Ambulantní diabetologové cítí podporu výboru ČDS

V předvečer zahájení 55. diabetologických dnů v Luhačovicích poprvé proběhl také seminář Občanského sdružení ambulantních diabetologů (OSAD). „Doufám, že se to stane tradicí, protože bych ráda pravidelně probírala to, co se vždy odehrálo za poslední rok,“ uvedla úvodem MUDr. Marcela Szabó, předsedkyně OSAD. Problémů, které má před sebou ambulantní diabetologie, je mnoho, poslední vývoj však nahrává mírnému optimismu.

„Jsem velmi ráda, že máme ze strany odborné společnosti takovou podporu, jakou jsme nikdy předtím neměli. Týká se to jak kontaktů s ostatními odbornými společnostmi, tak zejména jednání se zdravotními pojišťovnami, kterých se kromě zástupců OSAD pravidelně účastní také prof. Škrha a doc. Prázný. Díky záštitě odborné společnosti se tak naše vyjednávací pozice výrazně zlepšuje,“ vysvětluje MUDr. Szabó s tím, že s plátci takto proběhlo již několik desítek schůzek a dvě jednání měli zástupci diabetologů i s novým ministrem zdravotnictví.

Výsledkem úzké spolupráce OSAD a České diabetologické společnosti (ČDS) je také založení pracovní skupiny ambulantní diabetologie výboru ČDS, která se prioritně zabývá problémy ambulantních diabetologů. „Všichni víme, že obor diabetologie je postaven právě na péči ambulantních diabetologů, a když naše ambulance nebudou dobře fungovat, odrazí se to i na přetížení diabetologických center na klinikách či v regionálních nemocnicích,“ dodává MUDr. Szabó.

Jak nastavit spolupráci s praktiky

Ministerstvo zdravotnictví se v poslední době začalo věnovat posilování primární péče a vedení ČDS nemohlo nechat tento fakt bez povšimnutí. Proběhla společná jednání se zástupci ministerstva zdravotnictví (MZ) a zdravotních pojišťoven (ZP) i praktických lékařů. „Dá se říci, že jsme našli společný konsenzus, který nám umožní navázat s praktickými lékaři smysluplnou spolupráci, ale uchová nám také většinu kompetencí vyplývajících z naší specializace. Domluvili jsme se na tom, že není možné začít paušálně převádět „jednoduché“ diabetiky z péče diabetologů do péče praktických lékařů. Na druhou stranu praktikem čerstvě zachycený diabetik se může začít léčit u svého praktického lékaře, pokud splní určitá kritéria kompenzace. V opačném případě by byl odeslán k diabetologovi,“ přiblížil aktivity výboru prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., předseda ČDS. Následující prioritou při jednáních s MZ a ZP podle něj bude, aby byly všem diabetologům nasmlouvávány kódy, které mají k dispozici, a aby ZP proplácely všechny výkony, které lékaři reálně provedou.

Jednání o úhradách na příští rok

Také v roce 2020 bude základní rámec úhrad zakotven v úhradové vyhlášce. Z jednání v rámci dohadovacího řízení vyplývá, že ZP budou vycházet z dohody pro rok 2019, budou zachovány úhrady formou PURO a ZP uvažují o růstu úhrad kolem 4 %. Při splnění kritérií „kvality“ by ZP byly ochotny slyšet i na růst až o 7 %. Podle zástupců ZP však nejde o „kvalitu“ poskytované diabetologické péče, ale spíše plnění kritérií tzv. otevřené ambulance, podle kterých má být ambulance specialistů otevřená přijímání nových pacientů od praktiků i z nemocnic v relativně krátkém čase (nikoli za 2–3 měsíce). Také bonifikace by měly být nastaveny jako v letošním roce (podmínkou bude diplom o celoživotním vzdělávání, rozšíření ordinačních hodin) a rovněž zůstává 1,70 Kč za položku na eReceptu. Otevřená je možnost proplácení některých nových výkonů.

Tuto oblast považuje za klíčovou také MUDr. Szabó. Podle ní je však problematická délka vytváření nových výkonů a jejich následné nasmlouvání ZP. „Ke zlepšení naší situace ve vztahu k jiným oborům i plátcům mohou přispět právě nové výkony, zejména ty, které nebudou sdílené s jinou odborností. Další reálnou možností, jak pozitivně ovlivnit příjmy ambulancí, je plnění již zmíněných kritérií tzv. otevřené ambulance,“ uzavírá MUDr. Szabó s tím, že jsou připraveny návrhy cca 8 nových výkonů – namátkou „Zahájení léčby inzulinovou pumpou“,  „Ambulantní kontrola pacienta s inzulinovou pumpou“, „Zahájení léčby kontinuálním monitorováním glykemie pomocí senzoru“ či „Management (edukace pacienta) injekční terapie inzulinem“ – a také se jedná o revizi, resp. rozšíření (aby na ně dosáhl větší počet ambulancí) již stávajících kódů.

Podívejte se také na krátký videokomentář MUDr. Marcely Szabó, předsedkyně OSAD: