Antikoagulace kontraindikována u starších osob?

MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., FESC, pokládá během interaktivního sympozia o moderní antikoagulaci i poměrně sugestivní otázku: „Je antikoagulace kontraindikována u fragilních, starších pacientů?“

MUDr. Miroslav Škorňa z Neurologické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno poté komentuje názor odborníků přítomných v brněnském kongresovém sále Praha, z nichž 98 % je v interaktivním hlasování přesvědčeno, že nikoliv.

 

„Antikoagulace u starších, fragilních pacientů samozřejmě kontraindikována není, ovšem v praxi se často děje to, že byť vykazují starší pacienti s fibrilací síní vyšší riziko cévní mozkové příhody, jsou jim – navzdory doporučením – orální antikoagulancia preskribována v menší míře než by bylo záhodno.“

Dle analýz registru GARFIELD vyplývá, že orální antikoagulancia jsou podávána méně než 60 % nemocných, kteří by je dostávat měli. U seniorů se jako důvod pro nepodání orálních antikoagulancií uvádí: non-compliance, vysoké riziko pádů, kognitivní poruchy či obava z krvácení.

„Starším pacientům se často místo orálních antikoagulancií podává kyselina acetylsalicylová v mylném domnění, že jde o bezpečnější variantu,“ říká také se zdviženým obočím M. Škorňa.

Přitom již studie AVERROES, hodnotící účinnost a bezpečnost léčby apixabanem, na podskupině nemocných ≥ 75 let ukazuje, že i u těchto osob je podávání tohoto přímého antikoagulancia (DOAC) významně účinnější než ASA, při srovnatelné bezpečnosti (Connolly SJ et al., N Engl J Med 2011). K podávání redukované dávky apixabanu k prevenci CMP bez vystavení staršího pacienta riziku embolizace se dle literatury (Diener HC et al., Eur Heart J 2017 a SPC přípravku ELIQUIS) přistupuje až po splnění 2 ze 3 kritérií (věk ≥ 80 let, tělesná hmotnost ≥ 60 kg a hladina kreatininu ≥ 1,5 mg/dl neboli 133 µmol/l) nebo při závažné renální insuficienci.