím epizodám hypoglykemie. CGM oproti konvenčnímu měření nabízí monitoraci glykemie takřka v reálném čase v průběhu celého denního i nočního období. Jejímu širšímu rozšíření dosud překážela vyšší cena, na druhou stranu díky lepší glykemické kontrole zamezí CGM řadě akutních i chronických komplikací diabetu a v konečném důsledku i šetří finanční náklady spojené s jejich managementem.

Design studie vycházel z americké zkušenosti

Práce autorů z University of Chicago Medicine sledovala dospělé pacienty s DM1 po dobu 6 měsíců. Její limitací pro aplikaci do českého prostředí je fakt, že jako sledovaný parametr hodnotila, zda užití CGM ve srovnání s měření proužky nepřekročí práh finanční náročnosti nastavený běžnými americkými zdravotními pojišťovnami. Výsledky tak nelze slepě extrapolovat, na druhou stranu se lze jejími závěry inspirovat a při nejmenším u vybraných pacientů považovat CGM nejenom za superiorní, ale také za v konečném důsledku levnější variantu.

V rámci klinické studie (s akronymem DIAMOND) bylo randomizováno celkem 158 dospělých nemocných s DM1 bez inzulinové pumpy a s glykovaným hemoglobinem (HbA1c) nad 7,5 %, dvě třetiny využívaly CGM, třetina potom konvenční měření pomocí glykemických proužků. Surové náklady na půlroční měření glykemie byly ve skupině s CGM $11,032, ve srovnání s $7,236 u pacientů s proužky. Samotné zařízení pro CGM stálo kolem $2,500. Skupina s CGM nicméně zaznamenala na straně jedné snížení hodnot HbA1c a na straně druhé potom redukci hypoglykemických epizod.

Předností práce je analýza dlouhodobé návratnosti

Práce kromě skutečně pozorovaných nákladů zahrnovala i predikční simulaci, analyzující celkové úspory díky lepší dlouhodobé glykemické kontrole a omezení incidence hypoglykemií. Kromě toho, že je finančně náročná samotná léčba komplikací diabetu, dochází také k zátěži sociálního systému a nižším příjmům z důvodu pracovní neschopnosti. Finančně nevyčíslitelné je potom navýšení kvality života nemocných. V rámci dlouhodobé simulace bylo předpovězeno, že nemocní s DM1 na CGM budou žít déle a kvalitněji než jejich protějšky s pouhou konvenční monitorací pomocí proužků. Tyto parametry byly v rámci studie vyjádřeny pomocí ukazatele QALY (Quality Adjusted Life Years), který reprezentuje časové období, během kterého nemocní žijí bez vážných komplikací s uspokojivou kvalitou života. Ukázalo se, že CGM byla spojena s navýšením QALY o 0,54, což lze interpretovat jako prodloužení uspokojivého zdravotního stavu průměrně o půl roku.

S běžnějším zavedením CGM na trh bude cena pravděpodobně klesat

Porovnání nákladů na léčbu a přínosu terapie pomocí CGM a používání konvenčních proužků bylo následně vyjádřeno v ceně za získání jednoho QALY. Ukázalo se, že jeden QALY, získaný pomocí přechodu z proužků na CGM, vyjde na přibližně $100,000, pakliže je senzor používán během doporučovaného jednoho týdne. Celá řada nemocných v reálném světě ale užívá jeden senzor po celých 10 dní. V takovém případě potom dramaticky klesá cena jednoho QALY na $33,000. Tyto náklady jsou samozřejmě stále velmi vysoké. Všeobecná zkušenost se zaváděním technologií na trh nicméně ukazuje, že jakmile se přístroje široce etablují, jejich cena dlouhodobě klesá.

Literatura:
Wan W, Skandari MR et al. Cost-effectiveness of Continuous Glucose Monitoring for Adults With Type 1 Diabetes Compared With Self-Monitoring of Blood Glucose: the DIAMOND Randomized Trial. Diabetes Care. 2018 Apr 12. pii: dc171821. [Epub ahead of print]
https://doi.org/10.2337/dc17-1821